شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

پاورپوینت بازاریابی سیاسی و تاثیر آن در انتخابات پاورپوینت بازاریابی سیاسی و تاثیر آن در انتخابات
پاورپوینت بازاریابی سیاسی و تاثیر آن در انتخابات پاورپوینت بازاریابی سیاسی و تاثیر آن در انتخابات

پاورپوینت بازاریابی سیاسی و تاثیر آن در انتخابات

امتیاز مشتریان: 5.0 از 2 رای
706 نمایش
25,000 تومان

بازاریابی و تبلیغات سیاسی | اصول بازاریابی سیاسی | تعریف بازاریابی سیاسی | مفهوم بازاریابی سیاسی | تاثیر بازاریابی سیاسی

پاورپوینت بازاریابی سیاسی

و نقش آن در موفقیت نامزدهای انتخاباتی

 

دانلود پاورپوینت بازاریابی سیاسی

در این مطلب از وب سایت فایلمَس به ارائه پاورپوینت بازاریابی سیاسی و نقش آن در موفقیت نامزدهای انتخاباتی می‌پردازیم که در قالب 41 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش به صورت جامع و کامل با فرمت pptx آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد.

پاورپوینت بازاریابی سیاسی و تاثیر انتخابات
پاورپوینت بازاریابی سیاسی – فایلمس

 

بخشی از متن پاورپوینت بازاریابی سیاسی

بازاريابي سياسي از بسياري جهات مشـابه بازاريـابي در دنيـاي كسـب و كـار اسـت . در بازاريـابي كسـب و كـار، فروشندگان، كالاها، خدمات و ارتباطات را روانه بازار مـي كننـد و در عـوض پـول، اطلاعـات و وفـاداري مشـتريان را دريافت ميكنند. در مبارزات سياسي نيز كانديداها، وعده ها، حمايت ها، خط مشي ها و ويژگي هاي شخصـي شـان را بـه رأي دهندگان عرضه مي كنند و در مقابل، آرا و كمك هاي داوطلبانه آنان را دريافت ميكنند.

به علـت ايـن همسـويي در حوزه هاي مختلف بازاريابي، برخي مفاهيم و ابزارهاي بازاريابي بين بازاريابي كالا و خدمات و بازاريابي سياسي مشترك است و برخي از اصول بازاريابي كسب و كار براي اعمال در سياست نيازمند تعديل هستند. حیطه سیاست بیش تر به یک صنعت خدماتی شباهت داردوآنچه که مهم است نگرش بازاریابی نامزدهای انتخابات به جلب آرای رای دهندگان می باشد.واین نگرش بدون شناخت روش های تاثیرگذار بازار یابی،موفق نخواهد شد.

امروزه نامزدهای انتخاباتی و تصمیم گیران کلان سیاسی کشورباچالش کاهش مشارکت و بسیج شهروندان به نفع خود هستندزیرا که ماشاهد کاهش مشارکت شهروندان وتغییرگرایش شهروندان دردوره های مختلف انتخاباتی و افت شدیدعضویت دراحزاب هستیم. و خلاصه کلام این که نامزدهایی درکارزارهای انتخاباتی موفق خواهندشدکه دریابند:بهره برداری از تکنینک های بازاریابی «برگ برند مهم» و یک علامت استاندارد در سطح بین المللی محسوب می شود.

بازاريابي سياسی مفاهیم و تعاریف

بازاريابی سياسی يك واحد سازماني براي ارتباطات سياسي و يا مجموعهاي از فراينـدهاي ايجاد و برقراري رابطه و ارايه ارزش به راي دهندگان را در بر ميگيرد كه به دنبال مديريت رابطه به نحوي هستند كه هم براي سازمان و هم براي ذينفعان آن سودمند باشد.

