شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

پاورپوینت کارکنان ماهر، سرمایه استراتژیک سازمان ها پاورپوینت کارکنان ماهر، سرمایه استراتژیک سازمان ها
پاورپوینت کارکنان ماهر، سرمایه استراتژیک سازمان ها پاورپوینت کارکنان ماهر، سرمایه استراتژیک سازمان ها

پاورپوینت کارکنان ماهر، سرمایه استراتژیک سازمان ها

امتیاز مشتریان: 4.5 از 2 رای
665 نمایش
85,000 تومان

پاورپوینت کارکنان ماهر، سرمایه استراتژیک سازمان ها در عصر اقتصاد دانش محور یک پاورپوینت آموزشی در مورد بررسی مدیریت استراتژیک منابع انسانی، نقش مدیران در افزایش توانمندی کارکنان، مزایای داشتن نیروی کار چند مهارته در سازمان، روش های توسعه مهارت کارکنان و … می باشد.

پاورپوینت کارکنان ماهر سازمان ها

سرمایه استراتژیک سازمان ها در عصر اقتصاد دانش محور

 

دانلود پاورپوینت کارکنان ماهر سازمان ها

در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه پاورپوینت کارکنان ماهر، سرمایه استراتژیک سازمان ها می‌پردازیم که در قالب 192 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش با فرمت pptx به صورت جامع و کامل آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد.

در فایل پاورپوینت کارکنان ماهر سازمان ها مطالب ارزشمندی در ارتباط با نحوه جذب و نگهداشت کارکنان ماهر و چند مهارته برای سازمان های عصر دیجیتال از مطالب و یافته های علمی، از مقالات و پژوهش های صاحب نظران مدیریت استراتژیک منابع انسانی و ترجمه متون مربوطه آورده شده است. همچنین مطالب ارزشمندی برای افرادی که دارای مهارت و چند مهارته هستند و می خواهند رزومه مناسبی داشته باشند ارائه شده است.

 

پاورپوینت کارکنان ماهر سازمان ها
پاورپوینت کارکنان ماهر سازمان ها – فایلمس

 

بخشی از متن پاورپوینت کارکنان ماهر سازمان ها

ویژگی های استراتژیک منابع انسانی دانش مدار

1 .در يــك دانــش نظــري تخصــص دارنــد كــه درزمانـــي طولانـــي كســـب شـــده اســـت. تحصيـــلات نسبتا بالایی دارنـــد. ايـــن افـــراد نـــه تنهـــا بـــه خاطـــر تــلـاش يـــا ســـوابق كارشـــان، بلكـــه بـــه خاطـــر آنچـــه ميداننـــد بـــراي ســـازمان ارزش مي آفريننـــد.

2 .بـــه خلـــق، اصــلـاح و يـــا تركيـــب دانـــش،به عنـــوان بخشـــي اساســـي از شغلشـــان ميپردازنـــد.

3 .اصليتريـــن كارشـــان جمـــع آوري، پـــردازش يـــا تحليـــل داده هـــا و اطلاعـــات اســـت (برخـــلاف كالاهـــاي فيزيكـــي).

4 .ارزش آنهـــا بـــراي ســـازمان ناشـــي ازتواناييشـــان در ايجـــاد ارتبـــاط بيـــن داده هـــاي مختلـــف و اطلاعـــات خارجـــي اســـت كـــه باعـــث خلـــق محصـــولات دانشـــي بـــا ارزش افـــزوده بـــالا ميگردنـــد.

تعریف دانشـــور

فـــردی اســـت کـــه بـــا کاربـــرد دانـــش خـــود، بـــه ارزش محصـــولات و خدمـــات می افزایـــد و کیفیـــت حرفـــهای خـــود را کـــه درطـــول زمـــان کســـب کـــرده بـــه ســـازمان وارد میکنـــد. دانشـــور، فـــردی اســـت کـــه میتوانـــد دانـــش مـــورد لـــزوم بـــرای انجـــام کارهـــای روزمـــره را کســـب نمـــوده و دارای دانـــش و مهـــارت بـــهروز اســـت. از فکـــر خویـــش اســـتفاده کـــرده و بـــا کاربـــرد دانـــش خـــود ارزش افـــزوده ایجـــاد میکنـــد. »دراکـــر« نیـــز، دانشـــور را فـــردی میدانـــد کـــه بـــا کاربـــرد دانـــش خـــود بـــه ارزش محصـــوالت و خدمـــات می افزایـــد وکیفیـــت حرفـــهای خـــود را کـــه در طـــول زمـــان کســـب کـــرده بـــه ســـازمان وارد میکنـــد.

