شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

آشنایی با مفهوم سیستم مهندسی سنگ و اندیس آسیب پذیری آشنایی با مفهوم سیستم مهندسی سنگ و اندیس آسیب پذیری
آشنایی با مفهوم سیستم مهندسی سنگ و اندیس آسیب پذیری آشنایی با مفهوم سیستم مهندسی سنگ و اندیس آسیب پذیری

آشنایی با مفهوم سیستم مهندسی سنگ و اندیس آسیب پذیری

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
165 نمایش
15,000 تومان

دانلود تحقیق سیستم مهندسی سنگ و اندیس آسیب پذیری

در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه آشنایی با مفهوم سیستم مهندسی سنگ و اندیس آسیب پذیری (ارزیابی ریسک عقب زدگی به روش ماتریس اندرکنش و اندیس آسیب پذیری) می‌پردازیم که در قالب 21 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد.

دانلود

آشنایی با مفهوم سیستم مهندسی سنگ و اندیس آسیب پذیری

بصورت فایل ورد word

تعداد صفحات 21

آشنایی با مفهوم سیستم مهندسی سنگ و اندیس آسیب پذیری

بخشی از متن آشنایی با سیستم مهندسی سنگ و اندیس آسیب پذیری

2 – 1- مقدمه

یک ارزیابی ریسک دربرگیرندۀ بررسی تفصیلی و سیستماتیک هر فعالیت، موقعیت و یا هر سیستم عملیاتی به منظور شناخت مخاطرات[1] است.  مخاطره و ریسک به صورت زیر تعریف می‌شوند:

مخاطره:  مخاطره یک منشاء بالقوۀ زیان یا یک شرایطی با پتانسیل ایجاد زیان تعریف شده است [1].

ریسک:  استاندارد مدیریت پروژۀ آمریکا[2]ریسک پروژه را رخداد یا شرایطی نا مطمئن دانسته که اگر به وقوع پیوندد، اثری مثبت یا منفی بر حداقل یکی از اهداف پروژه مانند زمان، هزینه، محدوده یا کیفیت می‌گذارد [1].

سیستم‌های مهندسی سنگ روشی است که قابلیت تجزیه و تحلیل همزمان فرآیندهای پیچیده مهندسی سنگ را دارد. این روش توسط هادسون[3] (1992) پایه گذاری شده است. به طور کلی در این روش خصوصیات و رفتارهای هر پارامتر به عنوان یک سیستم دو متغیره برآورد شده و در نهایت این سیستم­های دوتایی را به کل توده سنگ تعمیم می‌دهد.

RES روشی است که امکان تحلیل همزمان روابط بین پارامترهای مؤثر توده سنگ، سایت و سازه را دارد و آثار ناشی از اندرکنش بین اَن­ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. در سیستم‌های مهندسی سنگ شناسایی پارامترهای بحرانی، مسیرهای تاثیرگذار، حلقه‌های برگشتی و ارزیابی روش‌های انتخابی مهندسی مناسب، با استفاده از ماتریس اندرکنش[4] سنگ صورت می‌گیرد.

طبق تئوری سیستم‌های مهندسی سنگ، همه مسائل مهندسی سنگ را می‌توان به صورت تابعی از پارامترهای قطری ماتریس اندرکنش درنظر گرفت [2]. انتخاب پارامترها و وزن دهی هر پارامتر در سیستم طبقه بندی توده سنگ را می‌شود با کدگذاری ماتریس اندرکنش تعیین کرد.

۲- ۲- ماتریس اندرکنش

ماتریس اندرکنش یک ابزار پایه در  است. ساختار کلی یک ماتریس اندرکنش در شکل (2-1) نشان داده شده است. استفاده از ماتریس اندرکنش جهت بررسی هر مسئله‌ای که شامل فاکتورهای متعدد است مفید و یاری دهنده است. در این روش پارامترهای مؤثر روی قطر اصلی ماتریس قرار می‌گیرند و اندرکنش پارامترها با یکدیگر بر حسب آن با کدگذاری در عناصر غیرقطری ماتریس مشخص می‌شود.

بدین ترتیب مجموع خانه‌های سطری معرف اثری است که پارامتر موجود در آن سطر (Pi) روی دیگر پارامترها دارد و مجموع خانه­های ستونی معرف تأثیری است که پارامتر موجود در آن سطر (Pi) از دیگر پارمترها پذیرفته است. جهت این ماتریس در جهت عقربه‌های ساعت است، به طوری که خانه بالا سمت راست، اثر پارامتر A روی B و خانه پایین سمت چپ، اثر B روی A را نشان می‌دهد [2].

