شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی
نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
33% تخفیف
20,000 تومان

دانلود فایل word بررسی نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

 

دانلود تحقیق بررسی نقش واسطه ای انگیزش شغلی

در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه بررسی نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی می‌پردازیم که در قالب 86 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد.

نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

بخشی از متن بررسی نقش واسطه ای انگیزش شغلی

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس تشکیل می دهند که دانشگاه واحد ارسنجان با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش ( 150 نفر) انتخاب شد و با استفاده از پرسشنامه های مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفتند.

طرح پژوهش از نوع توصیفی همبستگی می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار SPSS استفاده شد. بر اساس فرضیه پژوهش، نتایج نشان داد که: همه ابعاد ویژگیهای شغلی پیش بینی کننده معنی دار و معکوس اهمال کاری شغلی می باشند به عبارت دیگر با افزایش این ویژگیها، اهمال کاری شغلی کاهش نشان می دهد. همچنین از بین ابعاد ویژگی های شغلی تنها بعد هویت شغلی قادر به پیش بینی انگیزش شغلی بود آنهم بطور معکوس.

در نهایت یافته های پژوهش مؤید نقش واسطه گری انگیزش شغلی در ارتباط بین ویژگیهای شغلی و اهمال کاری شغلی نبود. این یافته  مؤید عدم تأیید فرضیه اصلی پژوهش در خصوص نحوه ی ارتباط سازه های ویژگیهای شغلی، انگیزش شغلی و اهمال کاری شغلی می باشد.

واژه­ های کلیدی: اهمال کاری شغلی، انگیزش شغلی و ویژگی­های شغلی.

فصل نخست

کلیات پژوهش

در اين بخش كليات تحقيق ارائه مي‌گردد. ابتدا مقدمه و بيان مسئله مطرح مي‌شود. سپس اهميت و ضرورت تحقيق مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در ادامه به اهداف تحقيق پرداخته مي‌شود و در پايان نيز تعاريف نظري و عملياتي متغيرهاي تحقيق ذكر مي‌گردد.

1-1-مقدمه

بي‌گمان نيروي انساني يكي از اساسي‌ترين و اصلي‌ترين منابع و سرمايه هر سازمان محسوب مي‌شود. انتخاب، جذب، آموزش و نگهداري نيروي انساني اغلب هزينه‌‌هاي سنگيني بر سازمان‌ها تحميل مي‌كند. از اين رو از دست دادن منابع انساني بر اثر عواملي نظير فوت، بيماري، ترك شغل، غيبت، كم كاري و بهره‌وري پايين، مي‌تواند زيان‌هاي جبران ناپذيري را متوجه سازمان‌ها نمايد.

به همين دليل در اغلب سازمان‌ها توجه به حفظ و نگهداري نيروي انساني و افزايش توانمندي و بهره‌وري آن‌ها در قالب آموزش‌هاي ضمن خدمت به يكي از دغدغه‌هاي اصلي مديران سازمان‌ها تبديل شده است. به طور خاص در عصر حاضر كه اهميت سرمايه انساني بيش از پيش آشكار شده است، سازمان‌هاي پيشرو به حفظ و مراقبت از سرمايه انساني در مقايسه با ساير انواع سرمايه‌ (نظير ساختمان‌ها، تجهيزات، ماشين‌آلات و منابع مالي) توجه بيشتري نشان مي‌دهند.

 از اين رو در اغلب سازمان‌ها تلاش مي‌گردد تا شرايط كاري مناسبي براي كاركنان فراهم شود. توجه به مسائل معيشتي كاركنان، بهينه سازي محيط كار به گونه‌اي كه نيازهاي رواني، فرهنگي و اجتماعي كاركنان را ارضاء كند و در نظر گرفتن امكانات رفاهي و فرهنگي از جمله اقداماتي است كه هر سازماني با توجه به منابع مالي و مقدورات خود سعي در انجام آن دارد.

با اين حال پيچيدگي بيش از حد محيط‌هاي سازماني امروزي، تعدد، تنوع و تضاد نقش، ناهمخواني بين امكانات و مسؤليت‌هايي كه به افراد واگذار مي‌شود، اداره امور سازمان‌ها از طريق بخشنامه‌ها و دستور العمل‌هايي كه از سطوح بالاي سازمان صادر مي‌شود و اغلب با شرايط، امكانات و ويژگي‌هاي فردي كاركنان سازگاري چنداني ندارد، موجب بروز پاره‌اي از مشكلات در كاركنان مي‌شود. یکی از واكنش های عمده كاركنان به شرايط ناخوشايند محيط كار، اهمال کاری شغلي مي‌باشد.

