شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و تن انگاره در میان زنان با وضع حمل طبیعی و سزارین بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و تن انگاره در میان زنان با وضع حمل طبیعی و سزارین
بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و تن انگاره در میان زنان با وضع حمل طبیعی و سزارین بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و تن انگاره در میان زنان با وضع حمل طبیعی و سزارین

بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و تن انگاره در میان زنان با وضع حمل طبیعی و سزارین

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
132 نمایش
15,000 تومان

دانلود فایل word بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و تن انگاره در میان زنان با وضع حمل طبیعی و سزارین

 

دانلود فایل بررسی کیفیت زندگی و تن انگاره در میان زنان

در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه پیشینه تحقیق بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و تن انگاره در میان زنان با وضع حمل طبیعی و سزارین می‌پردازیم که در قالب 88 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد.

بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و تن انگاره در میان زنان با وضع حمل طبیعی و سزارین

بخشی از متن بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و تن انگاره در میان زنان

چکیده

زنان بعنوان نیمی ازجمعیت درراستای نقش همسری ومادری وقایعی را در زندگی خود تجربه می‌کنند، که یکی از مهم‌ترین این وقایع، وقوع بارداری وبدنبال آن زایمان است. دردوره بعداز زایمان، برخی تغییرات جسمی، روانی واجتماعی در مادر بوجود می‌آید که برکیفیت زندگی مادران وخانواده‌هایشان تأثیر می‌گذارد، از طرفی یکی از جنبه های مهم شکل دهنده هویت و عزت نفس افراد ظاهرجسمانی و تصویر بدنی است و زندگی روزمره فرد تحت تأثیر تن انگاره قرار دارد.

باتوجه به اهمیت موضوع، تحقیق حاضرباهدف بررسی مقایسه ای تأثیرنوع زایمان برکیفیت زندگی وتن انگاره زنان وتعیین ارتباط بین تن انگاره وکیفیت زندگی دردوران بعداز زایمان انجام شد. روش بررسی: اين مطالعه ی علی- مقایسه ای بر روی 100 خانم 35-18 ساله نخست‌زا مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درمانی شهر‌های ایلام و ایوان كه معيارهای ورود به مطالعه را داشتند، انجام شد. كيفيت زندگی و نگرش درمورد تصویربدن نمونه‌ها در 2 تا 8 هفته اول بعد از زايمان مورد بررسی و مقايسه قرار گرفت.

در این مطالعه از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف استفاده شد. سنجش متغیرها با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 ومقیاس نگرش فرد درمورد تصویربدن (MBSRQ)بررسی وتجزیه وتحلیل با نرم افزارSPSS 16انجام شد. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد بین میانگین نمره کیفیت زندگی ونوع زایمان رابطه معنی داروجود دارد (000/0=sig). اما بین میانگین نمره کل تن انگاره ونوع زایمان رابطه معنی داروجود ندارد (063/0 =sig). بین نمره کل کیفیت زندگی براساس مقیاس SF-36 ونمره کل تصویر بدنی رابطه معنی‌دارگزارش نشد (304/0=sig).

نتیجه: کیفیت زندگی زنان در8 هفته اول بعداز زایمان درزنان بازایمان طبیعی بالاتر از زنان با زایمان سزارین می‌باشد، لذا فرضیه یک تأیید می‌شود. همچنین بین میانگین نمره کل تن انگاره ونوع زایمان رابطه معنی‌دارنبود، لذا فرض Ho فرضیه دوم تأییدمی‌شود. دراین مطالعه بین نمره کل کیفت زندگی ونمره کل تصویر بدنی رابطه معنی‌دارنبود، لذا فرضیه Ho مطالعه کنونی تأیید می‌گردد.

کلید واژه ها: نوع زایمان، کیفیت زندگی، تن انگاره.

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در سال‌های اخیرتوجه قابل ملاحظ‌های در اندازه گیری میزان سلامتی افرادوقدرت تأثیر گذاری بیماری‌های روانشناختی برروی فعالیت‌های روزانه ورفتار‌های آنها بوجود آمده که این اندازه گیری‌ها بر یک نگرش ورویکرد کلی نگر، درسلامتی ومراقبت‌‌های بهداشتی معطوف شده است ودر این رابطه رویکرد نوینی بنام کیفیت زندگی، در تحقیقات پزشکی واجتماعی مطرح گردیده است.

