شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و تن انگاره در میان زنان با وضع حمل طبیعی و سزارین بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و تن انگاره در میان زنان با وضع حمل طبیعی و سزارین
بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و تن انگاره در میان زنان با وضع حمل طبیعی و سزارین بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و تن انگاره در میان زنان با وضع حمل طبیعی و سزارین

بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و تن انگاره در میان زنان با وضع حمل طبیعی و سزارین

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
275 نمایش
100,000 تومان

دانلود فایل word بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و تن انگاره در میان زنان با وضع حمل طبیعی و سزارین

 

دانلود فایل بررسی کیفیت زندگی و تن انگاره در میان زنان

در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه پیشینه تحقیق بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و تن انگاره در میان زنان با وضع حمل طبیعی و سزارین می‌پردازیم که در قالب 88 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد.

بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و تن انگاره در میان زنان با وضع حمل طبیعی و سزارین

بخشی از متن بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و تن انگاره در میان زنان

چکیده

زنان بعنوان نیمی ازجمعیت درراستای نقش همسری ومادری وقایعی را در زندگی خود تجربه می‌کنند، که یکی از مهم‌ترین این وقایع، وقوع بارداری وبدنبال آن زایمان است. دردوره بعداز زایمان، برخی تغییرات جسمی، روانی واجتماعی در مادر بوجود می‌آید که برکیفیت زندگی مادران وخانواده‌هایشان تأثیر می‌گذارد، از طرفی یکی از جنبه های مهم شکل دهنده هویت و عزت نفس افراد ظاهرجسمانی و تصویر بدنی است و زندگی روزمره فرد تحت تأثیر تن انگاره قرار دارد.

باتوجه به اهمیت موضوع، تحقیق حاضرباهدف بررسی مقایسه ای تأثیرنوع زایمان برکیفیت زندگی وتن انگاره زنان وتعیین ارتباط بین تن انگاره وکیفیت زندگی دردوران بعداز زایمان انجام شد. روش بررسی: اين مطالعه ی علی- مقایسه ای بر روی 100 خانم 35-18 ساله نخست‌زا مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درمانی شهر‌های ایلام و ایوان كه معيارهای ورود به مطالعه را داشتند، انجام شد. كيفيت زندگی و نگرش درمورد تصویربدن نمونه‌ها در 2 تا 8 هفته اول بعد از زايمان مورد بررسی و مقايسه قرار گرفت.

در این مطالعه از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف استفاده شد. سنجش متغیرها با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 ومقیاس نگرش فرد درمورد تصویربدن (MBSRQ)بررسی وتجزیه وتحلیل با نرم افزارSPSS 16انجام شد. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد بین میانگین نمره کیفیت زندگی ونوع زایمان رابطه معنی داروجود دارد (000/0=sig). اما بین میانگین نمره کل تن انگاره ونوع زایمان رابطه معنی داروجود ندارد (063/0 =sig). بین نمره کل کیفیت زندگی براساس مقیاس SF-36 ونمره کل تصویر بدنی رابطه معنی‌دارگزارش نشد (304/0=sig).

نتیجه: کیفیت زندگی زنان در8 هفته اول بعداز زایمان درزنان بازایمان طبیعی بالاتر از زنان با زایمان سزارین می‌باشد، لذا فرضیه یک تأیید می‌شود. همچنین بین میانگین نمره کل تن انگاره ونوع زایمان رابطه معنی‌دارنبود، لذا فرض Ho فرضیه دوم تأییدمی‌شود. دراین مطالعه بین نمره کل کیفت زندگی ونمره کل تصویر بدنی رابطه معنی‌دارنبود، لذا فرضیه Ho مطالعه کنونی تأیید می‌گردد.

کلید واژه ها: نوع زایمان، کیفیت زندگی، تن انگاره.

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در سال‌های اخیرتوجه قابل ملاحظ‌های در اندازه گیری میزان سلامتی افرادوقدرت تأثیر گذاری بیماری‌های روانشناختی برروی فعالیت‌های روزانه ورفتار‌های آنها بوجود آمده که این اندازه گیری‌ها بر یک نگرش ورویکرد کلی نگر، درسلامتی ومراقبت‌‌های بهداشتی معطوف شده است ودر این رابطه رویکرد نوینی بنام کیفیت زندگی، در تحقیقات پزشکی واجتماعی مطرح گردیده است.

