فیلتر براساس قیمت:

اینستاگرام فایلمس ، کسب درآمد از طریق فروش فایل