شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

تحلیل بازار گل و گیاهان زینتی + صنعت گلخانه در ایران و جهان تحلیل بازار گل و گیاهان زینتی + صنعت گلخانه در ایران و جهان
تحلیل بازار گل و گیاهان زینتی + صنعت گلخانه در ایران و جهان تحلیل بازار گل و گیاهان زینتی + صنعت گلخانه در ایران و جهان

تحلیل بازار گل و گیاهان زینتی + صنعت گلخانه در ایران و جهان

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
902 نمایش
150,000 تومان

مجموعه کامل تحلیل بازار گل و پرورش گیاهان زینتی شامل 2 فایل با موضوعات پاورپوینت تحلیل محیط بازاریابی صنعت گل در ایران و جهان با 145 اسلاید فرمت ppt و مقاله تحلیل بازار گل در ایران و جهان با رویکرد پژوهشی با 121 صفحه ورد فرمت pdf تهیه و تنظیم شده است.

 

مجموعه کامل تحلیل بازار گل در ایران و جهان با نگاه به فرصت‌ها و چالش‌های بازار گل در ایران

 

دانلود پاورپوینت تحلیل بازار گل و گیاهان زینتی

در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه مجموعه کامل از تحلیل بازار و محیط بازاریابی صنعت گل و گیاهان زینتی می‌پردازیم که در قالب 145 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش با فرمت pptx و 121 صفحه ورد با فرمت pdf به صورت جامع و کامل آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد.

در این فایل مطالب تخصصی بازاریابی و تحلیل بازار گل و صنعت گلخانه ای کشور در دو محور مورد بررسی قرار گرفته است.

1- پاورپوینت تحلیل محیط بازاریابی صنعت گل در ایران و جهان، شامل 145 اسلاید تخصصی

2- تحلیل بازار گل در ایران و جهان با رویکرد پژوهشی، شامل 121 صفحه ورد (پی دی اف)

پاورپوینت تحلیل محیط بازاریابی صنعت گل
پاورپوینت تحلیل محیط بازاریابی صنعت گل – فایلمس

 

بخشی از متن پاورپوینت تحلیل محیط بازاریابی صنعت گل

تاریخچه گل در ایران

در ایران برگزاری مراسـم جشـن گل و ایجاد باغهای گل تقریباً به 3000 سـال پیـش برمیگـردد.

بـا ایـن حـال، بـرای اولیـن بـار مـزارع گل تجـاری کشـور و شـرکتهای احـداث فضـای سـبز از 100 سـال پیـش بـه وجـود آمده انـد.

در دوران سـلطنت مظفرالدین شـاه از سلسـله قاجـار (1907-1896) امپراطور اتریـش فرانتـس ژوزف یکـی از باغبانهای خـود، لئوپولدپروتیوا را به تهران فرسـتادتـا بـه کارگـران در بـاغ سـلطنتی آمـوزش دهـد.

پیـش از انقلاب 57 ،ایـران و کشـورهایی ماننـد هلنـد روابـط تجـاری گسـتردهای در زمینـه گل و گیاه داشـتند.

چالش های بازارگل درایران

حجـم ضایعـات گل ( 30 تا 50 )٪ و حاشـیه سـود واسـطه ها بسـیار بالا اسـت وبـا وجـود باقـی مانـدن بخشـی از تولیـد در مـزارع، امـکان تأمیـن نیاز صـادرات به لحـاظ مقـدار و کیفیـت وجـود نـدارد .

ضایعات بالای گل در کشـور یکـی از دلایل اصلـی، قیمـت بالای گل در ایران اسـت و کاهـش این ضایعات گذشـته از تمهیدات سـخت افزاری در مراحل پس از برداشـت گل، نیازمند برنامه ریزی تولید و دسترسی به اطلاعات گل کشور و تا حدی دنیا می باشد.