درخصوص معنی کیفیت زندگی تعاریف متعددی مطرح شده است اما تعریفی کلی در تعریف آن وجود ندارد، پژوهشگران به سه ویژگی مهم آن شامل چند بعدی بودن، ذهنی بودن وپویا بودن اتفاق نظر دارند. کیفیت زندگی موضوعی چند بعدی است ودارای ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی وروحی است این ویژگی با تعریفی که ازسلامتی داریم منطبق است، زیرا سلامتی را رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی ومعنوی می‌دانیم. عامل اصلی تعیین کننده کیفیت زندگی عبارت ازتفاوت درک شده بین آنچه هستو آنچه از دیدگاه فرد باید باشد و این همان ذهنی بودن کیفیت زندگی استوپویایی آن به این معناست که باگذشت زمان تغییر می‌کند وبه تغییرات فرد ومحیط بستگی دارد (سلامتی 1388).

فهرست بررسی کیفیت زندگی و تن انگاره در میان زنان با وضع حمل طبیعی و سزارین

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

 • 1-1- مقدمه
 • 1-2- بیان مسأله
 • 1-3- اهمیت  وضرورت انجام تحقیق
 • 1-4- اهداف تحقیق
 • 1-4-1- هدف کلی
 • 1-4-2- اهداف جزیی
 • 1-5- فرضیه‌‌های تحقیق
 • 1-5-1-فرضیه اصلی
 • 1-5-2- فرضیه‌‌های فرعی
 • 1-6- تعریف واژه هاومفاهیم

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

 • 2-1- مقدمه
 • 2-2- مفاهیم مسأله زنان وزایمان
 • 2-2-1- اهمیت بررسی مسائل زنان دردوره بعداززیمان
 • 2-2-2- تعریف انواع زایمان
 • 2-2-3- عوارض انواع زایمان
 • 2-2-3-1- عوارض زایمان سزارین
 • 2-2-3-2- زایمان طبیعی
 • 2-2-4- مشکلات جنسی بعداززایمان
 • 2-2-5- مفاهیم کیفیت زندگی
 • 2-2-5-1- تعریف کیفیت زندگی
 • 2-2-5-2- تاریخچه طرح مفهوم کیفیت زندگی
 • 2-2-5-3- ویژگی‌های کیفیت زندگی
 • 2-2-5-3-1- چندبعدی بودن کیفیت زندگی
 • 2-2-5-3-2- ذهنی بودن کیفیت زندگی
 • 2-2-5-3-3- پویایی کیفیت زندگی
 • 2-2-5-4- عوامل مؤثربرکیفیت زندگی
 • 2-2-5-5- نظریه‌‌های کیفیت زندگی
 • 2-2-5-5-1- نظریه کیفیت زندگی جهانی
 • 2-2-5-5-2- نظریه ی فردگرایانه
 • 2-2-5-5-3- نظریه‌‌های مبتنی برخانواده
 • 2-2-5-5-4- نظریه‌‌های روانشناختی
 • 2-2-5-6- کاربرد‌های اندازگیری کیفیت زندگی
 • 2-2-6- کیفیت زندگی وسلامت روان زنان
 • 2-2-6-1- تعریف سلامت روان
 • 2-2-6-2- سلامت روان زنان
 • 2-2-7- مفاهیم تن انگاره
 • 2-2-7-1- تعاریف تن انگاره
 • 2-2-7-2- تاریخچه تن انگاره
 • 2-2-7-3- انواع اختلالات تن انگاره
 • 2-2-7-4- مبانی نظری تن انگاره
 • 2-2-7-5- عوامل مؤثربرتن انگاره
 • 2-2-7-5-1- پیامد‌های تصویربدنی منفی
 • 2-2-7-6- زنان وتن انگاره
 • 2-2-7-6-1- نظریات درموردتن انگاره زنان
 • 2-2-7-6-2- بارداری وزایمان ونقش آن درتصویربدن زنان
 • 2-3- پیشینه مطالعات
 • 2-3-1- مطالعات داخلی
 • 2-3-2- مطالعات خارجی