درخصوص معنی کیفیت زندگی تعاریف متعددی مطرح شده است اما تعریفی کلی در تعریف آن وجود ندارد، پژوهشگران به سه ویژگی مهم آن شامل چند بعدی بودن، ذهنی بودن وپویا بودن اتفاق نظر دارند. کیفیت زندگی موضوعی چند بعدی است ودارای ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی وروحی است این ویژگی با تعریفی که ازسلامتی داریم منطبق است، زیرا سلامتی را رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی ومعنوی می‌دانیم. عامل اصلی تعیین کننده کیفیت زندگی عبارت ازتفاوت درک شده بین آنچه هستو آنچه از دیدگاه فرد باید باشد و این همان ذهنی بودن کیفیت زندگی استوپویایی آن به این معناست که باگذشت زمان تغییر می‌کند وبه تغییرات فرد ومحیط بستگی دارد (سلامتی 1388).

فهرست بررسی کیفیت زندگی و تن انگاره در میان زنان با وضع حمل طبیعی و سزارین

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

 • 1-1- مقدمه
 • 1-2- بیان مسأله
 • 1-3- اهمیت  وضرورت انجام تحقیق
 • 1-4- اهداف تحقیق
 • 1-4-1- هدف کلی
 • 1-4-2- اهداف جزیی
 • 1-5- فرضیه‌‌های تحقیق
 • 1-5-1-فرضیه اصلی
 • 1-5-2- فرضیه‌‌های فرعی
 • 1-6- تعریف واژه هاومفاهیم

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

 • 2-1- مقدمه
 • 2-2- مفاهیم مسأله زنان وزایمان
 • 2-2-1- اهمیت بررسی مسائل زنان دردوره بعداززیمان
 • 2-2-2- تعریف انواع زایمان
 • 2-2-3- عوارض انواع زایمان
 • 2-2-3-1- عوارض زایمان سزارین
 • 2-2-3-2- زایمان طبیعی
 • 2-2-4- مشکلات جنسی بعداززایمان
 • 2-2-5- مفاهیم کیفیت زندگی
 • 2-2-5-1- تعریف کیفیت زندگی
 • 2-2-5-2- تاریخچه طرح مفهوم کیفیت زندگی
 • 2-2-5-3- ویژگی‌های کیفیت زندگی
 • 2-2-5-3-1- چندبعدی بودن کیفیت زندگی
 • 2-2-5-3-2- ذهنی بودن کیفیت زندگی
 • 2-2-5-3-3- پویایی کیفیت زندگی
 • 2-2-5-4- عوامل مؤثربرکیفیت زندگی
 • 2-2-5-5- نظریه‌‌های کیفیت زندگی
 • 2-2-5-5-1- نظریه کیفیت زندگی جهانی
 • 2-2-5-5-2- نظریه ی فردگرایانه
 • 2-2-5-5-3- نظریه‌‌های مبتنی برخانواده
 • 2-2-5-5-4- نظریه‌‌های روانشناختی
 • 2-2-5-6- کاربرد‌های اندازگیری کیفیت زندگی
 • 2-2-6- کیفیت زندگی وسلامت روان زنان
 • 2-2-6-1- تعریف سلامت روان
 • 2-2-6-2- سلامت روان زنان
 • 2-2-7- مفاهیم تن انگاره
 • 2-2-7-1- تعاریف تن انگاره
 • 2-2-7-2- تاریخچه تن انگاره
 • 2-2-7-3- انواع اختلالات تن انگاره
 • 2-2-7-4- مبانی نظری تن انگاره
 • 2-2-7-5- عوامل مؤثربرتن انگاره
 • 2-2-7-5-1- پیامد‌های تصویربدنی منفی
 • 2-2-7-6- زنان وتن انگاره
 • 2-2-7-6-1- نظریات درموردتن انگاره زنان
 • 2-2-7-6-2- بارداری وزایمان ونقش آن درتصویربدن زنان
 • 2-3- پیشینه مطالعات
 • 2-3-1- مطالعات داخلی
 • 2-3-2- مطالعات خارجی