كاهـش قيمـت تمـام شـده و هزينه هـاي توليـد و قيمت هـاي منطقـی بـرای مصرف كننـدگان داخلـی از جملـه ضرورتهـاي توليـد ميباشـد. (در محصـولات فسـاد پذیـر، تولید باید بر اسـاس تقاضـا یا برآورد تقاضا باشـد و نه اینکه پس از تولید بازاریابی صورت گیرد.)

بزرگترین صادرکننده های گل در جهان

_ هلنـد، دانمـارک، بلژیـک، ایتالیـا، آلمـان، کلمبیـا، اسـرائیل، کنیـا و اکـوادر بزرگتریـن کشـورهای صادرکننـده گل هسـتند.

در كشـور هلنـد بـه دليـل محدوديـت زميـن بـراي توسـعه صنعـت گلـكاري و همچنين افزايش شـديد حقوق كارگري، شـركتهاي هلندي را به سمت كشورهاي ديگر آفريقايي و آسيايی برای توليد و صادرات آن به ساير كشور ها سوق داده است.

در حـال حاضـر اروپـای غربـی مصرف کننـده نیمـی از گلهای تولیـدی جهان اسـت و یـک گسـترش بزرگ در مصرف در آسیای شـرقی، ژاپن، چیـن، کره جنوبی، تایلنـد و اندونـزی در حال شـکل گرفتن اسـت.

اهداف توسعه گلخانه ها

گلخانــه، ســازه ای اســت کــه ســطح زمیــن را می پوشــاند تــا گیاهان مختلـف در آن رشـد نمـوده و تولیـد محصـول نماینـد. در ایـن رابطـه بایــد هزینه هــای ســرمایه گذاری مربــوط بــه احــداث گلخانه هــا وزمــان صــرف شــده، از محــل تولیــد و فــروش محصــولات بازگشــت نمایــد. در عیــن حــال ممکــن اســت گلخانه هــا بــرای اهدافــی دیگــرنظیــر تفریحــی، تجــاری، تحقیقاتــی و یــا ســایه بان اســتفاده شــوند.

گلخانــه محیطــی اســت بــرای غلبــه بــر شــرایط نامطلــوب اقلیمــی همـراه بـا بکارگیـری رایـگان منبـع انـرژی خورشـیدی کـه سـاختمان بســتگی بــه شــرایط آب و هوایــی منطقــه و نــوع (شــکل) آن عمدتــا کشــت دارد . در بعضــی از نقــاط جهــان، ممکــن اســت گلخانه هــا بــه گرمایــش نیــاز نداشــته باشــند. بدیهــی اســت در ایــن شـرایط فعالیتهـای مـورد نیـاز و مسـائل اقتصـادی در آنهـا متفـاوت بـا مناطقـی خواهـد بـود کـه هـم بـه گرمایـش و هـم بـه سـرمایش نیازدارنـد.

در برخـی از نواحـی دیگـر ممکـن اسـت به دلیـل کمبـود تابـش خورشــید، نیــاز بــه روشــنایی تکمیلــی در دوره هایــی از ســال باشــد. به طــور کلــی نــوع ســازه و فعالیتهایــی کــه در گلخانه هــا صــورت می گیــرد، بــه نــوع محصــول و شــرایط اقلیمــی، اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی منطقــه بســتگی دارد. در صــورت اســتفاده از گلخانه هــا و بــا کمــک از فناوریهــای روز و نیــز توســعه فنــاوری در ایــن بخــش، میتــوان بــر شــرایط اقلیمــی نامطلــوب، غلبــه کــرد