فصل سوم: روش تحقیق

 • 3-1- مقدمه
 • 3-2- روش پژوهش
 • 3-3- جامعه آماری
 • 3-4- روش نمونه گیری وحجم نمونه
 • 3-5- متغیر‌هاابزارواندازه گیری آنها
 • 3-5-1- پرسشنامه اختصاصی کیفیت زندگی (SF-36)
 • 3-5-2- پرسشنامه چندبعدی نگرش فرددرموردتصویربدن خود
 • 3-6- قلمروپژوهش
 • 3-6-1- قلمرومکانی
 • 3-6-2- قلمروزمانی
 • 3-7- شیوه تجزیه وتحلیل

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

 • 4-1- مقدمه
 • 4-2- فرضیه ی (1)
 • 4-3- فرضیه (2)
 • 4-4- فرضیه (3)

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 • 5-1- مقدمه
 • 5-2- فرضیه 1
 • 5-3- فرضیه 2
 • 5-4- فرضیه3
 • 5-5- محدودیت‌‌های پژوهش
 • 5-6- پیشنهادات پژوهش

منابع ومآخذ

پیوستها

فهرست جدول ها

 • جدول 4-1- مشخصات دموگرافی شرکت کنندگان درمطالعه به تفکیک گروه
 • جدول 4-2- مقایسه نمره کیفیت زندگی براساس مقیاسSF-36دربین شرکت کنندگان درمطالعه به تفکیک گروه
 • جدول4-3: مقایسه نمرات ابعادجسمانی وروانی کیفیت زندگی براساس مقیاسSF-36دربین شرکت کنندگان درمطالعه به تفکیک گروه
 • جدول4-4- مقایسه نمرات کیفیت زندگی براساس مقیاسSF-36دربین شرکت کنندگان درمطالعه به تفکیک گروه
 • جدول4-5: مقایسه نمره تصویربدنی دربین شرکت کنندگان درمطالعه به تفکیک گروه
 • جدول4-6- مقایسه نمرات ابعادنگرش فرددرموردتصوربدنی خوددربین شرکت کنندگان درمطالعه به تفکیک گروه
 • جدول4-7- فراوانی وضعیت نگرش فرددرموردتصوربدنی خوددربین شرکت کنندگان درمطالعه
 • جدول4-8- فراوانی وضعیت نگرش فرددرموردتصوربدنی خوددربین شرکت کنندگان درمطالعه به تفکیک گروه
 • جدول4-9- مقایسه نمرات کیفیت زندگی براساس مقیاسSF-36دربین شرکت کنندگان درمطالعه برحسب شاخص نگرش درموردابعادجسمانی
 • جدول4-10- مقایسه نمرات کیفیت زندگی براساس مقیاسSF-36دربین شرکت کنندگان درمطالعه برحسب شاخص رضایت ازبخش‌‌های مختلف بدن
 • جدول4-11- مقایسه نمرات کیفیت زندگی براساس مقیاسSF-36دربین شرکت کنندگان درمطالعه برحسب شاخص نگرش فرددرباره وزن بدن

 

🔸🔸🔸

شامل 88 صفحه word قابل ویرایش

برای دانلود تحقیق بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و تن انگاره در میان زنان با وضع حمل طبیعی و سزارین میتوانید بعد از پرداخت آنلاین بلافاصله دانلود کنید

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان فایلمَس بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.

به ازای هر فروش این محصول 20,000 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

برای مشاهده لینک اشتراک گذاری مختص شما، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.

