شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

پاورپوینت دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار اوراسیا پاورپوینت دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار اوراسیا
پاورپوینت دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار اوراسیا پاورپوینت دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار اوراسیا

پاورپوینت دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار اوراسیا

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
540 نمایش
120,000 تومان

پاورپوینت دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار اوراسیا با رویکرد مزیت های رقابتی و فرصت های پیش رو یک پاورپوینت آموزشی در مورد بررسی رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری اﯾﺮان، حوزه های دیپلماسی اقتصادی، چالش های فراروی ایران، استراتژی اورآسیایی، فرﺻﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و… می باشد

پاورپوینت دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار اوراسیا

با رویکرد مزیت های رقابتی و فرصت های پیش رو

 

دانلود پاورپوینت دیپلماسی اقتصادی ایران

در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه پاورپوینت دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار اوراسیا می‌پردازیم که در قالب 201 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش با فرمت pptx به صورت جامع و کامل آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد.

پاورپوینت دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار اوراسیا
پاورپوینت دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار اوراسیا – فایلمس

 

بخشی از متن پاورپوینت دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار اوراسیا

ﻫﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اور آﺳﯿﺎ

 • اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎي واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي
 • ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ آزاد ﮐﺎﻻ
 • ﺗﺮوﯾﺞ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ در ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﺮك
 • ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك در ﮐﺸﺎورزي، اﻧﺮژي، ﻓﻨﺎوري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

ﺗﺠﺎرت اﺗﺤﺎدﯾه اﻗﺘﺼﺎدی اوراﺳﯿﺎ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن

ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺣﺟم ﺗﺟﺎرت اوراﺳﯾﺎ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺷور روﺳﯾﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد. ﺑطوري ﮐﮫ از ﺗﺟﺎرت 866 ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻري اﺗﺣﺎدﯾﮫاﻗﺗﺻﺎدي اوراﺳﯾﺎ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن درﺳﺎل 2018 (ﻣﺟﻣوع ﺻﺎدرات و واردات)، 687 ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر آن ﺗوﺳط روﺳﯾﮫ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫاﺳت.

ﮐﺷورھﺎی ﻋﻣده ﺻﺎدرﮐﻧﻧده ﺑﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ اﻗﺗﺻﺎدی اوراﺳﯾﺎ ﺷﺎﻣل ﭼﯾن، آﻟﻣﺎن، آﻣرﯾﮑﺎ، ﻓراﻧﺳﮫ، اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ و ﺗرﮐﯾﮫ و ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن واردات را از اوراﺳﯾﺎ داﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﺷورھﺎی ھﻠﻧد، ﭼﯾن، آﻟﻣﺎن، ﺗرﮐﯾﮫ، اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ، ﺳوﺋﯾس و اﻧﮕﻠﯾس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

اﻗﻼم ﻋﻣده ﺻﺎدراﺗﯽ اوراﺳﯾﺎ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن: ﻧﻔت و روﻏن ھﺎی ﻧﻔﺗﯽ، ﻣﯾﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی، زﻏﺎل ﺳﻧﮓ، ﮔﻧدم، ﮐﺎﺗد و ﻗطﻌﺎت ﮐﺎﺗدی

اﻗﻼم ﻋﻣده وارداﺗﯽ اوراﺳﯾﺎ از ﺟﮭﺎن: دارو، ﻣﺎﺷﯾن آﻻت ﺑرای ﻣﺎﯾﻊ ﮔردن ﮔﺎزھﺎ، ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر، ﺧودرو ﺳواری ﺑﺎ ﺣﺟم ﺑﯾش از2500 ﺳﯽ ﺳﯽ، ﺳﺎﯾر ﻣﺎﺷﯾن آﻻت و ﺗﺟﮭﯾزات آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ

حوزه های دیپلماسی اقتصادی

دیپلماسی اقتصادي چهار حوزه کلـی سـرمایه گـذاري، تجـارت، تعرفـه و تـسهیلات وهمکاری فناورانه را دربر می گیرد.

دیپلماسی اقتصادي ایـران بـا اتحادیـه اقتـصادي اوراسـیا بهطور عمده بر دو حوزه تعرفه و تجارت متمرکز شده و دو حوزه دیگر مغفول مانده اسـت . در می 2018 کشورها ي عضو اتحاد یه ی اقتصاد ي اوراسیا و ا یـران موافقتنامـه مـوقتی را بـه امـضاء رساندند که منطقه آزاد تجار ي ی ا ران- اتحاد یه را شکل داد.