فصل سوم: روش تحقیق

 • 3-1- مقدمه
 • 3-2- روش پژوهش
 • 3-3- جامعه آماری
 • 3-4- روش نمونه گیری وحجم نمونه
 • 3-5- متغیر‌هاابزارواندازه گیری آنها
 • 3-5-1- پرسشنامه اختصاصی کیفیت زندگی (SF-36)
 • 3-5-2- پرسشنامه چندبعدی نگرش فرددرموردتصویربدن خود
 • 3-6- قلمروپژوهش
 • 3-6-1- قلمرومکانی
 • 3-6-2- قلمروزمانی
 • 3-7- شیوه تجزیه وتحلیل

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

 • 4-1- مقدمه
 • 4-2- فرضیه ی (1)
 • 4-3- فرضیه (2)
 • 4-4- فرضیه (3)

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 • 5-1- مقدمه
 • 5-2- فرضیه 1
 • 5-3- فرضیه 2
 • 5-4- فرضیه3
 • 5-5- محدودیت‌‌های پژوهش
 • 5-6- پیشنهادات پژوهش

منابع ومآخذ

پیوستها

فهرست جدول ها

 • جدول 4-1- مشخصات دموگرافی شرکت کنندگان درمطالعه به تفکیک گروه
 • جدول 4-2- مقایسه نمره کیفیت زندگی براساس مقیاسSF-36دربین شرکت کنندگان درمطالعه به تفکیک گروه
 • جدول4-3: مقایسه نمرات ابعادجسمانی وروانی کیفیت زندگی براساس مقیاسSF-36دربین شرکت کنندگان درمطالعه به تفکیک گروه
 • جدول4-4- مقایسه نمرات کیفیت زندگی براساس مقیاسSF-36دربین شرکت کنندگان درمطالعه به تفکیک گروه
 • جدول4-5: مقایسه نمره تصویربدنی دربین شرکت کنندگان درمطالعه به تفکیک گروه
 • جدول4-6- مقایسه نمرات ابعادنگرش فرددرموردتصوربدنی خوددربین شرکت کنندگان درمطالعه به تفکیک گروه
 • جدول4-7- فراوانی وضعیت نگرش فرددرموردتصوربدنی خوددربین شرکت کنندگان درمطالعه
 • جدول4-8- فراوانی وضعیت نگرش فرددرموردتصوربدنی خوددربین شرکت کنندگان درمطالعه به تفکیک گروه
 • جدول4-9- مقایسه نمرات کیفیت زندگی براساس مقیاسSF-36دربین شرکت کنندگان درمطالعه برحسب شاخص نگرش درموردابعادجسمانی
 • جدول4-10- مقایسه نمرات کیفیت زندگی براساس مقیاسSF-36دربین شرکت کنندگان درمطالعه برحسب شاخص رضایت ازبخش‌‌های مختلف بدن
 • جدول4-11- مقایسه نمرات کیفیت زندگی براساس مقیاسSF-36دربین شرکت کنندگان درمطالعه برحسب شاخص نگرش فرددرباره وزن بدن

 

🔸🔸🔸

شامل 88 صفحه word قابل ویرایش

برای دانلود تحقیق بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و تن انگاره در میان زنان با وضع حمل طبیعی و سزارین میتوانید بعد از پرداخت آنلاین بلافاصله دانلود کنید

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان فایلمَس بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.

به ازای هر فروش این محصول 3,000 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

برای مشاهده لینک اشتراک گذاری مختص شما، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.

132 نمایش
15,000 تومان
مزایای شما از این خرید:
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت
دانلود رایگان آپدیت های محصول
دسترسی مادام ‌العمر به فایل محصول
دریافت 10 الماس هدیه به ازای هر 10.000 تومان
6 ماه پشتیبانی رایـگان و تضمین شده
ارتباط مستقیم خریدار با فروشنده از طریق پشتیبانی محصول (تیکت)
بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و تن انگاره در میان زنان با وضع حمل طبیعی و سزارین
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
شامل: 88 صفحه
اندازه: 2.88 مگابایت
فرمت: zip-word
زبان: فارسی
به روز شده در:

به ازای هر فروش این محصول 3,000 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