در اين تعريف چند نكته نهفتـه اسـت . نخسـت اينكـه، بازاريـابي را از بنـد 4 p سـنتي ميرهاند و با تمركز بر لزوم رابطه سازي بلندمدت، قابليـت تعمـيم فعاليـت هـاي بازاريـابي سياسي به كل فعاليتهاي سازمانهاي سياسي را فراهم ميآورد. پيـاده سـازي مـدل 4 P در سازمانهاي سياسي نيازمند تعديلات فراوان هريك از چهار عنصر بود، امـا تعمـيم نگـرش رابطه محور از مشتريان كسب و كارها به رأي دهندگان سـازمان هـاي سياسـي بـا سـهولت امكانپذير ميباشد .

دوم اينكه، اين تعريف بر ارزش آفرينـي دوطرفـه بازاريـابي سياسـي بـراي سـازمان و ذينفعان تأكيد ميكند و باورهاي سنتي صاحبنظران علم سياست مبني بر مقطعي انگاشتن فعاليتهاي سياسي در نظامهاي دموكراتيك و محدود كردن آن به زمان انتخابات يا انـدكي پيش از آن را بهبود ميبخشد .

تفاوتهای بازاريابی سياسی و بازاريابی كسب و كار

1- در هر انتخاباتي، همة رأي دهندگان در يك روز مشابه به پاي صندوق رأي ميروند. در صورتي كه در خريد بازاري، هيچگونه انتخابي به اين وسعت وجود ندارد.

2- در انتخاب رأيدهندگان پولي جهت رأي دادن ـ چـه مسـتقيم و چـه غيرمسـتقيم پرداخت نميشود و هزينه اي براي رأي دهندگان وجود ندارد (هرچند برخي معتقدند كه در بلندمدت با هزينه همراه است).

3- هرچند انتخاب رأي دهندگان همراه بـا پرداخـت پـولي نيسـت، امـا ر أي دهنـدگان و تمامي شهروندان جامعه، مجبورند به نتيجه آراي عمومي تن دردهند، هـر چنـد فـردي كـه انتخاب شده شايد آن كسي نبوده كه انتخابش كرده اند. ايـن وجـه تمـايز اصـلي انتخابـات سياسي با بازارهاي مشتري محور است.

4- در ب يشتر نظامهاي انتخاباتي، چه در يـك حـوزه انتخابـاتي خـاص و چـه در يـك انتخابات عمومي، برنده پس از انتخابات صاحب همه چيز خواهد شد. نزديكترين معـادل و شبيه چنين حالتي در دنياي كسب و كار، به راه انداختن يك بخت آزمايي ملي است كـه در آن همه چيز براي برنده تضمين شده است.

ابزارهاي بازاريابي سياسي

با وجود رشد و توسعه روزافزون بازاريابي سياسي و تثبيت جايگاه نظـري و عملـي آن در عرصه بازاريابي و سياست، بسـياري از سـازمان هـاي سياسـي فاقـد پويـايي لازم بـراي استفاده از تمامي ظرفيتهاي بازاريابي سياسي نوين هستند. علت اين امـر را بايـد در چنـد بعد جستجو كرد. نخست؛ سياست عرصه سنتگرايي است و سياست مداران تلاش ميكننـد، از چهارچوبهاي عرفي جامعه تخطي نكنند.

بنابراين دنيـاي سياسـت ماهيتـا داراي ثبـات بالايي است. دوم؛ چون سازمانهاي سياسي با تعـداد انبـوهي از مـردم بـه عنـوان مشـتري سروكار دارند، از رسانههاي انبوه بهره ميگيرند و چندان بـه شخصـي سـازي پيـام هايشـان نمي پردازند. سرانجام اينكه بازاريابي سياسي بر خلاف بازاريابي تجاري، فعـاليتي مسـتمر و دايمي محسوب نميشود و تب بازاريابي سياسي تنها به دورههـاي پـيش از هـر انتخابـات محدود ميشود. شايد مشهودترين نوگرايي در سالهاي اخيـر راه انـدازي وب سـايت هـاي احزاب باشد كه البته هنوز، بخش كمي از بار ارتباط سـازمان هـاي سياسـي بـا مـردم را بـردوش مي كشند.

