شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

پاورپوینت فصل 5 اصول و مبانی سازمان و مدیریت پاورپوینت فصل 5 اصول و مبانی سازمان و مدیریت
پاورپوینت فصل 5 اصول و مبانی سازمان و مدیریت پاورپوینت فصل 5 اصول و مبانی سازمان و مدیریت

پاورپوینت فصل 5 اصول و مبانی سازمان و مدیریت

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
714 نمایش
29,000 تومان

پاورپوینت فصل 5 اصول و مبانی سازمان و مدیریت تهیه و تنظیم شده از کتاب اصول و مبانی سازمان و مدیریت به تالیف محمد نجف زاده برای ارائه کلاسی دانشجویان رشته های مدیریت و حسابداری

 

پاورپوینت اصول و مبانی سازمان و مدیریت

دید کلی؛

در این مطلب از وب سایت فایلمَس به ارائه پاورپوینت فصل 5 اصول و مبانی سازمان و مدیریت، برای رشته های مدیریت و حسابداری، می‌پردازیم که در قالب 45 اسلاید پاورپوینت به صورت جامع و کامل با فرمت pptx قابل ویرایش آماده شده است. و هم اکنون در اختیار شما دوستان ارجمند قرار دارد.

پاورپوینت فصل 5 اصول و مبانی سازمان و مدیریت

ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري

ﺗﺄﻟﯿﻒ: ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻒزاده

 

تیترهای مهم:

1. توضیحات فایل

2. فهرست مطالب

3. خرید و دانلود فایل

پاورپوینت فصل 5 اصول و مبانی سازمان و مدیریت
پاورپوینت فصل 5 اصول و مبانی سازمان و مدیریت

 

توضیحات فایل پاورپوینت اصول و مبانی سازمان و مدیریت

مدیریت، فرآیند انجام کارها به صورت اثربخش و کارآمد

اگر مدیریت را فرآیند انجام کارها به صورت اثربخش و کارآمد توسط دیگران بدانیم، وظیفه مدیریت مستلزمتعیین اهداف و برنامه ها (برنامه ریزي) تعیین و دسته بندي وظایفی که دستیابی به اهداف ر ا محقق می سازد

(سازماندهی) و ارزیابی و بازنگري فعالیتها (کنترل) میباشد؛ اما بدیهی است موفقیت و اثربخشی سازمان با توجه لازم و شایسته به عامل انسانی در سازمان و برانگیختن او به تلاش اثربخش در راستاي اهداف سازمانی محقق می شود.

یعنی اگر مدیران نتوانند کارکنان خود را به صورت مطلوب و مناسب در رسیدن به نتایج مطلوب هدایت کنند، فرآیند مدیریت کماثر خواهد بود. بر اساس آنچه بیان شد میتوان دید که موفقیت مدیر براي انجام کارها توسط دیگران، مستلزم ایجاد انگیزه در زیردستان، برقراري ارتباط مناسب با آنها و هدایت آنها در مس یر اهداف سازمانی میباشد و این همان وظیفه رهبري است که از آن سخن به میان آمد. در واقع میتوان میان فرآیند رهبريو مهارت انسانی مدیر تشابه و نزدیکی یافت.

تعریف رهبری

تعاریف متعدد و متنوعی از رهبري ارائه شده است تا آنجا که یکی از صاحبنظران براساس یک تحقیق به این نتیجه رسید که «به تعداد افرادي که در صدد ارائه تعریفی از رهبري برآمدهاند، به همان تعداد، تعریف براي رهبري وجود دارد»

کنتز و اودانل رهبري را به صورت زیر تعریف نمود

رهبري در مدیریت عبارتست از فرآیند نفوذ در کارکنان به گونه اي که کوشش داوطلبانه و مشتاقانه آنان را در جهت رسیدن به اهداف سازمان موجب گردد.
همچنین میتوان رهبري را تلاش مدیر براي انگیزش کارکنان به منظور نیل به اهداف سازمانی تعریف نمود.

پذیرش رهبر

ﭘﺬﯾﺮش رﻫﺒﺮ« ﻫﻤﺎن »ﭘﯿﺮوي» اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻔﻬﻮم رﻫﺒﺮي ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﭘـﯽﺑﺒـﺮﯾﻢ ﮐـﻪ ﭼـﺮا ﻣـﺮدم ﭘﯿـﺮوي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﺻﻮﻻً اﻓﺮاد از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮوي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ وﺳـﺎﯾﻞ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ آرزوﻫـﺎ و ﺑـﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫـﺎي آﻧﻬـﺎ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺪﯾﺮ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮي اﺛﺮﺑﺨﺶ در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪاي ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ آرزوﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮآورده ﺷﻮد.