فهرست پاورپوینت تحلیل محیط بازاریابی صنعت گل

 • وضعیت کنونی گل و گیاهان زینتی در ایران
 • تاریخچه
 • تجارت گل پس از انقلاب
 • توسعه گلخانه های توانلی فلزی
 • وضع موجود
 • چالش های بازارگل
 • روند و چشم انداز جهانی صنعت گل
 • صنعـت گل و گیاهـان زینتی یک صنعت بسـیار پویا و بین المللی
 • اهمیت زمان برای رسیدن به بازار
 • بزرگترین صادرکننده های گل درجهان
 • واردکننده هـای اصلـی گل شـاخه بریـده
 • رقابت دربازارگل
 • دسترسـي بـه بازارهـاي حـراج گل هلنـد
 • صنعت گل هلند
 • شبکه های سازمانی و مشارکتی صنعت گل
 • چالشها و اولویتها برای ارتقای بهره وری درگلخانه های کشور
 • اهداف توسعة گلخانه ها
 • ســطوح زیرکشــت گلخانه هـا و میـزان تولیـدات گلخانـه ای در کشـورهای مختلـف جهـان
 • صـادرات هلنـد در حـوزۀ کشـاورزی ودامپـروری
 • ۴۴ درصــد از ســهم تجــارت جهانــی محصــولات وابســته بــه گل وگیاهــان زینتــی در اختیــار هلنــد اســت
 • سردمدار صادرات گل جهان
 • کشــوری کــه بیشــترین بهــره را از بکارگیــری فناوری هــای مــدرن در صنعــت کشــاورزی میبــرد
 • اهداف توسعه گلخانه ها
 • تاریخچه و روند توسعة  گلخانه ها در جهان
 • تاریخچه و روند توسعة  گلخانه ها در جهان وایران
 • افزایــش رونــد اســتفاده از انــواع تکنولــوژی در گلخانه هــا،
 • وضعیت گلخانه های ایران
 • انواع گلخانه ها از نظر میزان فناوری
 • اثر فناوریها در افزایش  بهره وری تولیدات گلخانه ای
 • اهــم چالشهــا و نارســاییهای موجــود در ســر راه توســعه وبهره بــرداری از گلخانه هــای احــداث شــده
 • راهبردها
 • اولویتهــا و اقدامهــای اجرایــی بــرای ارتقــای بهــره وری در گلخانه هــا
 • گلوگاههــای فناورانــه بــرای ارتقــای بهــره‌‌وری در گلخانه هــا
 • بازاریابی و فروش محصولات گلخانه ای
 • استراتژی بازاریابی و فروش محصولات گلخانه ای
 • نکات مهم در بازاریابی و فروش محصولات گلخانه ای
 • -تبلیغات در فروشگاه های زنجیره ای
 • بازاریابی و فروش محصولات گلخانه‌ای  برای بسته بندی های آماده شده
 • بازاریابی و فروش محصولات گلخانه ای به صورت همکاری در فروش
 • شبکه های سازمانی و مشارکتی صنعت گل
 • استراتژی های بازاریابی و فروش گل و گیاه
 • بازاریابی آنلاین
 • 9 ایده ی بازاریابی برای رونق گل فروشی آنلاین
 • تحلیل بازار گل و گیاهان زینتی در ایران(SWOT)
 • الزامات و راهکارها برای توسعه صادرات گل و گیاه ایران
 • صنعت گل تركيه
 • رشد صنعت گلخانه درترکیه
 • طبقه بندی تولید گل درترکیه
 • تشابهات ایران و ترکیه در توسعه کشت گلخانه ای
 • صنعت گل کنیا
 • صادرات گل درکنیا
 • کنیـا سـومین عرضه کننـده ی بـزرگ گل شـاخه بریده بـه بازار اروپـا
 • برنامه های آینده
 • صنعت گل کلمبیا
 • صادرات
 • تکنولوژی
 • تدارکات
 • صنعت گل چین
 • بازارگل های شاخه بریده در چین
 • تحقیق و توسعه در صنعت گل چین
 • صنعت گل ژاپن
 • OTA ،بزرگترین سالن حراج کشور
 • ساختار بازار غیر معمول
 • تأمین کنندگان بازار گل
 • تغییر سیستم
 • مزارع خانوادگی کوچک
 • مصرف گل در ژاپن
 • صنعت گل بلغارستان
 • نمایشـگاه گل بلغارسـتان
 • بخش تحقیقات گل وگیاه نگوان بلغارستان
 • بلغارستان یکی از بزرگترین تولید کنندگان گل رز درمیان کشورهای اروپایی
 • بلغارستان بزرگتریـن تولیدکنندگان اسـانس گل داماسـنا
 • صنعت گل اتیوپی
 • روند رو به رشد صنعت باغبانی در اتیوپی
 • روندصادرات گل در اتیوپی
 • صنعت گل اسپانیا
 • مصرف کنندگان گل اسپانیایی
 • گل و گیاهان زینتی ایتالیا
 • مناطق پرورش گل در ایتالیا
 • مناطق پرورش گل در ایتالیا
 • جمع بندی و نتیجه گیری
 • منابع و مآخذ
مقاله تحلیل بازار گل و گیاهان زینتی
مقاله تحلیل بازار گل و گیاهان زینتی با رویکرد پژوهشی – فایلمس