نقش مدیران در افزایش توانمندی کارکنان

امروزه ثابت شده است که افزایش بهره وري و سودآوري صرفاً با تعدیلات سازمانی و با نصب ماشین آلات مدرن و سیستمهاي نرم افزاري بدست نمی آید و سرمایه اصلی و ارزشمند سازمان ها کارمندانی هستند که سرپرستی و نظارت بر این دستگاه ها را به عهده دارند. لذا مدیران باید در جهت پرورش و توسعه آنها همت گمارده و محیطی را در سازمان ایجاد کنند که استعداد، مهارت وقابلیت هاي کارکنان را آزاد نموده و در جهت اهداف سازمان بسیج نماید. این امر محقق نمیشود مگر آنکه مدیران به سمت توانمندسازي کارکنان خود حرکت کنند.

نقش کارکنان ماهر و جوان در موفقیت کسب و کارها

استخدام استعدادهای جوان و کارمندان ماهر برای موفقیت هر کسب و کاری ضروری است. کارآفرینان برای راه اندازی یا مدیریت بهینه کسب و کار باید در وهله نخست کارمندان مناسبی در اختیار داشته باشند.

در غیر این صورت بهترین ایده های کاری نیز با شکست مواجه خواهد شد. این امر نیازمند طراحی فرآیند استخدام از سوی هر برند است. به گزارش چاپ ونشر آنلاین به نقل از فرصت نیوز، بدون تردید صحبت از فرآیند استخدام در کسب و کارهای کوچک تازگی دارد.

بسیاری از کارآفرینان پس از راه اندازی کسب و کار نسبت به ایجاد چنین فرآیندی بی توجهی هستند. این امر مشکلات بسیار زیادی برای کسب و کارها ایجاد می کند. طراحی برنامه مناسب در این زمینه اغلب با استفاده از کمک مشاوران یا موسسه های حرفه ای صورت می گیرد.

جذب و توسعه استعدادهای برتر

1. جذب استعدادهای برتر

افراد موفق و با انگیزه خواهان فرصت های یادگیری هستند. گزارش یادگیری در محل کار لینکدین در سال 2021 نشان داد که ارتقاء مهارت و مهارت مجدد اولویت اصلی برنامه های تحقیق و توسعه در سطح جهانی است. راضی نگه داشتن آنها فقط تمرین خوبی نیست. برای سلامت یک شرکت برای ایجاد یک محیط کار مثبت و توسعه‌یافته ضروری است.

2. کارکنان خود را توسعه دهید

کارمندان اهداف شغلی خود را دارند و همیشه به دنبال راه هایی برای دستیابی به پتانسیل کامل خود هستند. اگر محل کار فعلی برنامه های کافی نداشته باشد، آنها به دنبال برنامه ای می گردند که دارد. توسعه مهارت، خطر از دست دادن کارکنان را به دلیل کمبود فرصت ها کاهش می دهد و آنها را برای پذیرفتن نقش ها و مسئولیت های جدید با قابلیت های اضافی مجهز می کند.

پاورپوینت کارکنان ماهر کسب و کار ها
پاورپوینت کارکنان ماهر کسب و کار ها – فایلمس

 

