شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

پاورپوینت فصل 6 اصول و مبانی سازمان و مدیریت پاورپوینت فصل 6 اصول و مبانی سازمان و مدیریت
پاورپوینت فصل 6 اصول و مبانی سازمان و مدیریت پاورپوینت فصل 6 اصول و مبانی سازمان و مدیریت

پاورپوینت فصل 6 اصول و مبانی سازمان و مدیریت

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
683 نمایش
29,000 تومان

پاورپوینت فصل 6 و قسمتی از فصل 5 اصول و مبانی سازمان و مدیریت تهیه و تنظیم شده از کتاب اصول و مبانی سازمان و مدیریت به تالیف محمد نجف زاده برای ارائه کلاسی دانشجویان رشته های مدیریت و حسابداری

 

پاورپوینت فصل 6 اصول و مبانی سازمان و مدیریت

دید کلی؛

در این مطلب از وب سایت فایلمَس به ارائه پاورپوینت فصل 6 اصول و مبانی سازمان و مدیریت (و قسمتی از فصل 5) برای رشته های مدیریت و حسابداری، می‌پردازیم که در قالب 19 اسلاید پاورپوینت به صورت جامع و کامل با فرمت pptx قابل ویرایش آماده شده است. و هم اکنون در اختیار شما دوستان ارجمند قرار دارد.

پاورپوینت فصل 6 اصول و مبانی سازمان و مدیریت

ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري

ﺗﺄﻟﯿﻒ: ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻒزاده

 

تیترهای مهم:

1. توضیحات فایل

2. فهرست مطالب

3. خرید و دانلود فایل

پاورپوینت فصل 6 اصول و مبانی سازمان و مدیریت
پاورپوینت فصل 6 اصول و مبانی سازمان و مدیریت

 

توضیحات فایل پاورپوینت فصل 6 اصول و مبانی سازمان و مدیریت

وظایف مدیریت-کنترل و نظارت

ﺳﺎزﻣﺎن در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ، ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ روﺑـﺮو ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮاﻧـﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐـﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ آن ﻣﻨﺠـﺮ ﺷـﻮد؛ ﻟـﺬا ﺑﺎﯾـﺪ ﯾـﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ و ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻪ ﺻـﻮرت اﺛـﺮﺑﺨﺶ و ﮐﺎرآﻣـﺪ اﺳـﺖ. ﮐﻨﺘـﺮل، اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ و اﺻﻼح اﻧﺤﺮاﻓﺎت را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد..

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺘﺮل: ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﻧﺠﺎم اﻗـﺪاﻣﺎت اﺻـﻼﺣﯽ در ﻣﻮارد ﻟﺰوم اﺳﺖ.
در ﯾﮏ ﮐﻼم ﮐﻨﺘﺮل، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ (ﻣﻄﻠﻮب) و ﻫﺴﺖﻫﺎ (وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠـﯽ) ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻣـﯽﺷـﻮد. ﮐﻨﺘﺮل ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ داﺋﻤﯽ اﺳﺖ و از آﻏﺎز ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺪاوم دارد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾـﺰي و ﮐﻨﺘـﺮل را ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﻧﺴﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﺑﺪون ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد و از دﯾﮕﺮ ﺳـﻮ ﺑـﺪون وﺟـﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ دارد:

  • ﻣﺮﺣﻠﻪ اول: ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر (اﺳﺘﺎﻧﺪارد) ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل:
  • ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم: ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎ ﻫﺪﻓﻬﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ.
  • ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم: ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻞ آﻧﻬﺎ
  • ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم: اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول: ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر (اﺳﺘﺎﻧﺪارد) ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي دﻗﯿﻖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد. اﺳـﺘﺎﻧﺪارد در واﻗـﻊ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻫﺪﻓﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎزده دﻗﯿﻖ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي (ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر) اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. اﻧﻮاع اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

  • 1. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﮐﻤﯽ: ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺰﯾﻨﻪ، درآﻣﺪ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش و … ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
  • 2. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ: ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺰوﻫﺎ، 6∂ و … .
  • 3. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻂ: ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻮﻟﯿﺪات.

وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺆﺛﺮ

1. دﻗﺖ: ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮده و دادهﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ اراﺋﻪ دﻫﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻮدن: ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻤﻮﻗﻊ و در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﮔﺮ ﮐﻬﻨﻪ ﺷـﻮد ارزش ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد.

3. ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺪف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ:

4. ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﻌﻘﻮل: ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﻌﻘﻮل و دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

5. ﻗﺎﺑﻞ درك: ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ درك ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻨﺘﺮل ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ درك، ﻣﻮﺟﺐ ﺑـﺮوز اﺷـﺘﺒﺎه و ﻧﺎاﻣﯿﺪي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

6. ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ: ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ دارد، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺿﺮوري اﺳﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد.

7. ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ: ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤـﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺟﯿـﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪاي ﻧﺪارد. ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ، ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺣﻮادث ﻣﻬـﻢ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺷـﻮد. ﯾﻌﻨـﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﮑﺎن اﻧﺤـﺮاف از اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ وﺟـﻮد دارد و ﯾـﺎ ﺟﺎﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ اﻧﺤـﺮاف، ﺧﺴﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮي وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

8. ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

9. اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ: ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ زﻣﺎن و ﺷﺮاﯾﻂ، ﺧﻮد را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﺪ.

1. وﺟﻮد ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ: ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد.

11. ﻋﻤﻞ اﺻﻼﺣﯽ: ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل اﺛﺮﺑﺨﺶ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن اﻧﺤﺮاف ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﺻﻼح اﻧﺤﺮاف را ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ.

طبقه بندی انواع کنترل

ﻣﯽﺗﻮان اﻧﻮاع ﮐﻨﺘﺮل را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد:

ﮐﻨﺘﺮل آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ- ﭘﯿﺶﺑﺮﻧﺪه

ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ. ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. از ﺑـﺮوز ﻣﺸـﮑﻼت ﭘـﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ ﺷـﺪه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ. در واﻗﻊ ﻋﻼج واﻗﻌﻪ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ و روزآﻣﺪ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﮐﺴﺐ آن دﺷﻮار اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻣﺪﯾﺮان از اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ. در اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﮐﻨﺘـﺮل، ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘـﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ در ﻣﻮارد ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺜﻼً ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺷﻮد در ﯾﮏ ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﺑـﺰرگ دوﻟﺘـﯽ ﺑﺮﻧـﺪه ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮو ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪ ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ از ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾـﺎ ﻣﺪﯾﺮ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺒﻞ از اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﻣﺼﺮف اﻋﺘﺒﺎرات در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف اﺑـﺮازي اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﻤﺎﯾـﺪ. ﻣﺰﯾﺖ آن در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦوﺳﯿﻠﻪ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺣﻞ آن ﻣﺸـﮑﻞ ﻧﺒﺎﺷـﺪ و ﻧﻘـﺺ آن در ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ و ﺑﻪ روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ آن ﻏﺎﻟﺒﺎً دﺷﻮار اﺳﺖ.

پاورپوینت فصل 6 اصول و مبانی سازمان و مدیریت
پاورپوینت فصل 6 اصول و مبانی سازمان و مدیریت

 

فهرست مطالب پاورپوینت فصل 6 اصول و مبانی سازمان و مدیریت

فصل پنجم

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﺗﺌﻮري ﻫﺎي اﻗﺘﻀﺎﯾﯽ.

اﻟﮕﻮي اﻗﺘﻀﺎﯾﯽ ﻓﯿﺪﻟﺮ

ﻧﻈﺮﯾﻪ رﻫﺒﺮي ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ

اﻟﮕﻮي ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻫﺮﺳﯽ – ﺑﻼﻧﭽﺎرد

فصل ششم

وظایف مدیریت-کنترل و نظارت

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول: ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر (اﺳﺘﺎﻧﺪارد) ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم: ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎ ﻫﺪﻓﻬﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم: ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻞ آﻧﻬﺎ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم: اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ

   وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺆﺛﺮ

اﻧﻮاع ﮐﻨﺘﺮل

طبقه بندی انواع کنترل

ﮐﻨﺘﺮل ﺳﮑﺎﻧﯽ

ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزﺧﻮردي

 

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان فایلمَس بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
683 نمایش
29,000 تومان
مزایای شما از این خرید:
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت
دانلود رایگان آپدیت های محصول
دسترسی مادام ‌العمر به فایل محصول
دریافت 10 الماس هدیه به ازای هر 10.000 تومان
6 ماه پشتیبانی رایـگان و تضمین شده
ارتباط مستقیم خریدار با فروشنده از طریق پشتیبانی محصول (تیکت)
پاورپوینت فصل 6 اصول و مبانی سازمان و مدیریت
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
شامل: 19 اسلاید
اندازه: 0.768 مگابایت
فرمت: ppt
زبان: فارسی
برگزارکننده: محرم غفاری
به روز شده در:
محرم غفاری فارغ التحصیل (POST BDA) پسادکترای حرفه ای در دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819