در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻋﺎﻣـﻞ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺣﯿـﺎتﺑﺨـﺶ ﺳـﺎزﻣﺎن اﺳﺖ و اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺳﺎزد؛ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻓﺮدي ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در واﻗـﻊ ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ آﻧﻬـﺎ ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ ﺗـﻼش در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻫﺪﻓﻬﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮآورده ﺳﺎزﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﻣﻨﺼـﻪ ﻇﻬـﻮر رﺳﺎﻧﻨﺪ.

ارتباط مدیریت و رهبری

ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﻔﻬﻮم »ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ« و ﻣﻔﻬـﻮم »رﻫﺒـﺮي« و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي »ﻣﺪﯾﺮ« ﺑﺎ »رﻫﺒﺮ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ادﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺪﯾﺮان از ﻧﻈﺮ آرﻣﺎﻧﯽ ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ رﻫﺒـﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ ﻫﻤﻪ رﻫﺒﺮان ﻟﺰوﻣﺎً ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﮐﺎرﮐﺮدي ﻣﺪﯾﺮان را ﻧﺪارﻧﺪ. اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﻧﻔـﻮذ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿـﺰ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ. از ﺳـﻮي دﯾﮕـﺮ در ﻋﻤﻞ، ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻬﺎرت رﻫﺒﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺮده و در آﻧﻬـﺎ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﮐﻨﻨﺪ.

ﯾﻌﻨﯽ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮي را ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮي ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي رﻫﺒﺮي را در ﺧﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ. در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ، رﻫﺒﺮاﻧﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣـﺪﯾﺮ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﻟـﺬا ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ رﻫﺒﺮي ﻣﺪﯾﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

قدرت درسازمان

ﺗﺤﻘﻖ وﻇﯿﻔﻪ رﻫﺒﺮي ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ، ﻗﺪرت ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻔـﻮذ در دﯾﮕـﺮان را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻗـﺪرت از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ، اﺳﺘﻔﺎده او از اﯾﻦ ﻗﺪرت را اﺛﺮﺑﺨﺶﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. در اﺑﺘﺪا ﺑـﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺪرت ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

ﻗﺪرت را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮد ﯾﺎ داﯾﺮهاي از ﺳﺎزﻣﺎن در اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد. ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻓﺮد ﯾﺎ داﯾﺮهاي از ﺳﺎزﻣﺎن در اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺑﺮاي اﺟـﺮاي دﺳـﺘﻮرات و اﻧﺠﺎم دادن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺪرﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ آن ﮐﺎرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﺪ.12 اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑـﺮاي ﻗﺪرت اﻓﺮاد در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺮﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:

ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ : (Legitimate Power) )ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻗﺪرﺗﯽ ﮐـﻪ ﭘﺴـﺖ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﯾـﺎ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎم اﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﺨﺺ.

انواع قدرت درسازمان

مردمی که عصر و زمان خود را درست درک نمی کنند و نمی شناسند

ﻗﺪرت ﭘﺎداش : (Reward Power) ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮ در اﻋﻄﺎي ﭘـﺎداش ﺑـﻪ زﯾﺮدﺳـﺘﺎن ﺑـﺮاي ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫـﺎي ﺧﺎص ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ: اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق و ﯾﺎ ارﺗﻘﺎي ﻣﻘﺎم.

ﻗﺪرت ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ : (Coercive Power) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮ در ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻓﺮودﺳﺖ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻗﺪرت ﺗﺨﺼﺼﯽ : (Expert Power) ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻻ ﯾﺎ داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐـﺎري ﮐـﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد دارد.

ﻗﺪرت ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ : (Referent Power) ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺷـﺨﺺ در ﻧﻔـﻮذ ﺑـﺮ دﯾﮕـﺮان از ﻃﺮﯾـﻖ وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎي ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

در ﺳﺎزﻣﺎن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي ﻗﺪرت ﭘﺪﯾﺪ آورد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ آن ﻧﻤـﯽﭘـﺮدازﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻗـﺪرت دﺳﺘﺮﺳـﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي رﻫﺒﺮي ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣـﺪﯾﺮان ﻫـﻢﺗـﺮاز ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ رده ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و از ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮ و ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ زﯾﺮدﺳﺘﺎن، ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺎزﻟﻮ

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻧﮕﯿﺰش ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺎزﻟﻮ رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﻌﺮوف ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. وي اﻇﻬـﺎر ﻣـﯽدارد

ﮐﻪ در ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ از ﭘﻨﺞ ﻧﯿﺎز وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻘﺪم و اﻫﻤﯿﺖ از ﭘﺎﯾﯿﻦﺗـﺮﯾﻦ ﺗـﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾـﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻟﺬا وﻗﺘﯽ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ از ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ارﺿﺎ ﺷﺪ، اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾـﻦ ﭘـﻨﺞ ﻧﯿﺎز ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

1- ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ: ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬا، ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﯾﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺟﺴـﻤﺎﻧﯽ ﮐـﻪ اﺳـﺎس ﺗـﺪاوم زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﺎدي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

2- ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ: اﻣﻨﯿﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪﻣﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ دور ﺑﻮدن از ﺧﻄﺮات ﺟﺴﻤﯽ و ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ، ﻣﺎﻟﯽ، ﻏﺬاﯾﯽ و . …

3 -ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ: ﭘﺬﯾﺮش و ﻗﺒﻮل ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان، ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ، دوﺳﺘﯽ و . …

4-ﻧﯿﺎزﻫﺎي ارزﺷﯽ ﯾﺎ اﺣﺘﺮام: ﻓﺮد ﭘﺲ از ارﺿﺎي ﻧﯿﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ وي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪي ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﻐﻞ، ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، ﻣﻨﺎﻋـﺖ ﻃﺒﻊ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و … ﺑﺎﺷﺪ.

٥- ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ: اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺟﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﺮا ي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪازه ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻓـﺮد و ﯾـﺎ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﻓﻌﻠﯿـﺖ رﺳﺎﻧﺪن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻮد، ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮو دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﻟﯿﺎﻗﺖ.

ﻧﻈﺮﯾﻪ X و Y ﻣﮏ ﮔﺮﯾﮕﻮر

-داﮔﻼس ﻣﮏ ﮔﺮﯾﮕﻮر دو دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ را در ﻣﻮرد ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد: ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺎﺳﺎً ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﻈﺮﯾﻪ X ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﺪﮔﺎه دﯾﮕﺮ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺜﺒﺖ اﺳـﺖ و ﻧﻈﺮﯾـﻪ Y ﻧﺎﻣﯿـﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد. ﺑـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد وي ﻣﺪﯾﺮان، رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮد از ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﻣﺪﯾﺮي ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮﯾﻪ X ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ:

1- ﮐﺎرﮐﻨﺎن ذاﺗﺎً ﺗﻨﺒﻞ و ﮐﺎرﮔﺮﯾﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

2- ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯽﻋﻼﻗﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر، ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻗـﺮار ﮔﯿﺮﻧـﺪ ﺗـﺎ اﻣﮑـﺎن دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ اﻫﺪاف دﻟﺨﻮاه ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ.

3 -ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﮔﺮﯾﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ رﺳﻤﯽ و اداري ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ.

4 -ﺑﺮاي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎر اﺳﺖ، ﻟـﺬا ﺟـﺎهﻃﻠﺒـﯽ ﮐﻤـﯽ از ﺧـﻮد ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

 

پاورپوینت فصل 5 اصول و مبانی سازمان و مدیریت
پاورپوینت فصل 5 اصول و مبانی سازمان و مدیریت

 

فهرست مطالب پاورپوینت فصل 5 اصول و مبانی سازمان و مدیریت

داستان واره

خصوصیت مدیریتی آقای حسن زاده

سؤالات مدیریتی

مدیریت ،فرآیند انجام کارها به صورت اثربخش و کارآمد

تعریف رهبری

پذیرش رهبر

ارتباط مدیریت و رهبری

قدرت درسازمان

انواع قدرت درسازمان

اﻧﮕﯿﺰش

دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ در ﻣﻮرد اﻧﮕﯿﺰش (ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ)

ارتباط انگیزه و نیاز درنظریه مازلو

نظریه مازلو درنگاه مدیران

ﻧﻈﺮﯾﻪ X و Y ﻣﮏ ﮔﺮﯾﮕﻮر

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ – اﻧﮕﯿﺰش ﻫﺮزﺑﺮگ

انتقادات به نظریه هرزبرگ

مقایسه نظریه هرزبرگ ومازلو

ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﮐﻨﻮﻧﯽ درﺑﺎره اﻧﮕﯿﺰش (ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻓﺮآﯾﻨﺪي)

4مرحله اصلی نظریه های فرآیندی

الگوی ساده نظریه

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﯾﺮ، از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

ﺗﺌﻮري ﻫﺎي رﻫﺒﺮي

ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ رﻫﺒﺮ

ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر رﻫﺒﺮان

دو نوع وظیفه رهبران

ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

. ﺳﺒﮏ (5-5) ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ: ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

یافته های بلیک و موتان

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﺗﺌﻮري ﻫﺎي اﻗﺘﻀﺎﯾﯽ.