 

فهرست مقاله تحلیل بازار گل با رویکرد پژوهشی pdf

 • مقدمه. 6
 • پیدایش باغبانی 7
 • گل و گل‌کاری.. 7
 • تعریف گل‌کاری.. 7
 • جایگاه گلکاری در ایران. 7
 • تحلیل بازار گل: پتانسیل‌های پنهان یک بازار در ایران. 8
 • جایگاه ایران در بازار جهانی گل کجاست؟ 10
 • پتانسیل ورود ایران به بازار گل برخی کشورها 10
 • تحلیل بازار پرورش گل 14
 • اهمیت تاریخی: 14
 • بررسی اقتصادی صنعت گل و گیاهان زینتی در ایران. 14
 • اهمیت اجتماعی: 14
 • اهمیت پزشکی: 15
 • بررسی اقتصادی صنعت گل و گیاهان زینتی در ایران. 15
 • وضعیت صادرات(گل): 15
 • بررسی اقتصادی صنعت گل و گیاهان زینتی در ایران. 15
 • جایگاه ایران: 15
 • بررسی اقتصادی صنعت گل و گیاهان زینتی در ایران: 16
 • وضعیت بازار جهانی گل. 18
 • جایگاه ایران در بازارهای جهانی.. 20
 • روند صادرات گل و گیاهان زینتی: 20
 • تحلیل بازار گل و گیاهان زینتی در ایران. 20
 • نقاط قوت: 20
 • نقاط ضعف: 21
 • فرصت‌ها: 21
 • تهدیدها: 22
 • نتیجه‌گیری.. 23
 • بازارهای گل در تهران. 24
 • بررسی اقتصادی صنعت گل و گیاهان زینتی در ایران. 25
 • اهمیت اجتماعی: 26
 • اهمیت پزشکی: 26
 • وضعیت صادرات (گل): 27
 • جایگاه ایران: 27
 • بازار گل خاوران یا امام رضا 30
 • بازار گل شهید فکوری.. 30
 • بازار گل روسیه: یکی از بزرگ‌ترین بازارهای هدف صادراتی ایران. 30
 • بازار گل غرب تهران. 32
 •  الزامات پرورش گل. 33
 • تولید گل در حیاط و پشت‌بام، شدنی است؟. 35
 • تحلیل کسب‌وکار گل‌فروشی.. 36
 • مزایای شغل گل‌فروشی.. 36
 • معایب و سختی‌های شغل گل‌فروشی.. 37
 • راه‌اندازی گل‌فروشی.. 37
 • تحلیل اقتصادی کسب‌وکار. 38
 • گل‌های ایرانی کجا می‌روند؟. 39
 • محصولات گلخانه‌ای، صنعتی پرسود برای دلال‌ها 40
 • سهم رو به افزایش گلخانه‌ها از کشاورزی.. 45
 • اردبیل. 46
 • خراسان رضوی.. 47
 • آذربایجان غربی.. 47
 • خراسان جنوبی.. 47
 • اصفهان. 48
 • بوشهر. 48
 • آذربایجان شرقی.. 49
 • لرستان. 49
 • مرکزی.. 49
 • خراسان شمالی.. 50
 • کرمان. 50
 • البرز. 50
 • قزوین. 51
 • گلستان. 51
 • هرمزگان. 51
 • خوزستان. 52
 • کهگیلویه‌وبویراحمد. 52
 • ایلام. 52
 • کردستان. 53
 • همدان. 53
 • زنجان. 54
 • قم. 54
 • یزد. 54
 • مازندران. 55
 • چهارمحال‌وبختیاری.. 55
 • سمنان. 55
 • سیستان و بلوچستان. 56
 • گیلان. 56
 • فارس.. 56
 • کرمانشاه 57
 • بررسی موشکافانه شرکت‌های راه‌اندازی و ساخت گلخانه. 57
 • می‌توان تجهیزات را در داخل تولید کرد. 58
 • حرکت به سمت کشت  متمرکز. 58
 • وصل نشدن به بازار جهانی، مهم‌ترین ضعف این صنعت.. 59
 • سرمایه اولیه و مجوزها 60
 • فرصت‌ها  و ریسک‌ها 61
 • بررسي تجربيات توسعه کشاورزي کشورهاي مختلف براي ايران. 62
 • ايران ازلحاظ شرايط مساعد جهت توليد گل و گياه جزو 15 کشور اول جهان است. 62
 • ايران، سرزمين مادري گل‌های اروپايي.. 62