سایر محصولات محرم غفاری Other Products

پاورپوینت جامعه شناسی در بازاریابی با رویکرد شناخت مشتریان
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST BDA) پسادکترای حرفه ای در دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت جامعه شناسی در بازاریابی یک پاورپوینت آموزشی درمورد تحلیل جامعه شناسی در بازاریابی با رویکرد شناخت و بخش بندی مشتریان در بازارهای داخلی و بین المللی میباشد که به بررسی اهمیت، مزایا، توسعه استراتژی، نمونه هایی از بازاریابی و... پرداخته شده است.
80 نمایش
5.0
120,000 تومان
پاورپوینت کاربرد بازاریابی تهاجمی و بازاریابی دفاعی در موفقیت برندها
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST BDA) پسادکترای حرفه ای در دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت کاربرد بازاریابی تهاجمی و بازاریابی دفاعی یک پاورپوینت آموزشی درمورد تحلیل بازاریابی تهاجمی و بازاریابی دفاعی در موفقیت برندهای مطرح جهانی میباشد که به بررسی استراتژی های حمله/حمله، استراتژی اکتشافی، تدافعی، آثار استراتژی تهاجمی در بازاریابی و... پرداخته شده است.
119 نمایش
5.0
85,000 تومان
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت هیتاچی ژاپن
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST BDA) پسادکترای حرفه ای در دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت هیتاچی یک پاورپوینت آموزشی درمورد تحلیل مدیریت استراتژیک در کمپانی Hitachi ژاپن میباشد که به بررسی تاریخچه هیتاچی، استراتژی بازاریابی، ماتریس BCG، تجزیه و تحلیل SWOT، مدیریت و رهبری سازمانی و... پرداخته شده است.
114 نمایش
5.0
140,000 تومان
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت لگو Lego
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST BDA) پسادکترای حرفه ای در دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت لگو یک پاورپوینت آموزشی درمورد تحلیل مدیریت استراتژیک کمپانی Lego میباشد که به بررسی تاریخچه، دلایل موفقیت لگو، بازاریابی چریکی، تجزیه و تحلیل PESTEL و... پرداخته شده است.
158 نمایش
5.0
160,000 تومان

محصولات مرتبط Related Products

پاورپوینت کاربرد بازاریابی تهاجمی و بازاریابی دفاعی در موفقیت برندها
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST BDA) پسادکترای حرفه ای در دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت کاربرد بازاریابی تهاجمی و بازاریابی دفاعی یک پاورپوینت آموزشی درمورد تحلیل بازاریابی تهاجمی و بازاریابی دفاعی در موفقیت برندهای مطرح جهانی میباشد که به بررسی استراتژی های حمله/حمله، استراتژی اکتشافی، تدافعی، آثار استراتژی تهاجمی در بازاریابی و... پرداخته شده است.
119 نمایش
5.0
85,000 تومان
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت هیتاچی ژاپن
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST BDA) پسادکترای حرفه ای در دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت هیتاچی یک پاورپوینت آموزشی درمورد تحلیل مدیریت استراتژیک در کمپانی Hitachi ژاپن میباشد که به بررسی تاریخچه هیتاچی، استراتژی بازاریابی، ماتریس BCG، تجزیه و تحلیل SWOT، مدیریت و رهبری سازمانی و... پرداخته شده است.
114 نمایش
5.0
140,000 تومان
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت لگو Lego
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST BDA) پسادکترای حرفه ای در دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت لگو یک پاورپوینت آموزشی درمورد تحلیل مدیریت استراتژیک کمپانی Lego میباشد که به بررسی تاریخچه، دلایل موفقیت لگو، بازاریابی چریکی، تجزیه و تحلیل PESTEL و... پرداخته شده است.
158 نمایش
5.0
160,000 تومان
پاورپوینت خلاصه فصل پنجم کتاب مصرف و سبک زندگی محمد فاضلی
35% تخفیف
غفار جنگارکی
غفار جنگارکی .
پاورپوینت خلاصه فصل پنجم کتاب جامعه شناسی مصرف و سبک زندگی محمد فاضلی   دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مصرف و سبک زندگی در این مطلب به ارائه پاورپوینت خلاصه فصل پنجم کتاب جامعه شناسی مصرف و سبک زندگی محمد فاضلی می‌پردازیم که در قالب 20 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش با [...]
129 نمایش
5.0
15,000 تومان

پاورپوینت فصل 6 اصول و مبانی سازمان و مدیریت