شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

پاورپوینت هوش هیجانی در مدیریت بازاریابی و فروش پاورپوینت هوش هیجانی در مدیریت بازاریابی و فروش
پاورپوینت هوش هیجانی در مدیریت بازاریابی و فروش پاورپوینت هوش هیجانی در مدیریت بازاریابی و فروش

پاورپوینت هوش هیجانی در مدیریت بازاریابی و فروش

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
807 نمایش
45,000 تومان

پاورپوینت هوش هیجانی، یک پاورپوینت آماده در مورد مدیریت هیجان مشتریان در روانشناسی بازاریابی و فروش می‌باشد که به بررسی بازاریابی هیجانی، هیجان آوردن مشتری و فروش بیشتر، اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ BIC، اﺳﺘﺮاﺗﮋى اﻗﯿﺎﻧﻮس آﺑﻰ در ﺑﺎزارﯾﺎبی، رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﺸﺘﺮى و… پرداخته شده است. و امید است که مورد توجه شما دوستان عزیز قرار گرفته باشد.

پاورپوینت هوش هیجانی در بازاریابی و فروش

بررسی مدیریت هیجان مشتریان در بازاریابی استراتژیک

 

دانلود پاورپوینت هوش هیجانی

در این مطلب از وب سایت فایلمَس به ارائه پاورپوینت هوش هیجانی در مدیریت بازاریابی و فروش، می‌پردازیم که در قالب 117 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش به صورت جامع و کامل با فرمت pptx آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد.

 

پاورپوینت هوش هیجانی در مدیریت بازاریابی و فروش
پاورپوینت هوش هیجانی در مدیریت بازاریابی و فروش – فایلمس

 

توضیحات پاورپوینت هوش هیجانی

هوش هیجانی در روانشناسی بازاریابی و فروش به معنی باهوش بودن در کلیه فرآیندهاست.

در دنیای کسب و کار یکی از مزایای رقابتی برای شرکت ها وجود افرادی با هوش مدیریتی (Management Intelligence) برای مدیریت مطرح است که از اهمیت بالایی نیز برخوردار بوده و سازمان ها و شرکت ها را بر آن می دارد تا با شناسایی و پرورش هوش پنج گانه افراد در دنیای امروز، خود را در رقابت فشرده و سخت شرایط موجود و آینده به عنوان پیروز میدان مطرح کنند.

هوش هیجانی و هوش اجتماعی ما را توانمند می کنند تا هیجانات و رفتار خود، دیگران، مشکلات و تعارضات را مدیریت و با سایر افراد و مسائل محیطی، ارتباط موثر برقرار کنیم. هوش هیجانی همچنین احتمال نتیجه گیری مثبت از تصمیمات ما را بالاتر می برد و البته مزیت های دیگری دارد که در این مجال نمی توان به همه آنها اشاره کرد.

اما این ویژگی مثبت در روانشناسی بازاریابی و فروش بسیار چالش برانگیز است، خصوصا در مواردی که مدیران شرکت ها و صاحبان کسب وکار به ویژه استارتاپ ها، به دنبال راهکارهای عملی افزایش فروش برای کالا یا خدمات خود هستند

تعریف بازاریابی هیجانی

بازاریابی هیجانی به بررسی چگونگی ایجاد هیجان ها در افراد و ترغیب آن ها به خرید کالا یا خدمات می پردازد.

تحقیقات نشان می دهد که انتخاب ها و تصمیمات خریداران و مصرف کنندگان تحت تجزیه و تحلیل جوانب منطقی وهیجانی قرار دارد.

ادبیات روانشناسی تصدیق می کند که شرایط هیجانی فرد که خریدار انجام می دهد، تمام مراحل تصمیم گیری او را متأثر می سازد.

هیجان ها نقش عمده ای در تصمیمات اجتماعی یا تجاری ایفا می کنند.

5 کار برای به هیجان آوردن مشتری و فروش بیشتر

 • 1- میخ برداشت اول را محکم بکوبید– به سرعت.
 • 2- انتظاراتی را تعیین کنید که بتوانید ۱۰۰ درصد اوقات از آن‎ها فراتر بروید
 • 3- رویدادهای برجسته مبادلاتی و ارتباطی خود را با مشتریان در ارتباط بگذارید و آن‎ها را جشن بگیرید
 • 4- کاری کنید که آن‎ها دوباره برگردند
 • 5- میخ برداشت آخر را محکم بکوبید!

میخ برداشت اول را محکم بکوبید– به سرعت.

دریچه برقرارکردن یک برداشت اولیه قوی با مشتریان روز به روز در حال کوچک‎ترشدن است.