 • شبکه جهاني مطالعاتي بازاريابي.. 64
 • مقاله مرتبط: 66
 • بازاريابي گل رز هلندي در شهرستان اصفهان. 66
 • موانع صادرات محصولات کشاورزی در ایران. 69
 • تولید صادرات محور محصولات کشاورزی.. 70
 • پیش‌نیازهای صادرات محصولات کشاورزی.. 70
 • توجه به قوانین صادرات محصولات کشاورزی.. 70
 • توجه به قوانین صادراتی کشور مقصد. 71
 • بررسی موانع صادرات محصولات کشاورزی در ایران. 71
 • مقاله مرتبط: 71
 • بررسي ساختار بازار و نظام بازاريابي گل و گياهان زينتي در ايران مطالعه موردي؛ بازار گل رز شاخه بريده در اصفهان. 71
 • دیگر موانع صادرات محصولات کشاورزی در ایران : 77
 • عدم توجه به سیاست‌های توسعه پایدار کشاورزی.. 77
 • صادرات محصولات کشاورزی باکیفیت پایین. 77
 • فقدان تشکل‌های صادراتی.. 77
 • عدم توجه به نیاز بازار. 77
 • ضعف استانداردها 78
 • آسیب‌پذیر بودن محصولات کشاورزی و دامی.. 78
 • مشکلات تصمیم‌گیری در سطح کلان. 78
 • لیست مهم‌ترین محصولات کشاورزی صادراتی ایران. 78
 • صادرات پرتقال از ایران. 79
 • صادرات کشمش.. 79
 • صادرات صیفی‌جات.. 79
 • صادرات مرکبات.. 79
 • صادرات کلم. 79
 • صادرات کیوی.. 79
 • صادرات خیار. 80
 • صادرات رب گوجه‌فرنگی.. 80
 • صادرات سیب‌زمینی.. 80
 • صادرات بادام‌زمینی.. 81
 • صادرات خرما 81
 • صادرات انگور. 81
 • صادرات برنج. 81
 • بازاریابی محصولات گلخانه‌ای.. 82
 • تغییرات پس از برداشت.. 82
 • استانداردسازی و طبقه‌بندی.. 84
 • کانال‌های بازاریابی.. 84
 • انتقال. 85
 • توزیع. 86
 • کیفیت.. 88
 • مدیریت کیفیت.. 88
 • چشم انداز آینده 89
 • خلاصه. 90
 • انواع محصولات گلخانه‌ای.. 90
 • عدم تأثیرگذاری آب‌وهوا در پرورش محصول. 91
 • آفت کمتر و پرورش محصولات کاملاً سالم. 91
 • عدم وابستگی به خاک و جغرافیای خاص… 91
 • برداشت چندباره یک محصول در طول سال. 91
 • مقاله مرتبط.تحلیل پروسه بازار رسانی گل و گیاه، بازار گل و گیاهان زینتی در ایران، حمل‌ونقل گل و گیاهان زینتی. 92
 • صنعت گل و گیاه جایگزینی مناسب برای درآمدهای نفتی/سهم ایران از بازار گل چقدر است؟. 94
 • رتبه کشوری استان اصفهان در پرورش گل و گیاه 94
 • سیاست‌های حمایتی از گلخانه‌داران. 95
 • صنعت گل و گیاه هم اشتغال‌زا  و هم ارزآور. 96
 • بیش‌ترین صادرات گل ایران به کدام کشور است؟. 96
 • گل‌های ایرانی کجا می‌روند؟. 97
 • پرسودترین محصولات گلخانه ای.. 98
 • بزرگ‌ترین کشورهای واردکننده در خاورمیانه. 99
 • واردکنندگان بزرگ در حوزه(سی آی اس ) CIS. 100
 • محصولات گلخانه‌ای پرفروش.. 103
 • گران‌ترین محصول گلخانه‌ای.. 104
 • بازار محصولات گلخانه‌ای.. 105
 • مقاله مرتبط. 106
 • مطالعه موردی،مقاله«  تحليلي بر بازاريابي گل و گیاهان زينتي در ايران: مطالعه موردي استان مازندران». 106
 • تحلیل نهایی یافته ها: 110
 • پیشنهادها و راهکارها: 113
 • منابع و مآخذ: 115