سایر محصولات adv Other Products

دانلود pdf کتاب نیاز سنجی اطلاعات (محمود بابائی)
adv
adv
دانلود pdf کتاب نیاز سنجی اطلاعات در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه کتاب نیاز سنجی اطلاعات محمود بابائی می‌پردازیم که در قالب 218 صفحه با فرمت pdf آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد. دانلود کتاب نیاز سنجی اطلاعات (محمود بابائی) به صورت فایل پی دی [...]
163 نمایش
5.0
20,000 تومان
پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی ppt + pdf
adv
adv
دانلود پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی می‌پردازیم که در قالب 42 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش با فرمت ppt و 61 صفحه فایل pdf آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد. دانلود پاورپوینت بسته [...]
185 نمایش
5.0
15,000 تومان
آشنایی با مفهوم سیستم مهندسی سنگ و اندیس آسیب پذیری
adv
adv
دانلود تحقیق سیستم مهندسی سنگ و اندیس آسیب پذیری در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه آشنایی با مفهوم سیستم مهندسی سنگ و اندیس آسیب پذیری (ارزیابی ریسک عقب زدگی به روش ماتریس اندرکنش و اندیس آسیب پذیری) می‌پردازیم که در قالب 21 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc آماده شده و [...]
167 نمایش
5.0
15,000 تومان
دانلود فایل اصطلاح نامه روانشناسی بصورت ورد word
adv
adv
دانلود اصطلاح نامه روانشناسی بصورت فایل ورد word تعداد صفحات 167 در زیر بخش هایی از فایل را مشاهده میفرمایید:   دانلود فایل اصطلاح نامه روانشناسی در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه فایل ورد word اصطلاح نامه روانشناسی می‌پردازیم که در قالب 167 صفحه word قابل ویرایش [...]
138 نمایش
5.0
30,000 تومان

محصولات مرتبط Related Products

معرفی تست های رفتاری جهت شناسایی اعتیاد به اینترنت
صمد جوادی
صمد جوادی
دانلود pdf معرفی تست های رفتاری جهت شناسایی اعتیاد به اینترنت به صورت فایل پی دی اف 5 صفحه دانلود pdf معرفی تست های رفتاری جهت شناسایی اعتیاد به اینترنت اینترنت به عنوان ابزاری نو در دهه شصت توسط ایالات متحده جهت اهداف نظامی بکار گرفته شد، اما دیری نگذشت که بطور معجزه آسایی [...]
27 نمایش
5.0
18,000 تومان
نمونه مصاحبه بالینی وسواس فکری عملی + دو نمونه گزارش کار
فایلمس دات کام
فایلمس دات کام ما اولین نیستیم ولی اومدیم که بهترین باشیم | اولویت ما، کیفیت و رضایت کاربران ماست
📌 فایلمس برای این محصول فروشنده می پذیرد 📌 در صورت تمایل به پشتیبانی سایت پیام دهید         نمونه مصاحبه بالینی وسواس فکری عملی + دو نمونه گزارش کار نمونه دوم مصاحبه وسواس شرح حال اطلاعات شناسایی کننده: (Indentifig information) شکایت عمده(Chief complaint) [...]
62 نمایش
5.0
رایگان
رساله تحقیق درباره مرکز اسکان معتادان
وحید عباسی بانی
وحید عباسی بانی مقاله، رساله، تحقیق و گزارش رشته های عمران و معماری
رساله تحقیق درباره مرکز اسکان معتادان شامل 125 صفحه به صورت فایل ورد word    توضیحات رساله تحقیق درباره مرکز اسکان معتادان مرکز اسکان معتادان آسایشگاه ها خدماتی را برای افرادی در سنین مختلف از بچه تا بزرگسال فراهم میکنند.در حال حاضر در بریتانیا افراد زیادی در آسایشگاه [...]
79 نمایش
5.0
190,000 تومان
دانلود pdf جزوه آزمون های روانشناختی
29% تخفیف
عرفان قیصری
عرفان قیصری سلام ممنون از اینکه فروشگاه ما را انتخاب کردید سعی داریم کاربردی ترین و بروزترین فایل های روانشناسی رو با کمترین قیمت در این جا با شما به اشتراک بزاریم. تا در کمترین زمان بالاترین یادگیری را داشته باشید زیرا که شما لایق بهترین ها هستید. لطفا با پیشنهاد و انتقادات خود به ما کنید. با تشکر
دانلود pdf جزوه آزمون های روانشناختی در این مطلب از وبسایت فایلمس به ارائه جزوه آزمون های روانشناختی (وکسلر ام سی ام ای ام ام پی ای کوهات و فرافکن) میپردازیم که در قالب 60 صفحه با فرمت pdf آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد.   دانلود pdf جزوه […]
31 نمایش
5.0
25,000 تومان
22255 شناسه محصول
132 نمایش