در یکی از مطالعات چاپ شده در مجله علوم روان‎شناختی، جنین ویلیس و الکساندر تودوروف، از روانشناسان شهر پرینستون، نشان دادند که در ملاقات اول، تنها یک‎دهم ثانیه کافی‎ست تا برداشت اولیه از شخصی صورت بگیرد.

دو پژوهش دیگر، زمان طولانی هفت ثانیه را برای شکل‎گرفتن برداشت اولیه مشخص کردند. بنابراین، در بهترین حالت شما تنها چند ثانیه فرصت دارید تا این کار را انجام دهید، مرحله اولیه در بهینه ‎سازی تجربه مشتری خود:

اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ (بیک) BIC

– ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﺻﺮﯾﺢ وﺿﻤﻨﯽ از رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس، داﻧﺶ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻬﻢ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه وﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ زﯾﺮ، ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﻣﯿﺰان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﻏﻠﻂ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.

– اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ داراي ﻗﺪرت ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮد .

– اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ و اﺳﺘﻔﺎده آﺳﺎن و راﺣﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻري ﻣﻮاﺟﻪ 11 ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد،

– اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ و زﯾﺎن ﺷﺪ، زﯾﺮا ﺧﺮﯾﺪ اودﮐﻠﻦ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ و راﺣﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭼﻨﺪان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻧﯿﺴﺖ.

– از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ (بیک) ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی اودﮐﻠﻦ ﻫﺎى دارای ﻃﺮاﺣﯽ ﻇﺮﯾﻒ زﻧﺎﻧﻪ ﯾﺎ وﯾﮋه ای ﻧﺒﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﻓﻨﺪک ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.

پاورپوینت هوش هیجانی و مدیریت آن در بازاریابی استراتژیک
پاورپوینت هوش هیجانی و مدیریت آن در بازاریابی استراتژیک – فایلمس

 

فهرست مطالب پاورپوینت هوش هیجانی

 • تحول در دنیای کسب و کار
 • تعریف بازاریابی هیجانی
 • فرآیند بازاریابی هیجانی
 • آغاز بازاریابی هیجانی
 • بازاریابی در هزاره جدید
 • ۱۵ مهارت مربوط به خدمات مشتریان که هر کارمندی باید داشته باشد.
 • ۵ کار برای به هیجان آوردن مشتری و فروش بیشتر
 • میخ برداشت اول را محکم بکوبید– به سرعت
 • رویدادهای برجسته مبادلاتی و ارتباطی خود را با مشتریان در ارتباط بگذارید و آن ها را جشن بگیرید‎
 • کاری کنید که آن ها دوباره برگردند‎
 • میخ برداشت آخر را محکم بکوبید!
 • ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ- ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﺎر در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ) روﻳﻜﺮد نمونه برداری از وﻗﺎﻳﻊ ﺑﺮداری –مقاله پژوهشی
 • تأثیر کار هیجانی و فرسودگی هیجانی بر تعهد سازمانی عاطفی: نقش میانجی رضایت شغلی-مقاله پژوهشی
 • کار هیجانی
 • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮى ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮوش، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﺮوش ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﻰ
 • ﻣﺰاﯾﺎى ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮى ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮى
 • دودسته از انسان هاکه در زندگی ما تاثیردارند
 • ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﻰ
 • تعامل فروشنده وفق با مشتریان و تشکیل پایگاه داده
 • حرفه ای عمل کردن نزد مشتریان
 • حرفه ای عمل کردن درمذاکرات
 • رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
 • اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ BIC
 • ﻣﺸﺘﺮى ﻣﺪارىﺗﮑﺮﯾﻢ ارﺑﺎب رﺟﻮع
 • اﻗﯿﺎﻧﻮس آﺑﻰ در ﺑﺎزارﯾﺎبی
 • اﺳﺘﺮاﺗﮋى اﻗﯿﺎﻧﻮس آﺑﻰ
 • رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﺸﺘﺮى
 • بالابودن هوش هیجانی مشتریان ایرانیEQ
 • تبدیل ﻣﺸﺘﺮى ﻧﺎراﺿﻰ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮى راﺿﻰ:
 • ﺧﻮد را ﺟﺎی ﻣﺸﺘﺮی ﺑﮕﺬارﯾﺪ؛
 • ﺑﻪ ﻣﺸــﺘﺮی ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ
 • ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺸــﺘﺮی را ﺑﺮاﯾــﺶ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ
 • استراتژیهای روانشناسانه برای مذاکرات بازاریابی و فروش
 • از بین بردن اضطراب
 • بله گفتن به سفارشات کوچک
 • شنودموثر
 • هدف از اجرای استراتژی شنود
 • خریدار شریک است نه رقیب
 • چرا مدیران فراموش مى کنند که با مشتریان صحبت کنند
 • اهمیت هوش هیجانی در روانشناسی بازاریابی و فروش