توافق مزبور در یک دوره سه ساله و موقت به اجرا در می آید.

به این ترتیب پس از تصویب این توافقنامه در مجالس پـنج کـشور اتحادیه و مجلس شوراي اسلامی ایران پس از 60 روز توافق اجرایی می گردد پیشنهادي کـه از جانب اعضا ي آن نیز مورد استقبال قرار گرفت و طی دو سـال مـذاکرات متعـدد و ارز یابی کمی و کیفی اقلام و میزان تعرفه ترجیحی آنها در نهایت ا ین موافقتنامـه در 27 اردیبهـشت 1398 در شهر آستانه قزاقستان به امضا رسید.

اتخاذ استراتژی های ژئو اکونومیک درکریدورهای ارتباطی

نیاز فزاینده به منابع انرژی، دسترسی به بازارهای بزرگ مصرف، و گسترش حوزه های نفوذ باعث شده است تا دو کشور با اتخاذ استراتژی ژئواکونومیک به دنبال ایجاد کریدورهای ارتباطی جهت دسترسی به قارة اورآسیا باشند.

از یک سو، کشورهای آسیای مرکزی، ماورای خزر، و افغانستان و از سویی دیگر منطقة خلیج فارس، آسیای جنوبی، و اقیانوس هند مورد توجه هر دو قدرت است.

تداخل قلمروهای ژئوپلیتیکی و حوزه های نفوذ چین و هند باعث شده تا دو کشور برای حفاظت، تعقیب، و تأمین منافع ملی با یکدیگر رقابت کنند؛ به گونه ای که دو قدرت بزرگ آسیایی با آرزوها و آرمانهای بلند منطقه ای و جهانی دارای منافع تقریباً متضاد و متعارض اند.

استراتژی اورآسیایی و ژئواکونومیک چین و هند

در دو دهة نخست سدة بیست ویکم، دو دولت هند و چین، با اتخاذ استراتژی ژئواکونومیک، دسترسی مطمئن و آسان به منابع و بازارهای اورآسیا را جزو سیاست و اهداف مهم سیاست خارجی خود قرار داده اند.

استراتژی اورآسیایی و ژئواکونومیک چین و هند باعث شده تا دو کشور به فکر طراحی و احداث کریدورهای ارتباطی شمالی- جنوبی در خشکی بزرگ اورآسیا باشند.
در این استراتژی، سرزمین پاکستان و ایران مکان مناسبی برای ایجاد کریدورهای ارتباطی اورآسیا از سوی چین و هند شناخته شده اند.

پاکستان به دلیل همجواری در مرزهای غربی چین و استان سین کیانگ و دشمنی با هند مورد توجه دولت چین، و ایران به دلیل اتصال با آسیای مرکزی و نزدیکی به هند و قرابتهای فرهنگی و تاریخی مورد توجه هند قرار گرفته است.

در این میان، دو بندر گوادر و چابهار به عنوان نقطه های محور در کریدورهای ارتباطی به صورت رقیب در رقابتهای ژئوپلیتیکی چین و هند ظاهر شده اند.

پاورپوینت دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار اوراسیا
پاورپوینت دیپلماسی اقتصادی ایران – فایلمس

 

