شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

بررسی مقایسه ای روشهای حل تعارض زناشویی و شیوه های فرزند پروری بررسی مقایسه ای روشهای حل تعارض زناشویی و شیوه های فرزند پروری
بررسی مقایسه ای روشهای حل تعارض زناشویی و شیوه های فرزند پروری بررسی مقایسه ای روشهای حل تعارض زناشویی و شیوه های فرزند پروری

بررسی مقایسه ای روشهای حل تعارض زناشویی و شیوه های فرزند پروری

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
290 نمایش
100,000 تومان

پیشینه تحقیق بررسی مقایسه ای روشهای حل تعارض زناشویی و شیوه های فرزند پروری در پرستاران شیفت در گردش و شیفت ثابت بیمارستان های دولتی بندرعباس

 

دانلود پیشینه تحقیق روشهای حل تعارض زناشویی

در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه پیشینه تحقیق بررسی مقایسه ای روشهای حل تعارض زناشویی و شیوه های فرزند پروری می‌پردازیم که در قالب 154 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد.

بررسی مقایسه ای روشهای حل تعارض زناشویی و شیوه های فرزند پروری

چکیده بررسی مقایسه ای روشهای حل تعارض زناشویی و شیوه های فرزند پروری

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی رابطه حل تعارض زناشویی و شیوه های فرزندپروری در بین پرستاران بیمارستانهای شهر بندرعباس پرداخته است. جامعه آماری شامل کلیه پرستاران متأهل به تعداد900 نفر می باشد.

نمونه تحقیق براساس جدول مورگان270 نفر انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سبک های حل تعارض (ROCI-II)، نسخه B، رحیم (1992) و پرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیانا باوم ریند(1991) استفاده شد برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آمار توصیفی و همبستگی (آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری و همبستگی) استفاده شد نتایج نشان داد بین روش های حل تعارض پرستاران تفاوت معناداری وجود ندارد

، بین شیو های فرزندپروری پرستاران تفاوت معناداری وجود ندارد ، بین سبک فرزند پروری سهل گیرانه و مستبدانه با سبک های حل تعارض رابطه معني داري وجود ندارد ، بین سبک فرزند پروری مقتدرانه و سبک های حل تعارض رابطه معنی داری وجود دارد و تنها همبستگی بین سبک حل مساله اجتنابی و سبک فرزند پروری مقتدرانه (18/0R=) در سطح آلفای (05/0p=) معني دار نیست. بنابراین با 95% اطمينان مي توان گفت كه بين اين متغير ها رابطه معني داري وجود ندارد.

کلمات کلیدی : تعارض زناشویی، شیوه های فرزندپروری، پرستاران متأهل

فهرست بررسی مقایسه ای روشهای حل تعارض زناشویی و شیوه های فرزند پروری

چکیده

فصل اول کلیات تحقیق

 • مقدمه
 • بيان مسأله.
 • اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
 • اهداف کلی
 • اهداف جزئی
 • سؤالات تحقیق
 • فرضیه کلی
 • فرضیه های جزیی
 • تعریف مفهومی
 • شیوه های حل تعارض زناشویی
 • شیوه های فرزندپروری
 • تعریف عملیاتی

فصل دوم پیشینه پژوهش

 • تعارض
 • مقدمه
 • زمينه‌هاي آشکار تعارض همسران
 • زمينه‌هاي پنهان تعارض همسران
 • سبک‌هاي شايع مديريت تعارض
 • سبک‌هاي غيرمؤثر و مشکل‌ساز
 • سبک مؤثر مديريت تعارض
 • «نگرش» و «نياز» دو مقوله‌ در تعارض همسران
 • تعارض زناشویی از نظروایل
 • دیدگاه های تعارض
 • دیدگاه سنتی
 • هشت کارکرد مثبت تعارض از نظر ترنر
 • عوامل تعارض
 • زمینه های تعارضات زناشویی
 • حل هر تعارض
 • سبک ها واستراتژی های حل تعارض
 • ۴ اشتباه مهلک
 • ۵ سوال اساسی
 • کمک به زوج ها به چه قیمتی
 • ماهیت تعارض زناشویی
 • مراحل بروز تعارض زناشویی
 • موضوع تعارض
 • چرخه زندگی و تعارضات زناشویی
 • سبک های حل تعارض زناشویی
 • خانواده
 • شیوه فرزندپروری و تعاریف آن
 • تاریخچه شیوه های فرزند پروری
 • طبقه بندی انواع شیوه های فرزند پروری
 • الگوه های جدید فرزندپروری بامریند
 • ابعاد شیوه های فرزندپروری
 • بُعد «گرم» بودن والدین
 • بُعد «کنترل»
 • مهارت فرزند پروری
 • تأثیر شیوه های فرزند پروری
 • عوامل مؤثر بر شیوه های فرزندپروری
 • پیامدهای شیوه های فرزندپروری
 • پیشینه تحقیق
 • تحقیقات خارجی
 • تحقیقات داخلی
 • خلاصه فصل دوم

