شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

پاورپوینت مدیریت استراتژیک انتخابات با رویکرد بازاریابی سیاسی پاورپوینت مدیریت استراتژیک انتخابات با رویکرد بازاریابی سیاسی
پاورپوینت مدیریت استراتژیک انتخابات با رویکرد بازاریابی سیاسی پاورپوینت مدیریت استراتژیک انتخابات با رویکرد بازاریابی سیاسی

پاورپوینت مدیریت استراتژیک انتخابات با رویکرد بازاریابی سیاسی

امتیاز مشتریان: 5.0 از 2 رای
771 نمایش
42,000 تومان

مدیریت انتخابات | مدیریت انتخابات در ایران | اصول مدیریت انتخابات | مدیریت تبلیغات انتخاباتی

پاورپوینت مدیریت استراتژیک انتخابات با رویکرد بازاریابی سیاسی

و جلب آراء رای دهندگان، مطالعه موردی انتخابات در ایران

 

دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک انتخابات

در این مطلب از وب سایت فایلمَس به ارائه پاورپوینت مدیریت استراتژیک انتخابات با رویکرد بازاریابی سیاسی می‌پردازیم که در قالب 151 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش به صورت جامع و کامل با فرمت pptx آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد.

 

پاورپوینت مدیریت استراتژیک انتخابات با رویکرد بازاریابی سیاسی
پاورپوینت مدیریت استراتژیک انتخابات – فایلمس

 

بخشی از متن پاورپوینت مدیریت استراتژیک انتخابات

تعاریف و مفاهیم انتخابات

واژه «انتخابات »از ریشه عربی فعل «نخب» به معنای برگزیدن و اختیار کردن است و معادل اروپایی آن یعنی Election نیز به فعل Eligeve به معنای جداکردن، سواکردن و برگزیدن باز می گردد.

از نظر علم معناشناسی نیزاین اصطلاح تغییرو تحولات معنایی وسیعی پیدا کرده است.

در کاربرد رایج فرآیند رسمی تصمیم گیری است که از طریق آن جمعیتی یک فرد را برای یک امر عمومی انتخاب می کنند.

عناصر کلیدی انتخابات

 • 1-برگزارکنندگان :نهادهای دولتی
 • 2-انتخاب شوندگان :افراد واجدصلاحیت که نامزدی خودرا برای تصدی پست اداری،بصورت رسمی یا غیر رسمی اعلام می کنند.
 • 3-انتخاب کنندگان:شهروندان واجد شرایط رای دادن
 • 4-ضوابط انتخاباتی :قواعدبرگزاریانتخابات جهت شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
 • 5-زمینه انتخاباتی:شرایط سیاسی ،فرهنگی،واجتماعی حاکم درزمان انتخابات

انواع انتخابات

1-انتخابات عمومی:ریاست جمهوری-مجلس
2-انتخابات اولیه :طرفداران یک حزب نامزدهای خودرابرای شرکت درانتخابات معرفی می کنند.
3-انتخابات میان دوره ای :زمانی که یک یا چند پست سیاسی به هردلیل بلا تصدی بمانند.
4-انتخابات محلی:محدودبه قلمروجغرافیایی خاص (شوراهای محلی)
5-هم گزینی:اعضای یک کمیته یا مانند آن توسط افرادواجدشرایط از طریق رای گیری انتخاب می شوند.
6-انتخابات غیرمسقیم:انتخاباتی که درآن رای دهندگان مستقیمانامزدموردنظرخودرا انتخاب نمی کنند،درعوض به افرادی رای می دهند که آن ها به نوبه خودبه انتخاب فردواجد شرایط برای پست مورد نظر اقدام می کنند.

انتخابات در ایران

انتخابات ازجمله ضابطه هاي تمایز نظامهاي مردم سالار از دیگر نظامها و از شاخصهـا ي مهـم ارزیابی و کیفیت عملکرد اینگونه نظامها است. ازاینرو انتخابات از جهات مختلـف و ازجملـه از نظر کیفیت برگزاري، نهاد مجري، مجریان، نظارت و ناظران و چگونگی اجـرا و نظـارت ، همـواره موردتوجه، سیاستگذاران، قانونگذاران، مجریان قـانون و شـهروندان بـوده اسـت . در برگـزاري انتخابات عناصر و عوامل متعددي نقشآفرینی میکنند که نقش و اهمیت هر عنصـر و عامـل تـابع مقتضیات و ماهیت نظام انتخابات است. مدیریت انتخابات از متغیرهاي مؤثرو مغفـول در تحلیـل و علتیابی چالشهاي انتخابات و از جمله چالش هاي انتخابات در ایران است.

مدیریت انتخابات ایران

تصمیم گیري در خصوص چگونگی اجرا و نظارت و مـدیریت انتخابـات در نظـام جمهـوري اسلامی پس از قانون اساسی، در پنج سطح صورت مـ یگیـرد؛ در سـطح سیاسـت گـذاري کـلان توسط مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخیص مصـلحت نظـام ، در سـطح قـانون گـذار ي توسط مجلس شوراي اسلامی، در سطح اجرا توسط وزارت کشـور و هیئـت هـاي اجرایـی درسـطح نظـارت توسـط شـوراي نگهبـان و هیئـتهـاي نظـارت، در سـطح داوري و حـل وفصـل اختلافات توسط دادگاه ها یا قوه قضائیه و یا در قالب احکام حکومتی توسط مقام رهبري. توزیـع وظایف در سطوح مختلف به نظام و الگوي انتخابات در ایران وضعیتی خاص و ویژه داده اسـت.