از نظر روانشناسی اهمال کاری یعنی به آینده محول کردن کاری که شخص تصمیم به اجرای آن گرفته است، رفتار نامطلوب و نکوهیده ای است که به تدریج در وجود انسان به صورت عادت در می آید(الیس،1996). اهمال کاری از جمله عواملی است که تقریباً همیشه عوارض منفی بر بهره وری و بهزیستی فرد و سازمان بر جا مي گذارد. بسیاری از مطالعات پیامدهای منفی اهمال کاری بر سلامت روان (مثل استرس، اضطراب و افسردگی) را تایید کرده اند (مارتین، بلنکستین،1995).

فهرست نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری

چکیده

فصل نخست : کلیات پژوهش

 • 1-1-مقدمه
 • 1-2- بيان مسئله
 • 1-3-اهميت و ضرورت تحقيق
 • 1-4- اهداف کلی تحقيق
 • 1-5-تعاريف نظري متغيرهاي تحقيق
 • 1-6-تعاريف عملياتي متغيرهای تحقيق

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 • 2-1-مباني نظري مرتبط با اهمال کاری شغلی
 • 2-2-مباني نظري مرتبط با ويژگي‌هاي شغلي
 • 2-3-مباني نظري مرتبط با انگیزش شغلی
 • 2-4- یافته های پژوهشی مربوط به متغیرهای پژوهش
 • 2-4-1- پيشينه مربوط به رابطه ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی
 • 2-4-2-پيشينه مربوط به رابطه ویژگی های شغلی و انگیزش شغلی
 • 2-4-3-پيشينه مربوط به رابطه انگیزش شغلی و اهمال کاری شغلی
 • 2-5-فرضيه‌ تحقيق
 • 2-6-جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

فصل سوم : روش تحقیق

 • 3-1- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری
 • 3-2- ابزارهای تحقیق
 • 3-3- روش اجراي پژوهش
 • 3-4- روش تجزيه و تحليل اطلاعات

فصل چهارم: یافته های پژوهش

 • 4-1- مقدمه
 • 4-2-يافته هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش:
 • 4-3-ماتريس همبستگي صفر مرتبه متغيرهاي پژوهش
 • 4-4–جداول رگرسیونی و دیاگرام های مربوطه

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری

 • 5ـ1ـ خلاصه‌ای از پژوهش
 • 5ـ2ـ نتایج پژوهش
 • 5ـ2ـ1ـ یافته‌های مربوط به بررسی رابطه ویژگی های شغلی و اهمال کاری
 • 5-2-2- یافته‌های مربوط به رگرسيون ابعاد ویژگی های شغلی روی انگیزش شغلی
 • 5-2-3- یافته‌های مربوط به رگرسيون انگیزش شغلی روی اهمال کاری شغلی با کنترل نقش ابعاد ویژگی های شغلی
 • 5ـ3ـ پیشنهادها و محدودیت ها
 • 5-5-2-پیشنهادات
 • 5-5-2-1- پیشنهادات پژوهشی
 • 5-5-2-2-پیشنهادات کاربردی

ضمائم

فهرست منابع

منابع فارسی

منابع انگلیسی

Abstract 75

فهرست جدول­ها

 • جدول 4-1: شاخصهاي توصيفي متغيرهاي پژوهش
 • جدول 4-2: ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
 • جدول 4-3: رگرسیون خطي ساده ویژگیهای شغلی روی اهمال کاری شغلی
 • جدول 4-4: رگرسیون چند متغيره بعد هویت شغلی روی انگیزش شغلی
 • جدول 4-5: رگرسیون چند متغيره انگیزش شغلی و ویژگیهای شغلی روی اهمال کاری شغلی

فهرست دیاگرام­ ها

 • دیاگرام شماره 1- دیاگرام مسیر ابعاد ویژگیهای شغلی به اهمال کاری شغلی
 • دياگرام شماره 2- دياگرام مسير بعد هویت وظیفه به انگیزش شغلی
 • دیاگرام شماره 3- دیاگرام مسیر تاثیر همزمان ابعاد ویژگی های شغلی و انگیزش شغلی بر اهمال کاری شغلی

 

🔸🔸🔸

شامل 86 صفحه word قابل ویرایش

برای دانلود تحقیق بررسی نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی میتوانید بعد از پرداخت آنلاین بلافاصله دانلود کنید

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان فایلمَس بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.

به ازای هر فروش این محصول 4,000 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

برای مشاهده لینک اشتراک گذاری مختص شما، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.