فصل سوم فرآیند روش شناختی

 • مقدمه
 • جامعه آماری
 • گروه نمونه گیری و روش نمونه گیری
 • گروه نمونه
 • روش نمونه گیری
 • طرح تحقیق
 • ابزارهای گردآوری اطلاعات
 • پرسشنامه سبک های حل تعارض (ROCI-II) نسخهB
 • معرفی آزمون
 • نمره گذاری پرسشنامه و تفسیر آن
 • پایایی
 • روایی پرسشنامه
 • پرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیانا باوم ریند
 • معرفی آزمون
 • شیوه ی نمره گذاری
 • پایایی
 • شیوه اجرای پژوهش
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم یافته های تحقیق

 • یافته های تحقیق
 • الف: داده های توصيفی
 • ب: یافته های استنباطی
 • آزمون فرضيات

فصل پنجم نتیجه گیری

 • نتایج آزمون فرضیات
 • محدودیت های تحقیق
 • پیشنهادات تحقیق

منابع فارسی

منابع غیرفارسی

الف) پرسشنامه سبک هاب حل تعارض زناشویی

چکیده انگلیسی

فهرست جدول ها

جدول(1-3) انواع روش های محاسبه شده پایایی خرده مقیاس های ROCI-II توسط رحیم (1983)

جدول2-3

جدول (3-3): ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین خرده مقیاس ها ROCI-II

جدول (4-3): ضرایب محاسبه شده آلفای کرونباخ تحقیق حقیقی و همکاران (1391 )برای خرده مقیاس هاROCI-II

جدول (5-3): محاسبه کفایت نمونه گیری و آزمون کرویت بارتلت در تحقیق حقیقی و همکاران (1391 ) برای پرسشنامه ROCI-II

جدول (6-3): مشخصه های آماری پنج عامل مقیاس سبک های حل تعارض به روش مولفه های اصلی

جدول شماره 4-1: مقدار فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب جنسیت را نشان می دهد

جدول شماره 4-2: مقدار فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سن را نشان می دهد

جدول شماره 4-3: مقدار فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب تحصیلات را نشان می دهد

جدول شماره 4-4: مقدار فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب شیفت کاری را نشان می دهد.

جدول شماره 4-5: شاخص های توصیفی متغیر ها در گروه نمونه

جدول شماره 4-6: شاخص های توصیفی متغیر ها در گروه نمونه

جدول شماره 4-7: تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA) روی خرده مقیاس های حل تعارض

جدول شماره 4-8: تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA)روی خرده مقیاس های سبک های فرزندپروری

جدول شماره 4-9: همبستگي بين سبک فرزند پروری سهل گیرانه و سبک های حل تعارض

جدول شماره 4-10: همبستگي بين سبک فرزند پروری مستبدانه و سبک های حل تعارض

جدول شماره 4-11: همبستگي بين سبک فرزند پروری مقتدرانه و سبک های حل تعارض

فهرست نمودارها

نمودار شماره 4-1: وضعیت فراوانی و درصد برحسب جنسیت در گروه نمونه

نمودار شماره 4-2: وضعیت فراوانی و درصد برحسب سن در گروه نمونه

نمودار شماره 4-3: وضعیت فراوانی و درصد برحسب تحصیلات گروه نمونه

نمودار شماره 4-4: وضعیت فراوانی و درصد برحسب شیفت کاری در گروه نمونه

فهرست شکل ها

شکل (1-3). سبک روبرو شدن با تعارض بین فردی

🔸🔸🔸

شامل 154 صفحه word قابل ویرایش

برای دانلود پیشینه تحقیق بررسی مقایسه ای روشهای حل تعارض زناشویی و شیوه های فرزند پروری میتوانید بعد از پرداخت آنلاین بلافاصله دانلود کنید

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان فایلمَس بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.