انواع تبلیغات سیاسی

تبلیغات سیاسی (Propaganda) نوعی از ایدئولوژی است که شکل‌های مختلفی به خود می‌گیرد. تبلیغ سیاسی بر اساس نوع تحریک به دو دسته تبلیغ هیجان زا و تبلیغ وحدت‌بخش تقسیم می‌گردد؛

1- تبلیغ هیجان‌زا یا آشوب آفرین: در این نوع از تبلیغ سیاسی تلاش برای هدایت مخاطب معین صورت می‌پذیرد. تبلیغات سیاسی هیجانی به دنبال انگیزش افراد برای شرکت یا حمایت از یک مورد خاص است. این نوع تبلیغات سیاسی می‌کوشد تا با ارائه اعمال امکان‌پذیر، افراد را از حالت بی‌تفاوتی خارج کند.

2- تبلیغ سیاسی وحدت بخش: تلاش مبلغ برای منفعل ساختن مخاطب و جلوگیری از ورود آن به میدان نبرد می‌باشد. از سوی دیگر تبلیغات سیاسی بر اساس منابع اطلاعاتی به سه نوع تبلیغ سیاسی سفید، تبلیغات سیاسی خاکستری و تبلیغات سیاسی سیاه تفکیک می‌شود؛

3- تبلیغات سیاسی سفید: این نوع از تبلیغات هنگامی‌که منبع به‌درستی شناخته‌شده باشد و اطلاعات و پیام صحیح و درست باشد انجام می‌شود. آنچه مخاطب می‌شنود منطقاً به حقیقت نزدیک است و پیام به‌گونه‌ای فرستاده می‌شود که فرستنده انسان خوبی است و با بهترین تفکرات و آرمان ها و ایدئولوژی‌های سیاسی وارد میدان شده است. هدف تبلیغ سفید این است که خود را نزد مخاطب بااعتبار جلوه دهد و از این اعتبار در آینده به نحوی استفاده نماید.

۵ تاکتیک اثر بخش بازاریابی سیاسی موفق

 • 1-توسعه یک روایت
 • 2-بازاریابی رسانه‌های اجتماعی
 • 3-کمپین‌سازی منفی
 • 4-بازاریابی از طریق نامه
 • 5-رسانه و روابط عمومی
پاورپوینت مقاله بازاریابی سیاسی
پاورپوینت بازاریابی سیاسی و نقش آن در انتخابات

 