چند لحظه به چشمتان استراحت دهید بعد بریم ادامه فهرست

 • عدم توجه به هوش هیجانی، مشکلات متعددی را در نهایی کردن فروش توسط کارشناسان و مدیران فروش ایجاد می کند
 • چگونه یک کسب و کار ایرانی می تواند از سونی یا اپل الگوبرداری کند؟
 • هوش هیجانی دربازاریابی و فروش
 • مراحل پیاده سازی هوش هیجانی در بازاریابی و فروش
 • نقش هوش هیجانی درتبلیغات بازاریابی
 • تاثیر تقویت هوش هیجانی بر فروش-مهارت های سخت،مهارت های نرم
 • اولین قدم در تقویت هوش هیجانی ازمنظرفروش
 • تاثیر هیجان بر رفتار مصرف کننده
 • حالات هیجانی مختلف مصرف کنندگان
 • دورویکرد اساسی درمورد هیجان
 • هیجان و تئوری های آن
 • تئوری هیجان لازاروس
 • روانشناسی هیجان
 • طیف احساسات و هیجانات
 • شش واژه اصلی که شباهت زیر بنایی در آنچه که معمولا پدیده احساسی در نظر گرفته می شود وجود دارد:
 • اصطلاحات علمی متداول در مورد هیجان
 • اجزاء هیجان
 • سلسله مراتب هیجانات مصرف کننده
 • هیجانات اساسی برای درک بهتر احساسات مصرف کنندگان
 • پیامدهای رفتاری
 • رویکردهایی برای بررسی هیجانات درزمینه بازاریابی
 • تأثیر هیجانات بر روی رفتار مصرف کننده
 • واکنش های رفتاری در مواجهه با قیمت ناعادلانه
 • خوانش نیاز مشتری – توانایی شناسایی هیجانات مشتریان
 • نقش درک همدلی درفعالیت های تجاری(شرکت هایFocus Group ، (FORD-Kimberly-Clark –
 • روزنوشته های پرویز درگی،وراهکارهای درک مدیران ازمشتریان
 • موفقیت بازاریابی آینده نگر
 • علوم بین رشته ای نورومارکتینگ (ورود به مغزمشتریان)
 • بازاریابی تکمیل شده با نورومارکتینگ
 • بازاریابی ویروسی مبتنی بر فضای مجازی ونزدیکی به مشتریان
 • دودنیای بازاریابی استراتژیک-فضای استراتژیک شناخته شده –فضای استراتژیک ناشناخته
 • رموزدرک خریداران واقعی
 • فرایند شش مرحله‌ای و بهره‌گیری از بازاریابی حسی
 • مرحله‌ی اول ، محرکهای خودمحوری و تضاد در تصمیم‌گیری مغز
 • مرحله دوم مرحله نورومارکتینگ آمادگی طریق اجازه به مشتریان برای ایفای نقش و تسلط داشتن
 • مرحله‌ی سوم، توسعه‌ی یک پیشنهاد طراحی‌شده برای رضایت و خشنودی مشتریان
 • مرحله‌ی چهارم، تمایل به غیرقابل فراموشی بودن از طریق اثرگذاری عمیق بر حافظه‌ی مشتری
 • مرحله‌ی پنجم، به دور از سوءظن باشید، ناخودآگاه مشتریان را ارضا کنید
 • مرحله‌ی ششم، باید کاری کنیم که محصول برنگردد، اما مشتری برگردد
 • کاربرد هوش هیجانی در مدیریت کسب و کار
 • یکی از ابعاد توسعه فردی هوش هیجانی است که فرد باید ۴ آیتم را جهت توان مندی در نظر بگیرد:

 

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان فایلمَس بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.

به ازای هر فروش این محصول 9,000 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

برای مشاهده لینک اشتراک گذاری مختص شما، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.

807 نمایش
45,000 تومان
مزایای شما از این خرید:
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت
دانلود رایگان آپدیت های محصول
دسترسی مادام ‌العمر به فایل محصول
دریافت 10 الماس هدیه به ازای هر 10.000 تومان
6 ماه پشتیبانی رایـگان و تضمین شده
ارتباط مستقیم خریدار با فروشنده از طریق پشتیبانی محصول (تیکت)
پاورپوینت هوش هیجانی در مدیریت بازاریابی و فروش
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
شامل: 117 اسلاید
اندازه: 789 کیلوبایت
فرمت: ppt
زبان: فارسی
استپ: پاورپوینت قابل ویرایش
برگزارکننده: محرم غفاری
به روز شده در:
محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819