فهرست پاورپوینت دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار اوراسیا

 • ﻫﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اور آﺳﯿﺎ
 • تاریخچه
 • ﺗﺠﺎرت اﺗﺤﺎدﯾﮫ اﻗﺘﺼﺎدي اوراﺳﯿﺎ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن
 • رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری اﯾﺮان و اﺗﺤﺎدﯾﮫ اﻗﺘﺼﺎدی اوراﺳﯿﺎ
 • ﻧﻘﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اورآﺳﯿﺎ
 • تاثیرموافقتنامه هاي تجارت ترجیحـی برتجارت بین المللی
 • موقعیت ژئوپلیتیـک، ژئواسـتراتژیک و ژئواکونومیـک جمهوری اسلامی ایران
 • حوزه های دیپلماسی اقتصادی
 • چالش هاي کارگزاري همکاري تجـاري ایـران و اتحادیـه اقتـصادي اوراسـیا
 • اتحادية اقتصادي اوراسيايي و منطقه گرايي ايران
 • اتحادیه اقتصادی اوراسیا از نگاه جغرافیایی
 • تفکیک محدوده های جغرافیایی اتحادیه اوراسیا
 • چالش های فراروی ایران در منطقه گرایی و همگرایی منطقه ای
 • چالش های فراروی ایران در منطقه گرایی و همگرایی منطقه ای
 • اتحادية اقتصادي اوراسيايي فرصتي مغتنم براي توسعة روابـط بـين المللـي ایران
 • کریدورهای ارتباطی و ژئوپلیتیک بنادر چابهار و گوادر
 • همگرایی‌هند- ایران‌و‌نقش‌ژئوپلیتیک بندر‌چابهار
 • پنچ بازیگر اصلی ژئواستراتژیک و در کنار آن پنچ محور ژئوپلیتیکی در منطقة اورآسیا
 • چابهار »دروازة طلایی« هندیان برای ورود به کشورهای مستقل مشترکالمنافع (CIS )و افغانستان
 • بندر چابهار به عنوان نقطة محوری و دروازه ای برای هندیان
 • کشورهای محصور در خشکی افغانستان و آسیای مرکزی فرصت مغتنمی برای توسعة ظرفیت بندر چابهار
 • روابط تجاری، فرهنگی، و تمدنی هند با ایران، افغانستان، و کشورهای آسیای مرکزی
 • چابهار نماد همکاری و روابط دوجانبه هند و ایران
 • سرمایه گذاری گستردة چین در بندر گوادر و کریدور اقتصادی چین- پاکستان
 • قارة آسیا محور رشد اقتصاد جهانی
 • اتخاذ استراتژی های ژئو اکونومیک درکریدورهای ارتباطی
 • استراتژی اورآسیایی و ژئواکونومیک چین و هند
 • کریدور اقتصادی چین- پاکستان
 • نگرش اکونومیک درعصرجدید
 • فرﺻﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري
 • فرﺻﺖﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻗﺘﺼﺎدي
 • سیر تحول تاریخی شکل‌گیری اتحادیه اقتصادی اوراسیا
 • نقاط قوت و ظرفیت‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا
 • چالش­‌ها و نقاط ضعف اتحادیه اقتصادی اوراسیا
 • کشور‌های اوراسیا
 • مزایای اقتصادی کریدور شمال-جنوب| چرا هند به ایران نیاز دارد؟
 • شاهراه های کریدور شمال –جنوب
 • سهم ایران در بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا
 • حجم بازارکشور روسیه و مزینت های رقابتی ایران
 • ضعف در دانش تجارت بین‌الملل و کسب‌و‌کار‌ها
 • کشور‌های آسیای مرکزی کوچک اما پرظرفیت
 • وضعيت تجارت و ظرفيتهاي همکاري اقتصادي دوجانبه ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا
 • حجم تجارت جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا
 • دلایل حضورکم رنگ ایران در تامین نیازهای وارداتی اوراسیا
 • ظرفیت ها و مزیت های رقابتی جمهوریا اسلامی ایران در اوراسیا
 • تاريخچه اتحاديه اقتصادي اوراسيا و ساختار آن
 • ريشه نظري تکوين اتحاديه اقتصادي اوراسيا
 • اهداف ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا
 • ارکان اتحاديه اقتصادي اوراسيا
 • وضعيت اقتصادي كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا، 2018
 • مهمترين شاخصهاي اقتصادي اتحاديه اقتصادي اوراسيا، 2018
 • ارزيابي كلي از وضعيت تجارت خارجي كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا
 • .تجارت بين كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا /)تجارت درون منطقه اي  در سال 2018  -(میلیون دلار)