فهرست مطالب پاورپوینت بازاریابی سیاسی و نقش آن در انتخابات

 • ۱-بازاریابی سیاسی مفاهیم و تعاریف
 • ۲-تعاریف بازاریابی سیاسی
 • ۳-شباهت های بازاریابی کسب و کار و بازاریابی سیاسی
 • ۴-جدول تشابهات بازاریابی سیاسی و تجـا ری
 • ۵-تفاوتهای بازاریابی سیاسی و بازاریابی کسب و کار
 • ۶-فرایند به کارگیری STP در بازاریابی سیاسی
 • ۷-اهمیت بازاریابی سیاسی
 • ۸-ابزارهای بازاریابی سیاسی
 • ۹-جدول ابزارهای بازاریابی سیاسی ،سنتی و نوین
 • ۱۰-بررسی تاثیر ابزارهای سنتی بازاریابی سیاسی بر رفتار رای دهندگان
 • ۱۱-روند انتخابات و استفاده از بازاریابی سیاسی
 • ۱۲-انواع تبلیغات سیاسی
 • ۱۳-بازاریابی سیاسی : ابزارهای تبلیغاتی و گروه های مخاطب
 • ۱۴-بازاریابی سیاسی به سبک دیوید رید
 • ۱۵-شناخت مسئله
 • ۱۶-جستجو
 • ۱۷-انتخاب
 • ۱۸-نتایج
 • ۱۹-مفهوم بازاریابی سیاسی
 • ۲۰-ادراک منفی از بازاریابی سیاسی
 • ۲۱-استاندارهای ارتباطات و تبلیغات
 • ۲۲-توجه به رسانه گروهی و خبری
 • ۲۳-نظرسنجی های سیاسی
 • ۲۴-بازاریابی سیاسی موفق
 • ۲۵-۵ تاکتیک اثربخش بازاریابی سیاسی (Political Marketing) موفق
 • ۲۶-توسعه یک روایت
 • ۲۷-بازاریابی رسانه‌های اجتماعی
 • ۲۸-کمپین‌سازی منفی
 • ۲۹-بازاریابی از طریق نامه
 • ۳۰-رسانه وروابط عمومی
 • ۳۱-موقعیت و عامل اطمینان محیطی
 • ۳۲-اهداف بازاریابی سیاسی
 • ۳۳-چرا سازمان ها پویایی لازم برای استفاده از بازاریابی را ندارند
 • ۳۴-بازاریابی سیاسی: چگونگی استفاده از تکنیک های بازاریابی به منظور موفقیت در مبارزات انتخاباتی
 • ۳۵-مطالعه موردی:
 • ۳۶-بهترین فردی که تا کنون توانسته است از دیجیتال مارکتینگ در راستای بازاریابی سیاسی استفاده کند

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان فایلمَس بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
706 نمایش
25,000 تومان
مزایای شما از این خرید:
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت
دانلود رایگان آپدیت های محصول
دسترسی مادام ‌العمر به فایل محصول
دریافت 500 امتیاز هدیه در باشگاه مشتریان
6 ماه پشتیبانی رایـگان و تضمین شده
ارتباط مستقیم خریدار با فروشنده از طریق پشتیبانی محصول (تیکت)
پاورپوینت بازاریابی سیاسی و تاثیر آن در انتخابات
امتیاز مشتریان: 5 از 2 رای
شامل: 41 اسلاید
اندازه: 2.56 مگابایت
فرمت: ppt
زبان: فارسی
استپ: پاورپوینت قابل ویرایش
برگزارکننده: محرم غفاری
به روز شده در:
محرم غفاری فارغ التحصیل دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ دانشجوی (POST BDA) پسادکترای حرفه ای در دانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلا س های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - کانال تلگرام: pajhohesh_kasbokar@ - همراه: 09144067323 - 09142183819

سایر محصولات محرم غفاری Other Products

پاورپوینت کارکنان ماهر، سرمایه استراتژیک سازمان ها
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ دانشجوی (POST BDA) پسادکترای حرفه ای در دانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلا س های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - کانال تلگرام: pajhohesh_kasbokar@ - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت کارکنان ماهر، سرمایه استراتژیک سازمان ها در عصر اقتصاد دانش محور یک پاورپوینت آموزشی در مورد بررسی مدیریت استراتژیک منابع انسانی، نقش مدیران در افزایش توانمندی کارکنان، مزایای داشتن نیروی کار چند مهارته در سازمان، روش های توسعه مهارت کارکنان و ... می باشد.
19 نمایش
5.0
85,000 تومان
پاورپوینت بازاریابی استراتژیک فست فود برای نسل هزاره
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ دانشجوی (POST BDA) پسادکترای حرفه ای در دانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلا س های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - کانال تلگرام: pajhohesh_kasbokar@ - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت بازاریابی استراتژیک فست فود برای نسل هزاره یک پاورپوینت آموزشی در مورد بررسی آمیخته بازاریابی حسی در فست فود، تبلیغات دهان به دهان، ۵ نکته بازاریابی برای رستوران و فست فود ها، روش های جذب مشتری جدید در فست فود، راه اندازی فست فود گام به گام تا بازاریابی و ... می باشد.
22 نمایش
5.0
55,000 تومان
پاورپوینت استراتژی بازاریابی فرش و صادرات فرش ایرانی
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ دانشجوی (POST BDA) پسادکترای حرفه ای در دانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلا س های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - کانال تلگرام: pajhohesh_kasbokar@ - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت استراتژی بازاریابی فرش و صادرات فرش ایرانی با نگاه به بخش بندی بازارهای داخلی و بین المللی یک پاورپوینت آموزشی در مورد بررسی نکات مهم در صادرات فرش، ۴ عامل مهم در بازاریابی فرش، چالشهای فرش دستباف و ... می باشد.
42 نمایش
5.0
120,000 تومان
پاورپوینت مدیریت استراتژیک شرکت حمل و نقل فدکس
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ دانشجوی (POST BDA) پسادکترای حرفه ای در دانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلا س های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - کانال تلگرام: pajhohesh_kasbokar@ - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت مدیریت استراتژیک شرکت حمل و نقل فدکس با رویکرد پیوند خلاقیت با بزرگترین ناوگان کارگوی جهان یک پاورپوینت آموزشی در مورد بررسی 10قانون موفقیت FEDEX،تحلیل SWOT در محیط کسب و کار و ... می باشد
72 نمایش
5.0
160,000 تومان