به ازای هر فروش این محصول 20,000 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

برای مشاهده لینک اشتراک گذاری مختص شما، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.

290 نمایش
100,000 تومان
مزایای شما از این خرید:
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت
دانلود رایگان آپدیت های محصول
دسترسی مادام ‌العمر به فایل محصول
دریافت 10 الماس هدیه به ازای هر 10.000 تومان
6 ماه پشتیبانی رایـگان و تضمین شده
ارتباط مستقیم خریدار با فروشنده از طریق پشتیبانی محصول (تیکت)
بررسی مقایسه ای روشهای حل تعارض زناشویی و شیوه های فرزند پروری
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
شامل: 154 صفحه
اندازه: 239 کیلوبایت
فرمت: doc
زبان: فارسی
به روز شده در:

به ازای هر فروش این محصول 20,000 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

سایر محصولات adv Other Products

مقاله تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی سالمندان ساکن در خانه سالمندان استان ایلام
adv
adv
دانلود مقاله تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی سالمندان ساکن در خانه سالمندان استان ایلام بصورت فایل ورد در 104 صفحه   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: بخشی از محتوا مقاله تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی سالمندان چیکده : سالمندی دوره ای از [...]
23 نمایش
5.0
100,000 تومان
مقاله تاثير مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی، هویت فردی و بهداشت روان در دانش‌آموزان متوسطه پسر شهرستان باوی
adv
adv
دانلود مقاله تاثير مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی هویت فردی و بهداشت روان در دانش‌آموزان متوسطه پسر شهرستان باوی بصورت فایل ورد در 92 صفحه   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: فهرست مطالب مقاله تاثير مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی چکیده 1 فصل اول: [...]
21 نمایش
5.0
100,000 تومان
مقاله تاثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی و نافرمانی کودکان
adv
adv
دانلود مقاله تاثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی و نافرمانی کودکان بصورت فایل ورد در 140 صفحه   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: فهرست مقاله تاثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی و نافرمانی کودکان فصل اول : کلیات پژوهش 1-1-  مقدمه. 1 1-2- بیان مسئله. [...]
26 نمایش
5.0
99,000 تومان
تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی در دانش آموزان با اختلال نارسا توجه/ فزون کنشی
adv
adv
دانلود مقاله تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی در دانش آموزان با اختلال نارسا توجه/ فزون کنشی بصورت فایل ورد در 115 صفحه   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: دانلود تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی چکیده پژوهش [...]
20 نمایش
5.0
100,000 تومان

محصولات مرتبط Related Products

10 نکته برای قرار گرفتن در مسیر موفقیت pdf
17% تخفیف
09367399486
09367399486
دانلود 10 نکته برای قرار گرفتن در مسیر موفقیت به صورت فایل pdf
25 نمایش
5.0
قیمت اصلی 190,000 تومان بود.قیمت فعلی 157,000 تومان است.
مقاله تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی سالمندان ساکن در خانه سالمندان استان ایلام
adv
adv
دانلود مقاله تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی سالمندان ساکن در خانه سالمندان استان ایلام بصورت فایل ورد در 104 صفحه   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: بخشی از محتوا مقاله تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی سالمندان چیکده : سالمندی دوره ای از [...]
23 نمایش
5.0
100,000 تومان
مقاله تاثير مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی، هویت فردی و بهداشت روان در دانش‌آموزان متوسطه پسر شهرستان باوی
adv
adv
دانلود مقاله تاثير مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی هویت فردی و بهداشت روان در دانش‌آموزان متوسطه پسر شهرستان باوی بصورت فایل ورد در 92 صفحه   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: فهرست مطالب مقاله تاثير مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی چکیده 1 فصل اول: [...]
21 نمایش
5.0
100,000 تومان
مقاله تاثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی و نافرمانی کودکان
adv
adv
دانلود مقاله تاثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی و نافرمانی کودکان بصورت فایل ورد در 140 صفحه   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: فهرست مقاله تاثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی و نافرمانی کودکان فصل اول : کلیات پژوهش 1-1-  مقدمه. 1 1-2- بیان مسئله. [...]
26 نمایش
5.0
99,000 تومان
22169 شناسه محصول
290 نمایش