 • تحلیل تجارت بين كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا /تجارت درون منطقه اي
 • وضعيت تجارت خارجي فدراسيون روسيه.
 • تعداد 10 قلم عمده وارداتي فدراسيون روسيه از ساير كشورهاي جهان در سال 2018
 • عمده کالاهای  وارداتی کشور روسیه
 • تركيب صادرات/اقلام عمده صادراتي كشور روسيه در سال 2018 به ساير کشورها
 • عمده کالاهای صادراتی روسیه
 • سهم کشورها از صادرات روسیه
 • وضعيت تجارت خارجي ارمنستان
 • وضعيت تجارت خارجي قزاقستان
 • واردات بلاروس ازکشورهای جهان
 • وضعیت تجارت خارجی قرقیزستان
 • توافقنامه تجاري تشکيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي
 • عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا
 • وضعيت تجارت ايران با جهان به تفکيك واردات و صادرات
 • فرصت‌ها و چالش‌های ژئوپولیتیکی همکاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
 • ابعاد همکاری‌های ژئوپولیتیکی ایران و اتحادیه اوراسیا
 • منافع ژئوپولیتیکی اورسیا برای ایران
 • منافع مشترک ژئوپولیتیکی ایران و اتحادیه
 • رقابت‌های ژئوپولیتیکی ایران و اتحادیه
 • موانع ژئوپلیتیکی همکاری ایران و اتحادیه
 • اهداف ایران
 • منافع آذربایجان و ترکیه
 • نقش ارمنستان
 • توسعه ظرفیت‌های ترانزیتی؛ مبنای حضور قدرتمند ایران در اتحادیه اوراسیا
 • اهمیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا
 • تسریع در توسعه بنادر و افزایش ظرفیت ناوگان کشتیرانی
 • افزایش درآمدزایی ارزی
 • ایجاد فضای باز اقتصادی در شرایط تحریم
 • موانع و رقابت‌های ژئوپولیتیکی همکاری ایران و اعضای اتحادیه
 • فرصتهای‌تجاری ایران-اتحادیه‌اقتصادی‌اوراسیا
 • پتانسیلها
 • پیشینه تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا
 • وسعت اتحادیه اقتصادی اوراسیا
 • جمعیت در سال 2018
 • رشد جمعیت در سال 2018
 • تولید ناخالص داخلی در سال 2018
 • تولید ناخالص داخلی سرانه در سال 2018
 • وضعیت تجارت خارجی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 2018
 • تجارت خارجی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 2018
 • بررسي روابط تجاري و اقتصادي ايران و كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا
 • برخي مزيتهاي اقتصادي روسيه براي گسترش روابط اقتصادي با ايران
 • کالاهای وارداتی روسیه از ایران وجهان
 • ایران وارمنستان
 • قزاقستان
 • بلاروس
 • قرقيزستان
 • بررسي ساختار صادرات كشورهاي اتحاديه اوراسيا در تعامل با كاالهاي وارداتي ايران
 • اهميت استراتژيك كريدور شمال و جنوب در اقتصاد ايران
 • عناصر و شاخص های استراتژیکی ابرپروژه یک کمربند یک جاده
 • قرار گرفتن ايران در حلقه اتصال کريدور مهم شمال ـ جنوب
 • اهمیت کلیدی جمهوری اسلامی ایران در کریدور شمال -جنوب
 • اهمیت کريدور شمال ـ جنوب برای ایران
 • بنادر کريدور شمال ـ جنوب شامل
 • بندرچابهارزیرکریدوری مهم در کريدور شمال ـ جنوب
 • مهم ترین موانع توسعه تجارت ميان ايران و کشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا
 • اقدامات لازم  براي توسعه روابط تجاري يا اتحاديه اقتصادي اوراسيا با تمركز بر روسيه،
 • پيشنهادهايی با هدف گسترش همکاري و مبادله تجاري و اقتصادي ايران با کشورهاي عضو
 • اتحاديه اوراسيا
 • وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • مجلس شوراي اسلامي
 • ب) كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا
 • راهکارهاي مشترک بين ايران و كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا
 • بهره برداري كامل از فرصت هاي موافقتنامه تجارت ترجيحي ميان ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا
 • استفاده از ابزارهاي مصون از تحريم بهمنظور تسويه تراكنشهاي ارزي
 • جايگزين هاي مختلف براي سوئيفت
 • چالش های وابستگی به پیام رسان های خارجی