33% تخفیف
20,000 تومان
مزایای شما از این خرید:
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت
دانلود رایگان آپدیت های محصول
دسترسی مادام ‌العمر به فایل محصول
دریافت 10 الماس هدیه به ازای هر 10.000 تومان
6 ماه پشتیبانی رایـگان و تضمین شده
ارتباط مستقیم خریدار با فروشنده از طریق پشتیبانی محصول (تیکت)
نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
شامل: 86 صفحه
اندازه: 354 کیلوبایت
فرمت: doc
زبان: فارسی
به روز شده در:

به ازای هر فروش این محصول 4,000 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

سایر محصولات adv Other Products

دانلود pdf کتاب نیاز سنجی اطلاعات (محمود بابائی)
adv
adv
دانلود pdf کتاب نیاز سنجی اطلاعات در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه کتاب نیاز سنجی اطلاعات محمود بابائی می‌پردازیم که در قالب 218 صفحه با فرمت pdf آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد. دانلود کتاب نیاز سنجی اطلاعات (محمود بابائی) به صورت فایل پی دی [...]
163 نمایش
5.0
20,000 تومان
پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی ppt + pdf
adv
adv
دانلود پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی می‌پردازیم که در قالب 42 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش با فرمت ppt و 61 صفحه فایل pdf آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد. دانلود پاورپوینت بسته [...]
185 نمایش
5.0
15,000 تومان
آشنایی با مفهوم سیستم مهندسی سنگ و اندیس آسیب پذیری
adv
adv
دانلود تحقیق سیستم مهندسی سنگ و اندیس آسیب پذیری در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه آشنایی با مفهوم سیستم مهندسی سنگ و اندیس آسیب پذیری (ارزیابی ریسک عقب زدگی به روش ماتریس اندرکنش و اندیس آسیب پذیری) می‌پردازیم که در قالب 21 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc آماده شده و [...]
167 نمایش
5.0
15,000 تومان
دانلود فایل اصطلاح نامه روانشناسی بصورت ورد word
adv
adv
دانلود اصطلاح نامه روانشناسی بصورت فایل ورد word تعداد صفحات 167 در زیر بخش هایی از فایل را مشاهده میفرمایید:   دانلود فایل اصطلاح نامه روانشناسی در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه فایل ورد word اصطلاح نامه روانشناسی می‌پردازیم که در قالب 167 صفحه word قابل ویرایش [...]
137 نمایش
5.0
30,000 تومان

محصولات مرتبط Related Products

معرفی تست های رفتاری جهت شناسایی اعتیاد به اینترنت
صمد جوادی
صمد جوادی
دانلود pdf معرفی تست های رفتاری جهت شناسایی اعتیاد به اینترنت به صورت فایل پی دی اف 5 صفحه دانلود pdf معرفی تست های رفتاری جهت شناسایی اعتیاد به اینترنت اینترنت به عنوان ابزاری نو در دهه شصت توسط ایالات متحده جهت اهداف نظامی بکار گرفته شد، اما دیری نگذشت که بطور معجزه آسایی [...]
26 نمایش
5.0
18,000 تومان
نمونه مصاحبه بالینی وسواس فکری عملی + دو نمونه گزارش کار
فایلمس دات کام
فایلمس دات کام ما اولین نیستیم ولی اومدیم که بهترین باشیم | اولویت ما، کیفیت و رضایت کاربران ماست
📌 فایلمس برای این محصول فروشنده می پذیرد 📌 در صورت تمایل به پشتیبانی سایت پیام دهید         نمونه مصاحبه بالینی وسواس فکری عملی + دو نمونه گزارش کار نمونه دوم مصاحبه وسواس شرح حال اطلاعات شناسایی کننده: (Indentifig information) شکایت عمده(Chief complaint) [...]
61 نمایش
5.0
رایگان
رساله تحقیق درباره مرکز اسکان معتادان
وحید عباسی بانی
وحید عباسی بانی مقاله، رساله، تحقیق و گزارش رشته های عمران و معماری
رساله تحقیق درباره مرکز اسکان معتادان شامل 125 صفحه به صورت فایل ورد word    توضیحات رساله تحقیق درباره مرکز اسکان معتادان مرکز اسکان معتادان آسایشگاه ها خدماتی را برای افرادی در سنین مختلف از بچه تا بزرگسال فراهم میکنند.در حال حاضر در بریتانیا افراد زیادی در آسایشگاه [...]
78 نمایش
5.0
190,000 تومان
دانلود pdf جزوه آزمون های روانشناختی
29% تخفیف
عرفان قیصری
عرفان قیصری سلام ممنون از اینکه فروشگاه ما را انتخاب کردید سعی داریم کاربردی ترین و بروزترین فایل های روانشناسی رو با کمترین قیمت در این جا با شما به اشتراک بزاریم. تا در کمترین زمان بالاترین یادگیری را داشته باشید زیرا که شما لایق بهترین ها هستید. لطفا با پیشنهاد و انتقادات خود به ما کنید. با تشکر
دانلود pdf جزوه آزمون های روانشناختی در این مطلب از وبسایت فایلمس به ارائه جزوه آزمون های روانشناختی (وکسلر ام سی ام ای ام ام پی ای کوهات و فرافکن) میپردازیم که در قالب 60 صفحه با فرمت pdf آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد.   دانلود pdf جزوه […]
31 نمایش
5.0
25,000 تومان