 

 1. واقعا عالی و کاربردی بود. مدتها بود چنین متن خلاصه و مفیدی رو نخونده بودم. بسیار ممنونم بابت این متن و همچنین رفرنس دهی پایانی

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان فایلمَس بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.

به ازای هر فروش این محصول 30,000 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

برای مشاهده لینک اشتراک گذاری مختص شما، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.

902 نمایش
150,000 تومان
مزایای شما از این خرید:
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت
دانلود رایگان آپدیت های محصول
دسترسی مادام ‌العمر به فایل محصول
دریافت 10 الماس هدیه به ازای هر 10.000 تومان
6 ماه پشتیبانی رایـگان و تضمین شده
ارتباط مستقیم خریدار با فروشنده از طریق پشتیبانی محصول (تیکت)
تحلیل بازار گل و گیاهان زینتی + صنعت گلخانه در ایران و جهان
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
شامل: 145 اسلاید + 121 صفحه ورد
تعداد پارت: 2 فایل
اندازه: 9.04 مگابایت
فرمت: ppt و pdf
زبان: فارسی
استپ: پاورپوینت و پی دی اف
برگزارکننده: محرم غفاری
به روز شده در:
محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819

به ازای هر فروش این محصول 30,000 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

سایر محصولات محرم غفاری Other Products

پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت سیرز با رویکرد پیش بینی محیط و تحلیل رفتار مصرف کنندگان
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت سیرز با رویکرد پیش بینی محیط و تحلیل رفتار مصرف کنندگان دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت سیرز محصول تان را ارزان و در دسترس خریدار قرار دهید ریچارد سیرز در سال ۱۸۹۳ مجموعه فروشگاه های زنجیره ای سیرز را تأسیس کرد. سیرز تا سال ۱۹۸۹ [...]
50 نمایش
5.0
380,000 تومان
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت سیسکو، رهبر شبکه جهانی و آینده ساز فناوری آینده
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت سیسکو رهبر شبکه جهانی و آینده ساز فناوری آینده دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت سیسکو کمپانی سیسکو کمپانی سیسکو سیستمز یک سازنده ی پیشرو در عرصه ی تجهیزات شبکه ، روتر ها، سوئیچ ها، سرور ها و همچنین نرم افزار ها، می باشد که اطلاعات [...]
40 نمایش
5.0
360,000 تومان
پاورپوینت استراتژی بازاریابی محتوا رمز موفقیت برندهای جهانی در عصر دیجیتال
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت استراتژی بازاریابی محتوا رمز موفقیت برندهای مطرح جهانی برای ماندگاری در عصر دیجیتال   دانلود پاورپوینت استراتژی بازاریابی محتوا محتوا چیست ؟ محتوا بخش مهم و ضروری برای ایجاد ارتباط بین کسب‌و‌کار و مصرف‌کننده است. از طریق محتوا است که مردم اطلاعات برند را پیدا [...]