فهرست پاورپوینت کارکنان ماهر سازمان ها

 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 • تاریخچه مدیریت منابع نیروی انسانی:
 • فلسفه مدیریت منابع انسانی
 • رویکردهای مدیریت منابع انسانی
 • اهداف مدیریت منابع انسانی
 • وظایف مدیریت منابع انسانی
 • عوامل مؤثر بر مدیریت منابع انسانی
 • اهداف مدیریت منابع نیروی انسانی
 • چرخه منابع انسانی
 • چارچوب هاروارد
 • الگوهای استراتژی منابع انسانی
 • 4 استراتژی منابع انسانی ازمنظراسترمن
 • الگوی کنترل کارکنان
 • گونه شناسی استراتژی های منابع انسانی ازمنظر دایر وهولد
 • شناســایی ویژگیهــای نیــروی انســانی دانشمــدار در ســازمانهاي يادگيرنــده
 • وابستگی شهرت سازمان ها به منابع انسانی ماهر
 • شناسایی و حفظ دارایی های کلیدی سازمان های امروزی
 • چالش ها ومخاطرات نگهداری نیروی انسانی
 • چالش های سازمان ها  درتامین منابع انسانی دانش محور
 • دانشوران سازمانی
 • ویژگی های استراتژیک منابع انسانی دانش مدار
 • تعریف دانشـــور
 • سه گروه دانشوران از نظر دراکر
 • مدل ویژگی های دانشوران
 • نقش مدیران در افزایش توانمندي کارکنان
 • نقش آموزش در توانمندسازي
 • ” آموزش فرایند افزایش مهارتها و دانش کارکنان
 • مفهوم توسعه منابع انسانی
 • ارتباط توسعه منابع انسانی با آموزش
 • نقش مدیریت توسعه انسانی
 • نقش کارکنان ماهر و جوان درموفقیت کسب وکارها
 • 5 روشی که سازمان شما می تواند با کمبود مهارت های کارمند مقابله کند
 • اهمیت کارکنان چند مهارتی در یک سازمان
 • مزایای داشتن نیروی کار چند مهارته درسازمان
 • انواع مهارت های چندگانه
 • عمق چند مهارتی
 • یک نیروی کار چقدر باید چند مهارت داشته باشد؟
 • مزایای توسعه مهارت کارکنان
 • جذب  و توسعه استعدادهای برتر
 • چگونه مهم ترین مهارت ها را تعیین کنیم
 • چند مهارت فناوری مورد تقاضا برای یادگیری
 •  مهارت های نرم
 • روش های توسعه مهارت کارکنان
 • تکنیکهای توسعه مهارت کارکنان
 • کوچینگ و منتورینگ
 • نحوه افزایش آموزش در سطح شرکت
 • رفع شکاف های مهارتی و مقیاس پذیری
 • مزایای داشتن نیروی کار ماهر
 • کارگر ماهر کیست؟
 • فراتر از استخدام: چگونه شرکت‌ها برای رسیدگی به شکاف‌های استعداد دوباره آموزش مهارت می‌دهند
 • شکاف های مهارتی.چالش آینده سازمان ها
 • اختلالات نیروی کار ناشی از فناوری و روندهای بازار
 • روندهای بازار و فناوری چالش مهم مهارت های کارکنان
 • مهارت های سازمانی عالی: نمونه های رزومه واقعی در سال 2022
 • چرا مهارت های سازمانی در رزومه شما مهم است؟
 • چه مهارت ها، فعالیت ها و دستاوردهایی به شما کمک می کند تا مهارت های سازمانی خود را برجسته کنید
 • نحوه تنظیم و تدوین رزومه
 • مثال 1: نشان دادن مهارت های سازمانی در بخش تجربه
 • مثال 2: نشان دادن مهارت های سازمانی در قسمت خلاصه رزومه
 • مثال 3: دستاوردهای کلیدی
 • مثال 4: نشان دادن مهارت از طریق بخش روز زندگی و داوطلبانه
 • مهارت های سازمانی: نکات کلیدی برای رزومه شما
 • پنج مهارت سازمانی که باید به CV خود اضافه کنید
 • مهارت های سازمانی چیست؟
 • نمونه هایی از مشاغل با مهارت های سازمانی
 • نمونه هایی از مهارت های سازمانی برای اضافه کردن به CV خود
 • برنامه ریزی پروژه
 • تفویض اختیار و مهارت های اداری
 • چرا مهارت های سازمانی مهم هستند؟
 • چگونه می توانم مهارت های سازمانی خود را بهبود بخشم؟
 • مهارت های سازمانی – تعریف و نحوه فهرست کردن در رزومه
 • مهارت های سازمانی چیست؟
 • خودانگیختگی-Self-motivation
 • تفکر تحلیلی
 • برنامه ریزی استراتژیک
 • چگونه می توان مهارت های سازمانی قوی را بهبود بخشید یا ایجاد کرد
 • فهرست کردن مهارت های سازمانی در رزومه
 • مهارت های سازمانی کلیدی که باید در رزومه ذکر شوند
 • توانایی های سازمان دهی خود را تعیین کنید.
 • هدف رزومه
 • عناصر کلیدی در تنظیم رزومه
 • برجسته کردن مهارت های سازمانی در مصاحبه شغلی
 • نمونه هایی از مهارت های سازمانی در رزومه
 • مهمترین مهارت های سازمانی
 • سوالات مصاحبه ای که واجد شرایط مهارت های سازمانی هستند
 • وظایف تخصصی مدیریت منابع انسانی
 • پیش از جذب
 • جذب
 • پس از جذب

 

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان فایلمَس بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.

به ازای هر فروش این محصول 8,500 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

برای مشاهده لینک اشتراک گذاری مختص شما، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.