محصولات مرتبط Related Products

پاورپوینت بازاریابی استراتژیک فست فود برای نسل هزاره
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ دانشجوی (POST BDA) پسادکترای حرفه ای در دانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلا س های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - کانال تلگرام: pajhohesh_kasbokar@ - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت بازاریابی استراتژیک فست فود برای نسل هزاره یک پاورپوینت آموزشی در مورد بررسی آمیخته بازاریابی حسی در فست فود، تبلیغات دهان به دهان، ۵ نکته بازاریابی برای رستوران و فست فود ها، روش های جذب مشتری جدید در فست فود، راه اندازی فست فود گام به گام تا بازاریابی و ... می باشد.
22 نمایش
5.0
55,000 تومان
پاورپوینت استراتژی بازاریابی فرش و صادرات فرش ایرانی
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ دانشجوی (POST BDA) پسادکترای حرفه ای در دانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلا س های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - کانال تلگرام: pajhohesh_kasbokar@ - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت استراتژی بازاریابی فرش و صادرات فرش ایرانی با نگاه به بخش بندی بازارهای داخلی و بین المللی یک پاورپوینت آموزشی در مورد بررسی نکات مهم در صادرات فرش، ۴ عامل مهم در بازاریابی فرش، چالشهای فرش دستباف و ... می باشد.
42 نمایش
5.0
120,000 تومان
پاورپوینت مدیریت استراتژیک شرکت حمل و نقل فدکس
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ دانشجوی (POST BDA) پسادکترای حرفه ای در دانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلا س های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - کانال تلگرام: pajhohesh_kasbokar@ - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت مدیریت استراتژیک شرکت حمل و نقل فدکس با رویکرد پیوند خلاقیت با بزرگترین ناوگان کارگوی جهان یک پاورپوینت آموزشی در مورد بررسی 10قانون موفقیت FEDEX،تحلیل SWOT در محیط کسب و کار و ... می باشد
72 نمایش
5.0
160,000 تومان
پاورپوینت مدیریت استراتژیک شرکت یو پی اس UPS
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ دانشجوی (POST BDA) پسادکترای حرفه ای در دانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلا س های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - کانال تلگرام: pajhohesh_kasbokar@ - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت مدیریت استراتژیک شرکت یو پی اس، رهبر جهانی در تحویل بسته های مشتریان و شاهکار مدیریت زنجیره تامین کارآمد یک پاورپوینت آموزشی در مورد بررسی توسعه کسب وکار، استراتژی بازاریابی یو پی اس، ماتریس BCG و ... می باشد
97 نمایش
5.0
140,000 تومان
4453 شناسه محصول
706 نمایش