40 نمایش
5.0
350,000 تومان
پاورپوینت مدیریت استراتژیک شرکت دوو (Daewoo)
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت مدیریت استراتژیک شرکت دوو (Daewoo) دوو مظهر ظهور و سقوط یک برند موفق شامل 155 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش   دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک شرکت دوو تاریخچه برند دوو شرکت لوازم خانگی “دوو” در سال 1967 توسط کیم وو چونگ در شهر سئول، کره جنوبی تأسیس شد. نام [...]
92 نمایش
5.0
250,000 تومان

محصولات مرتبط Related Products

پاورپوینت كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی
56% تخفیف
سامان ولی زاده
سامان ولی زاده
دانلود پاورپوینت كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی شامل 30 اسلاید قابل ویرایش در این روش برای جلوگیری، كنترل یا كاهش استقرار گیاه هرز از استعدادهای تغییر پذیرگیاه مانند رشد، عادتها، سازشها و توانایی رقابت گیاهان هرز استفاده می شود. گیاه lماده ای زنده و دارای فعالیتهای زیست [...]
29 نمایش
5.0
قیمت اصلی 178,000 تومان بود.قیمت فعلی 78,000 تومان است.
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت سیرز با رویکرد پیش بینی محیط و تحلیل رفتار مصرف کنندگان
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت سیرز با رویکرد پیش بینی محیط و تحلیل رفتار مصرف کنندگان دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت سیرز محصول تان را ارزان و در دسترس خریدار قرار دهید ریچارد سیرز در سال ۱۸۹۳ مجموعه فروشگاه های زنجیره ای سیرز را تأسیس کرد. سیرز تا سال ۱۹۸۹ [...]
50 نمایش
5.0
380,000 تومان
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت سیسکو، رهبر شبکه جهانی و آینده ساز فناوری آینده
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت سیسکو رهبر شبکه جهانی و آینده ساز فناوری آینده دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت سیسکو کمپانی سیسکو کمپانی سیسکو سیستمز یک سازنده ی پیشرو در عرصه ی تجهیزات شبکه ، روتر ها، سوئیچ ها، سرور ها و همچنین نرم افزار ها، می باشد که اطلاعات [...]
40 نمایش
5.0
360,000 تومان
پاورپوینت استراتژی بازاریابی محتوا رمز موفقیت برندهای جهانی در عصر دیجیتال
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت استراتژی بازاریابی محتوا رمز موفقیت برندهای مطرح جهانی برای ماندگاری در عصر دیجیتال   دانلود پاورپوینت استراتژی بازاریابی محتوا محتوا چیست ؟ محتوا بخش مهم و ضروری برای ایجاد ارتباط بین کسب‌و‌کار و مصرف‌کننده است. از طریق محتوا است که مردم اطلاعات برند را پیدا [...]
40 نمایش
5.0
350,000 تومان
13653 شناسه محصول
902 نمایش