 

برای دانلود پاورپوینت دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار اوراسیا میتوانید بعد از پرداخت آنلاین بلافاصله دانلود کنید

شامل 201 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش

 

 

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان فایلمَس بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.

به ازای هر فروش این محصول 12,000 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

برای مشاهده لینک اشتراک گذاری مختص شما، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.

540 نمایش
120,000 تومان
مزایای شما از این خرید:
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت
دانلود رایگان آپدیت های محصول
دسترسی مادام ‌العمر به فایل محصول
دریافت 10 الماس هدیه به ازای هر 10.000 تومان
6 ماه پشتیبانی رایـگان و تضمین شده
ارتباط مستقیم خریدار با فروشنده از طریق پشتیبانی محصول (تیکت)
پاورپوینت دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار اوراسیا
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
شامل: 201 اسلاید
اندازه: 5.63 مگابایت
فرمت: ppt
زبان: فارسی
استپ: پاورپوینت قابل ویرایش
برگزارکننده: محرم غفاری
به روز شده در:
محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819

به ازای هر فروش این محصول 12,000 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

سایر محصولات محرم غفاری Other Products

پاورپوینت استراتژی بازاریابی شرکت بوش آلمان برند برتر و امپراتوری لوازم خانگی در جهان
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت استراتژی بازاریابی شرکت بوش آلمان برند برتر و امپراتوری لوازم خانگی در جهان دانلود پاورپوینت استراتژی بازاریابی شرکت بوش آلمان شرکت بوش در تجهیزات برقی و مهندسی تخصص دارد. این شرکت یکی از بزرگترین تامین‌کنندگان تجهیزات خودکار است. آنچه که کسب و کارهای وابسته به این [...]
15 نمایش
5.0
320,000 تومان
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت زیمنس با رویکرد ارتباط دائم با مشتریان
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت زیمنس با رویکرد ارتباط دائم با مشتریان دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت زیمنس مشتریان و ارتباط دائم با مشتریان در مدیریت استراتژیک شرکت زیمنس از الزامات و عناصراستراتژیک شرکت زیمنس می باشد  معرفی شرکت زیمنس زیمنس یکی از بزرگترین [...]
14 نمایش
5.0
280,000 تومان
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت اینتل با رویکرد تبدیل استراتژی بر رفتار
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت اینتل با رویکرد تبدیل استراتژی بر رفتار و تعامل هوشمند با مشتریان دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت اینتل اینتل | ارزش برند: ۴۳,۲۹۳ میلیون دلار | رشد سالانه: +۱۰٪ اینتل شرکت چند ملیتی آمریکایی است که در تولید تجهیزات کامپیوتری خصوصا [...]
11 نمایش
5.0
320,000 تومان
پاورپوینت استراتژی های عمومی کسب و کار از دیدگاه مایکل پورتر و نقش آن در موفقیت کسب کارهای جهانی
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت استراتژی های عمومی کسب و کار از دیدگاه مایکل پورتر و نقش آن در موفقیت کسب کارهای جهانی دانلود پاورپوینت استراتژی های عمومی کسب و کار استراتژی‌های عمومی پورتر سه راهبرد تمایز، رهبری هزینه و تمرکز می‌باشند که شرکت‌ها برای کسب مزیت رقابتی در بازار هدف استفاده می‌کنند. [...]
13 نمایش
5.0
220,000 تومان

محصولات مرتبط Related Products

پاورپوینت تجزیه و تحلیل تکنیکال بازارهای مالی
19% تخفیف
فروشگاه کلیک
فروشگاه کلیک
پاورپوینت تجزیه و تحلیل تکنیکال بازارهای مالی در قالب 87 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل تکنیکال بازارهای مالی پاورپوینت تجزیه و تحلیل تکنیکال  بازارهای مالی (فارکس،بورس اوراق بهادار و رمز ارز و…)بصورت  فایل با فرمت PPT با قابلیت  ویرایش در [...]
10 نمایش
5.0
قیمت اصلی 37,000 تومان بود.قیمت فعلی 30,000 تومان است.
پاورپوینت استراتژی بازاریابی شرکت بوش آلمان برند برتر و امپراتوری لوازم خانگی در جهان
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت استراتژی بازاریابی شرکت بوش آلمان برند برتر و امپراتوری لوازم خانگی در جهان دانلود پاورپوینت استراتژی بازاریابی شرکت بوش آلمان شرکت بوش در تجهیزات برقی و مهندسی تخصص دارد. این شرکت یکی از بزرگترین تامین‌کنندگان تجهیزات خودکار است. آنچه که کسب و کارهای وابسته به این [...]
15 نمایش
5.0
320,000 تومان
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت زیمنس با رویکرد ارتباط دائم با مشتریان
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت زیمنس با رویکرد ارتباط دائم با مشتریان دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت زیمنس مشتریان و ارتباط دائم با مشتریان در مدیریت استراتژیک شرکت زیمنس از الزامات و عناصراستراتژیک شرکت زیمنس می باشد  معرفی شرکت زیمنس زیمنس یکی از بزرگترین [...]
14 نمایش
5.0
280,000 تومان
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت اینتل با رویکرد تبدیل استراتژی بر رفتار
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت اینتل با رویکرد تبدیل استراتژی بر رفتار و تعامل هوشمند با مشتریان دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت اینتل اینتل | ارزش برند: ۴۳,۲۹۳ میلیون دلار | رشد سالانه: +۱۰٪ اینتل شرکت چند ملیتی آمریکایی است که در تولید تجهیزات کامپیوتری خصوصا [...]
11 نمایش
5.0
320,000 تومان
15018 شناسه محصول
540 نمایش