روند کلی کار در این روش را می‌توان به صورت مراحل شش گانه بدین صورت خلاصه کرد:

  • گام اول – پارامترهای مهم و تاثیرگذار بر موضوع تعیین می‌شوند.
  • گام دوم – پارامترهای اصلی موجود روی قطر اصلی ماتریس قرار می‌گیرند.
  • گام سوم – تأثیر گذاری و تأثیر پذیری هر جفت پارامتر روی یکدیگر بصورت ساعتگرد بررسی می‌شود.
  • گام چهارم – با توجه به مفهوم متغیرهای اصلی، اندرکنش بین هر جفت پارمتر بصورت نیمه کمی خبره[5] (SEQ) کدگذاری می‌شود.
  • گام پنجم – مقادیر کد گذاری شده در ماتریس در هر ردیف و ستون جمع می‌شود.
  • گام ششم – تخمین زدن شدت اندرکنش[6] و مقدار غالب بودن[7] هر یک از متغیرها در سیستم انجام می‌شود.

شکل (2-1) شمای کلی یک ماتریس 2×2 نمایشگر پارامترهای اولیه و اندرکنش بین آنها [2]

2- 2 – 1 – شدت اندرکنش و مقدار غالب بودن پارامترها

به طور کلی بعضی از پارمتر ها نسبت به پارامترهای دیگر، برروی سیستم تأثیر بیشتری خواهند داشت و در مقابل سیستم نیز تأثیر بیشتری بر روی برخی پارامترها نسبت به پارامترهای دیگر دارد. کدگذاری ماتریس اندرکنش روشی در جهت تعیین شدت اندرکنش و مقدار غالب بودن پارامترها است.

2- 2- 2 – کد گذاری ماتریس اندرکنش

به منظور تفسیر سیستمهای مهندسی سنگ روش­های متعددی برای کدگذاری ماتریس اندرکنش ارائه شده است. در این قسمت روش کدگذاری نیمه کمی خبره تشریح می‌شود. کدگذاری در این روش با توجه به اندرکنش بین هر جفت پارامتر انجام می‌شود و یکی از اعداد 0، 1، 2، 3 و 4 انتخاب می‌شود [2].  هریک از این اعداد با در نظر گرفتن رابطۀ بین هر جفت پارامتر بیانگر مفهوم و معنی ویژه‌ای است (جدول 2-1).

جدول (2-1) کدهای انتخابی در روش کدگذاری نیمه کمی خبره [2]

2 – 2 – 3 – تفسیر ماتریس اندرکنش

در ماتریس اندرکنش اثر یک پارامتر روی سیستم، “اثرگذاری” و اثر سیستم روی پارامتر “تأثیرپذیری” نامیده می‌شود. بعد از کدگذاری ماتریس می‌توان مجموع هر ردیف و ستون را بدست آورد. مجموع مقادیر ردیف به عنوان اثرگذار[8] ( ) یا اثر Pi روی سیستم و مجموع مقادیر ستون به‌عنوان تأثیرپذیر[9]  یا اثر سیستم روی پارامتر را می‌توان در محور مختصات به صورت (C,E) نشان داد.

بنابراین مقادیر C تأثیرات Pi روی سیستم بوده و مقدار E نشانگر تأثیری است که سیستم روی Pi دارد. در شکل (2-2) چگونگی بدست آوردن مختصات (C,E) و در شکل (2-3) چگونگی اثرگذاری یک پارامتر و همچنین تأثیرپذیری آن از سیستم در قالب یک دستگاه مختصات معلول- علت نشان داده شده است [2].

شکل (2-2) چگونگی بدست آوردن اثرگذاری یک پارامتر و همچنین تأثیرپذیری آن[2]

در نتیجۀ تشکیل ماتریس اندرکنش، فاکتورهای  E،C از جمع ردیفی و ستونی کدها بدست می‌آیند. از این طریق می‌توان شدت اندرکنش (C+E) و مقدار غالب بودن (C-E) برای هر پارامتر اصلی را بدست آورد [3]. سپس با استفاده از رابطه (2-1) وزن هر پارامتر به دست می‌آید.