اﻟﮕﻮي اﻗﺘﻀﺎﯾﯽ ﻓﯿﺪﻟﺮ

ﻧﻈﺮﯾﻪ رﻫﺒﺮي ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ

اﻟﮕﻮي ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻫﺮﺳﯽ – ﺑﻼﻧﭽﺎرد

 

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان فایلمَس بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
714 نمایش
29,000 تومان
مزایای شما از این خرید:
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت
دانلود رایگان آپدیت های محصول
دسترسی مادام ‌العمر به فایل محصول
دریافت 10 الماس هدیه به ازای هر 10.000 تومان
6 ماه پشتیبانی رایـگان و تضمین شده
ارتباط مستقیم خریدار با فروشنده از طریق پشتیبانی محصول (تیکت)
پاورپوینت فصل 5 اصول و مبانی سازمان و مدیریت
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
شامل: 45 اسلاید
اندازه: 2.25 مگابایت
فرمت: ppt
زبان: فارسی
برگزارکننده: محرم غفاری
به روز شده در:
محرم غفاری فارغ التحصیل (POST BDA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819

سایر محصولات محرم غفاری Other Products

پاورپوینت جامعه شناسی در بازاریابی با رویکرد شناخت مشتریان
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST BDA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت جامعه شناسی در بازاریابی یک پاورپوینت آموزشی درمورد تحلیل جامعه شناسی در بازاریابی با رویکرد شناخت و بخش بندی مشتریان در بازارهای داخلی و بین المللی میباشد که به بررسی اهمیت، مزایا، توسعه استراتژی، نمونه هایی از بازاریابی و... پرداخته شده است.
97 نمایش
5.0
120,000 تومان
پاورپوینت کاربرد بازاریابی تهاجمی و بازاریابی دفاعی در موفقیت برندها
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST BDA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت کاربرد بازاریابی تهاجمی و بازاریابی دفاعی یک پاورپوینت آموزشی درمورد تحلیل بازاریابی تهاجمی و بازاریابی دفاعی در موفقیت برندهای مطرح جهانی میباشد که به بررسی استراتژی های حمله/حمله، استراتژی اکتشافی، تدافعی، آثار استراتژی تهاجمی در بازاریابی و... پرداخته شده است.
132 نمایش
5.0
85,000 تومان
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت هیتاچی ژاپن
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST BDA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت هیتاچی یک پاورپوینت آموزشی درمورد تحلیل مدیریت استراتژیک در کمپانی Hitachi ژاپن میباشد که به بررسی تاریخچه هیتاچی، استراتژی بازاریابی، ماتریس BCG، تجزیه و تحلیل SWOT، مدیریت و رهبری سازمانی و... پرداخته شده است.
128 نمایش
5.0
140,000 تومان
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت لگو Lego
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST BDA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت لگو یک پاورپوینت آموزشی درمورد تحلیل مدیریت استراتژیک کمپانی Lego میباشد که به بررسی تاریخچه، دلایل موفقیت لگو، بازاریابی چریکی، تجزیه و تحلیل PESTEL و... پرداخته شده است.
171 نمایش
5.0
160,000 تومان

محصولات مرتبط Related Products

پاورپوینت توسعه حمل و نقل محور یا TOD
پرنیان حبیب زاده
پرنیان حبیب زاده
در پاورپوینت توسعه حمل و نقل محور، به طور کامل درمورد توسعه حمل و نقل محور یا همان TOD توضیح داده شده است و با تصاویر و نقشه ها و شکل های دارای انیمیشن های حرفه ای، همراه شده است.
35 نمایش
5.0
29,000 تومان
پاورپوینت کاربرد بازاریابی تهاجمی و بازاریابی دفاعی در موفقیت برندها
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST BDA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت کاربرد بازاریابی تهاجمی و بازاریابی دفاعی یک پاورپوینت آموزشی درمورد تحلیل بازاریابی تهاجمی و بازاریابی دفاعی در موفقیت برندهای مطرح جهانی میباشد که به بررسی استراتژی های حمله/حمله، استراتژی اکتشافی، تدافعی، آثار استراتژی تهاجمی در بازاریابی و... پرداخته شده است.
132 نمایش
5.0
85,000 تومان
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت هیتاچی ژاپن
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST BDA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت هیتاچی یک پاورپوینت آموزشی درمورد تحلیل مدیریت استراتژیک در کمپانی Hitachi ژاپن میباشد که به بررسی تاریخچه هیتاچی، استراتژی بازاریابی، ماتریس BCG، تجزیه و تحلیل SWOT، مدیریت و رهبری سازمانی و... پرداخته شده است.
128 نمایش
5.0
140,000 تومان
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت لگو Lego
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST BDA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت لگو یک پاورپوینت آموزشی درمورد تحلیل مدیریت استراتژیک کمپانی Lego میباشد که به بررسی تاریخچه، دلایل موفقیت لگو، بازاریابی چریکی، تجزیه و تحلیل PESTEL و... پرداخته شده است.
171 نمایش
5.0
160,000 تومان

پاورپوینت فصل 5 اصول و مبانی سازمان و مدیریت