275 نمایش
100,000 تومان
مزایای شما از این خرید:
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت
دانلود رایگان آپدیت های محصول
دسترسی مادام ‌العمر به فایل محصول
دریافت 10 الماس هدیه به ازای هر 10.000 تومان
6 ماه پشتیبانی رایـگان و تضمین شده
ارتباط مستقیم خریدار با فروشنده از طریق پشتیبانی محصول (تیکت)
بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و تن انگاره در میان زنان با وضع حمل طبیعی و سزارین
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
شامل: 88 صفحه
اندازه: 2.88 مگابایت
فرمت: zip-word
زبان: فارسی
به روز شده در:

به ازای هر فروش این محصول 20,000 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

سایر محصولات adv Other Products

تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی در دانش آموزان با اختلال نارسا توجه/ فزون کنشی
adv
adv
دانلود مقاله تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی در دانش آموزان با اختلال نارسا توجه/ فزون کنشی بصورت فایل ورد در 115 صفحه   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: دانلود تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی چکیده پژوهش [...]
3 نمایش
5.0
100,000 تومان
تعیین رابطه و سهم پیش بینی کنندگی تاثیر هوش معنوی و عمل به باورهای دینی بر تنظیم هیجان شناختی در زنان باردار
adv
adv
دانلود مقاله با موضوع تعیین رابطه و سهم پیش ­بینی­ کنندگی تاثیر هوش معنوی و عمل به باورهای دینی بر تنظیم هیجان شناختی در زنان باردار بصورت فایل ورد در 127 صفحه   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: دانلود تعیین رابطه و سهم پیش بینی کنندگی تاثیر هوش [...]
4 نمایش
5.0
100,000 تومان
تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در ارتباط بین سبک های دلبستگی و تاب آوری
adv
adv
دانلود مقاله تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در ارتباط بین سبک های دلبستگی و تاب آوری فایل بصورت ورد تعداد صفحات: 145 در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: فهرست تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای چکیده [...]
150 نمایش
5.0
100,000 تومان
تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری
adv
adv
دانلود فایل تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی فایل بصورت ورد تعداد صفحات: 106   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: فهرست تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت [...]
138 نمایش
5.0
100,000 تومان

محصولات مرتبط Related Products

تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی در دانش آموزان با اختلال نارسا توجه/ فزون کنشی
adv
adv
دانلود مقاله تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی در دانش آموزان با اختلال نارسا توجه/ فزون کنشی بصورت فایل ورد در 115 صفحه   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: دانلود تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی چکیده پژوهش [...]
3 نمایش
5.0
100,000 تومان
تعیین رابطه و سهم پیش بینی کنندگی تاثیر هوش معنوی و عمل به باورهای دینی بر تنظیم هیجان شناختی در زنان باردار
adv
adv
دانلود مقاله با موضوع تعیین رابطه و سهم پیش ­بینی­ کنندگی تاثیر هوش معنوی و عمل به باورهای دینی بر تنظیم هیجان شناختی در زنان باردار بصورت فایل ورد در 127 صفحه   در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید: دانلود تعیین رابطه و سهم پیش بینی کنندگی تاثیر هوش [...]
4 نمایش
5.0
100,000 تومان
فایل تایپ شده اثرات معلم و کلاس درس (فصل 8 کتاب انگیزش در تعلیم و تربیت)
28% تخفیف
مرضیه خضری نژاد
مرضیه خضری نژاد معلم ، (دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی) ارائه کننده انواع پروژه های آماده با فرمت پاورپوینت ،ورد و pdf و طرح درس کتب ابتدایی
فایل تایپ شده اثرات معلم و کلاس درس (فصل 8 کتاب انگیزش در تعلیم و تربیت) تایپ کل فصل هشتم از کتاب انگیزش در تعلیم و تربیت (عنوان فصل: اثرات معلم و کلاس درس) همراه با تمامی جداول موجود در فصل بصورت دقیق با جزییات کامل در قالب فایل word به صورت قابل ویرایش
23 نمایش
5.0
قیمت اصلی 68,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.
pdf روش اجرائی قاعده تصمیم گیری مبنی بر ارزیابی ریسک در ارزیابی انطباق نتایج آزمون
09034863761
09034863761
pdf روش اجرائی قاعده تصمیم گیری مبنی بر ارزیابی ریسک در ارزیابی انطباق نتایج آزمون   روش اجرائی قاعده تصمیم گیری مبنی بر ارزیابی ریسک سازمان بین المللی استاندارد (ISO) استانداردهای بسیاری را منتشر می کند که استاندارد ISO/IEC 17025 اصلی ترین استاندارد مورد استفاده برای [...]
28 نمایش
5.0
198,000 تومان
22255 شناسه محصول
275 نمایش