شکل (2-3) شمایی از پارامترهای غالب و مغلوب در یک سیستم [2]

2- 3 – اندیس آسیب پذیری

آسیب پذیری[10] به عنوان حد و توانایی عناصرایجاد کنندۀ یک سیستم از قبیل افراد و تجهیزات در پاسخ به یک خطر و پیامدهای آن است زمانی که تحت شرایط کاری خاص مربوط به خود در ریسک قرار می‌گیرند. اندیس آسیب پذیری[11] به‌عنوان یک ترکیب خطی از وزن پارامترها (ai) و مقدار این پارامترها (Pi) بیان می‌شود. رابطه اندیس آسیب پذیری به صورت زیر بیان می‌شود [3]:

 

🔸🔸🔸

شامل 21 صفحه word قابل ویرایش

برای دانلود تحقیق آشنایی با مفهوم سیستم مهندسی سنگ و اندیس آسیب پذیری میتوانید بعد از پرداخت آنلاین بلافاصله دانلود کنید

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان فایلمَس بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.

به ازای هر فروش این محصول 3,000 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

برای مشاهده لینک اشتراک گذاری مختص شما، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.

165 نمایش
15,000 تومان
مزایای شما از این خرید:
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت
دانلود رایگان آپدیت های محصول
دسترسی مادام ‌العمر به فایل محصول
دریافت 10 الماس هدیه به ازای هر 10.000 تومان
6 ماه پشتیبانی رایـگان و تضمین شده
ارتباط مستقیم خریدار با فروشنده از طریق پشتیبانی محصول (تیکت)
آشنایی با مفهوم سیستم مهندسی سنگ و اندیس آسیب پذیری
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
شامل: 21 صفحه
اندازه: 399 کیلوبایت
فرمت: doc
زبان: فارسی
به روز شده در:

به ازای هر فروش این محصول 3,000 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

سایر محصولات adv Other Products

دانلود pdf کتاب نیاز سنجی اطلاعات (محمود بابائی)
adv
adv
دانلود pdf کتاب نیاز سنجی اطلاعات در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه کتاب نیاز سنجی اطلاعات محمود بابائی می‌پردازیم که در قالب 218 صفحه با فرمت pdf آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد. دانلود کتاب نیاز سنجی اطلاعات (محمود بابائی) به صورت فایل پی دی [...]
160 نمایش
5.0
20,000 تومان
پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی ppt + pdf
adv
adv
دانلود پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی می‌پردازیم که در قالب 42 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش با فرمت ppt و 61 صفحه فایل pdf آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد. دانلود پاورپوینت بسته [...]
183 نمایش
5.0
15,000 تومان
دانلود فایل اصطلاح نامه روانشناسی بصورت ورد word
adv
adv
دانلود اصطلاح نامه روانشناسی بصورت فایل ورد word تعداد صفحات 167 در زیر بخش هایی از فایل را مشاهده میفرمایید:   دانلود فایل اصطلاح نامه روانشناسی در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه فایل ورد word اصطلاح نامه روانشناسی می‌پردازیم که در قالب 167 صفحه word قابل ویرایش [...]
136 نمایش
5.0
30,000 تومان
پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی
adv
adv
دانلود فایل word بررسی پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی   دانلود تحقیق پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه بررسی پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی، رفتار [...]
150 نمایش
5.0
30,000 تومان

محصولات مرتبط Related Products

رساله ارتباط خانه موسیقی و معماری
وحید عباسی بانی
وحید عباسی بانی مقاله، رساله، تحقیق و گزارش رشته های عمران و معماری
رساله ارتباط خانه موسیقی و معماری تحقیق درباره ارتباط خانه موسیقی و معماری شامل 185 صفحه به صورت فایل ورد word   توضیحات رساله ارتباط خانه موسیقی و معماری دانلود رساله خانه موسیقی. موسیقی انتزاعی ترین هنر ساخت بشر است . به این صورت که موسیقی بدون واسطه ، احساسات و [...]
70 نمایش
5.0
190,000 تومان
pdf آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاه
5% تخفیف
محدثه حلوانی
محدثه حلوانی اینجانب محدثه حلوانی دانش آموخته رشته مهندسی بهداشت محیط و دارای مدرک دوره های HSE و ارزیابی و کنترل ریسک میباشم و در حال حاضر مسئول ایمنی صنعتی کارخانه فولاد میباشم .
در این مطلب به ارائه آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاه می‌پردازیم که در قالب 24  صفحه با فرمت pdf آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد.
185 نمایش
5.0
19,000 تومان
22631 شناسه محصول
165 نمایش