665 نمایش
85,000 تومان
مزایای شما از این خرید:
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت
دانلود رایگان آپدیت های محصول
دسترسی مادام ‌العمر به فایل محصول
دریافت 10 الماس هدیه به ازای هر 10.000 تومان
6 ماه پشتیبانی رایـگان و تضمین شده
ارتباط مستقیم خریدار با فروشنده از طریق پشتیبانی محصول (تیکت)
پاورپوینت کارکنان ماهر، سرمایه استراتژیک سازمان ها
امتیاز مشتریان: 4 از 2 رای
شامل: 192 اسلاید
اندازه: 3.21 مگابایت
فرمت: ppt
زبان: فارسی
استپ: پاورپوینت قابل ویرایش
برگزارکننده: محرم غفاری
به روز شده در:
محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819

به ازای هر فروش این محصول 8,500 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

سایر محصولات محرم غفاری Other Products

پاورپوینت مدیریت استراتژیک شرکت دوو (Daewoo)
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت مدیریت استراتژیک شرکت دوو (Daewoo) دوو مظهر ظهور و سقوط یک برند موفق شامل 155 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش   دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک شرکت دوو تاریخچه برند دوو شرکت لوازم خانگی “دوو” در سال 1967 توسط کیم وو چونگ در شهر سئول، کره جنوبی تأسیس شد. نام [...]
44 نمایش
5.0
250,000 تومان
پاورپوینت استراتژی بازاریابی شرکت کلگیت (برند موفق محصولات بهداشتی)
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت استراتژی بازاریابی شرکت کلگیت برند موفق در زمینه تولید محصولات بهداشتی با رویکرد نوآوری و درک عمیق رفتار مصرف کننده شامل 185 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش   دانلود پاورپوینت استراتژی بازاریابی شرکت کلگیت استراتژی های بازاریابی Colgate-Palmolive ریشه در درک عمیق [...]
66 نمایش
5.0
280,000 تومان
پاورپوینت استراتژی بازاریابی شرکت کداک و شیوه مدیریتی آن
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت استراتژی بازاریابی شرکت کداک و شیوه مدیریتی آن با رویکرد بازاریابی تهاجمی و دفاع از سهم بازار شامل 230 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش   دانلود پاورپوینت استراتژی بازاریابی شرکت کداک دراین فایل مطالب بازاریابی ،به صورت تحلیلی درارتباط با  برند کداک مورد بررسی [...]
109 نمایش
5.0
320,000 تومان
پاورپوینت تحلیل استراتژی و مدل کسب و کار شرکت کنتاکی
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت تحلیل استراتژی و مدل کسب و کار شرکت کنتاکی KFC با رویکرد تمایز در بازاریابی شامل 129 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش   دانلود پاورپوینت استراتژی و مدل کسب و کار شرکت کنتاکی KFC یک برند برتر است اما رقبای بسیار قدرتمندی دارد. رقبای برتر این سرویس غذایی کوکووریکو، [...]
185 نمایش
5.0
179,000 تومان

محصولات مرتبط Related Products

پاورپوینت مدیریت استراتژیک شرکت دوو (Daewoo)
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت مدیریت استراتژیک شرکت دوو (Daewoo) دوو مظهر ظهور و سقوط یک برند موفق شامل 155 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش   دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک شرکت دوو تاریخچه برند دوو شرکت لوازم خانگی “دوو” در سال 1967 توسط کیم وو چونگ در شهر سئول، کره جنوبی تأسیس شد. نام [...]
44 نمایش
5.0
250,000 تومان
پاورپوینت استراتژی بازاریابی شرکت کلگیت (برند موفق محصولات بهداشتی)
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت استراتژی بازاریابی شرکت کلگیت برند موفق در زمینه تولید محصولات بهداشتی با رویکرد نوآوری و درک عمیق رفتار مصرف کننده شامل 185 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش   دانلود پاورپوینت استراتژی بازاریابی شرکت کلگیت استراتژی های بازاریابی Colgate-Palmolive ریشه در درک عمیق [...]
66 نمایش
5.0
280,000 تومان
پاورپوینت استراتژی بازاریابی شرکت کداک و شیوه مدیریتی آن
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت استراتژی بازاریابی شرکت کداک و شیوه مدیریتی آن با رویکرد بازاریابی تهاجمی و دفاع از سهم بازار شامل 230 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش   دانلود پاورپوینت استراتژی بازاریابی شرکت کداک دراین فایل مطالب بازاریابی ،به صورت تحلیلی درارتباط با  برند کداک مورد بررسی [...]
109 نمایش
5.0
320,000 تومان
پاورپوینت تحلیل استراتژی و مدل کسب و کار شرکت کنتاکی
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت تحلیل استراتژی و مدل کسب و کار شرکت کنتاکی KFC با رویکرد تمایز در بازاریابی شامل 129 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش   دانلود پاورپوینت استراتژی و مدل کسب و کار شرکت کنتاکی KFC یک برند برتر است اما رقبای بسیار قدرتمندی دارد. رقبای برتر این سرویس غذایی کوکووریکو، [...]
185 نمایش
5.0
179,000 تومان
15742 شناسه محصول
665 نمایش