به ازای هر فروش این محصول 9,000 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

سایر محصولات محرم غفاری Other Products

پاورپوینت استراتژی بازاریابی شرکت بوش آلمان برند برتر و امپراتوری لوازم خانگی در جهان
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت استراتژی بازاریابی شرکت بوش آلمان برند برتر و امپراتوری لوازم خانگی در جهان دانلود پاورپوینت استراتژی بازاریابی شرکت بوش آلمان شرکت بوش در تجهیزات برقی و مهندسی تخصص دارد. این شرکت یکی از بزرگترین تامین‌کنندگان تجهیزات خودکار است. آنچه که کسب و کارهای وابسته به این [...]
10 نمایش
5.0
320,000 تومان
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت زیمنس با رویکرد ارتباط دائم با مشتریان
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت زیمنس با رویکرد ارتباط دائم با مشتریان دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت زیمنس مشتریان و ارتباط دائم با مشتریان در مدیریت استراتژیک شرکت زیمنس از الزامات و عناصراستراتژیک شرکت زیمنس می باشد  معرفی شرکت زیمنس زیمنس یکی از بزرگترین [...]
10 نمایش
5.0
280,000 تومان
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت اینتل با رویکرد تبدیل استراتژی بر رفتار
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت اینتل با رویکرد تبدیل استراتژی بر رفتار و تعامل هوشمند با مشتریان دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت اینتل اینتل | ارزش برند: ۴۳,۲۹۳ میلیون دلار | رشد سالانه: +۱۰٪ اینتل شرکت چند ملیتی آمریکایی است که در تولید تجهیزات کامپیوتری خصوصا [...]
8 نمایش
5.0
320,000 تومان
پاورپوینت استراتژی های عمومی کسب و کار از دیدگاه مایکل پورتر و نقش آن در موفقیت کسب کارهای جهانی
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت استراتژی های عمومی کسب و کار از دیدگاه مایکل پورتر و نقش آن در موفقیت کسب کارهای جهانی دانلود پاورپوینت استراتژی های عمومی کسب و کار استراتژی‌های عمومی پورتر سه راهبرد تمایز، رهبری هزینه و تمرکز می‌باشند که شرکت‌ها برای کسب مزیت رقابتی در بازار هدف استفاده می‌کنند. [...]
10 نمایش
5.0
220,000 تومان

محصولات مرتبط Related Products

پاورپوینت استراتژی بازاریابی شرکت بوش آلمان برند برتر و امپراتوری لوازم خانگی در جهان
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت استراتژی بازاریابی شرکت بوش آلمان برند برتر و امپراتوری لوازم خانگی در جهان دانلود پاورپوینت استراتژی بازاریابی شرکت بوش آلمان شرکت بوش در تجهیزات برقی و مهندسی تخصص دارد. این شرکت یکی از بزرگترین تامین‌کنندگان تجهیزات خودکار است. آنچه که کسب و کارهای وابسته به این [...]
10 نمایش
5.0
320,000 تومان
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت زیمنس با رویکرد ارتباط دائم با مشتریان
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت زیمنس با رویکرد ارتباط دائم با مشتریان دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت زیمنس مشتریان و ارتباط دائم با مشتریان در مدیریت استراتژیک شرکت زیمنس از الزامات و عناصراستراتژیک شرکت زیمنس می باشد  معرفی شرکت زیمنس زیمنس یکی از بزرگترین [...]
10 نمایش
5.0
280,000 تومان
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت اینتل با رویکرد تبدیل استراتژی بر رفتار
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت اینتل با رویکرد تبدیل استراتژی بر رفتار و تعامل هوشمند با مشتریان دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت اینتل اینتل | ارزش برند: ۴۳,۲۹۳ میلیون دلار | رشد سالانه: +۱۰٪ اینتل شرکت چند ملیتی آمریکایی است که در تولید تجهیزات کامپیوتری خصوصا [...]
8 نمایش
5.0
320,000 تومان
پاورپوینت استراتژی های عمومی کسب و کار از دیدگاه مایکل پورتر و نقش آن در موفقیت کسب کارهای جهانی
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت استراتژی های عمومی کسب و کار از دیدگاه مایکل پورتر و نقش آن در موفقیت کسب کارهای جهانی دانلود پاورپوینت استراتژی های عمومی کسب و کار استراتژی‌های عمومی پورتر سه راهبرد تمایز، رهبری هزینه و تمرکز می‌باشند که شرکت‌ها برای کسب مزیت رقابتی در بازار هدف استفاده می‌کنند. [...]
10 نمایش
5.0
220,000 تومان
11711 شناسه محصول
807 نمایش