نقش انتخابات در تنظیم رابطه دولت ومردم

موريس دوورژه انتخابات را ميوه همگاني شدن حق رأي مي داند در نتيجه فرايند تـشكيل نخـستين احزاب سياسي را به رقابتي شدن انتخابات گره مي زند.

بـا توجـه بـه اينكـه هـيچ انساني به مجرد انسان بودنش خالي از خطا و اشتباه نيست، حاكمان نيز از اين امر مـستثني نمـي باشـند براي آنكه اشتباه حاكمان به حداقل برسد ضروريست، از افكار و انديشه ها و راهنمائي هـاي تـوده هـا و طبقات مختلف جامعه استمداد جويند همچنين مردم براي اينكه بتوانند در فرايندهاي سياسي مـشاركتي فعال داشته باشند و قدرت را نيز كنترل كنند فرايندي با نام انتخابات در يك نظام سياسي حـائز اهميـت ميشود انتخابات ابزاري است كه به وسيله آن مي تـوان اراده شـهروندان را در شـكل گيـري نهادهـاي سياسي و تعيين متصديان اعمال اقتدار سياسي مداخله داد.

انتخابات سلسله اقدامات و عمليات منـسجم و پيوستهايي است كه در يك محدوده جغرافيائي مشخص و در زمان محدود و معين صـورت مـيگيـرد ومنجر به برگزيده شدن فرد يا افراد و يا موضوعي خاص از سوي اكثريت مردم ميشـود. انتخابـات رايـج ترين واژه سياسي در كشورهاي دموكراتيك و طريقه اصلي تعيين مقامات انتخابي است.

برنامه ریزی استراتژیک در انتخابات

یک برنامه مبارزاتی مکتوب که کاندیدا، مدیر ستاد و مشاوران کلیدی بر سر آن توافق کرده باشند، میتواند ازبروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند. در این جا یک قاعده بسیار ساده وجود دارد: اگر یک برنامه به صورت مکتوب در نیاید، در واقع برنامه ای وجود ندارد. هنگامی که برنامه نگاشته شد، شما باید به طور منظم از آن پیروی کنید؛ چرا که کارآیی هر برنامه ای وابسته به نحوه اجرای آن است.

تمامی ستادهای انتخاباتی باید نسبت به پیشامدهای متغیر، انعطافپذیر باشند، اما این تغییرات باید با احتیاط لازم ارزش گذاری شده و جوانب آنها با تحقیقات و استراتژی اصلی موجود در برنامه سنجیده شوند. تجربه شرکت در یک مبارزه انتخاباتی، تجربه ای سخت و طاقت فرسا است و برای این که کسی کار خود را درست انجام دهد، حجم زیادی از کار و فعالیت لازم است؛ به عبارت دیگر، هیچ حقه یا میانبری برای جلب اعتماد رای دهندگان وجود ندارد. البته از دیگر سو تجربه شرکت در یک مبارزه انتخاباتی میتواند تجربه ای نشاط آور، پر سود و البته جذاب باشد.

روش تحقیق ویژه انتخابات

در مورد روش تحقیق نیز شما باید با بررسی منابع موجود و به صرفه بودن آن نسبت به زمان و پولی که در اختیار دارید، تصمیم گیری کنید؛ به طوری که برخی اوقات تحقیق مبتنی بر گروههای هدف و نظرسنجی های سیاسی بهتر از روشهای علمی گردآوری داده ها خواهد بود. برای مثال در انتخابات های کوچک و محلی هزینه یک نظرسنجی حتی شاید به اندازه هزینه کل انتخابات یک ستاد تمام شود و به همین دلیل نباید در نظر گرفته شود؛ ولی در یک انتخابات بزرگتر که فقط هزاران دلار برای تبلیغات هزینه میشود، بسیار نابخردانه خواهد بود. اگر قسمتی از آن پول را صرف این امر نکنید که آیا پیام آن تبلیغات اثر گذار خواهد بود یا خیر!

پاورپوینت مدیریت استراتژیک انتخابات
پاورپوینت مدیریت استراتژیک انتخابات با رویکرد بازاریابی سیاسی

 

فهرست مطالب پاورپوینت مدیریت استراتژیک انتخابات با رویکرد بازاریابی سیاسی

 • ۱-اهمیت انتخابات درایران
 • ۲-تعاریف و مفاهیم انتخابات
 • ۳-عناصرکلیدی انتخابات
 • ۴-کارویژه های انتخابات
 • ۵-انواع انتخابات
 • ۶-انواع انتخابات درجمهوری اسلامی ایران
 • ۷-انتخابات درایران
 • ۸-تاریخچه انتخابات
 • ۹-مطالعات انتخابات
 • ۱۰-ابعاد انتخابات
 • ۱۱-مدیریت انتخابات
 • ۱۲-الگوهای مدیریت انتخابات
 • ۱۳-مدیریت انتخابات ایران
 • ۱۴-آسیب شناسی نهاد مجری انتخابات در ایران
 • ۱۵-فرآیند انتخابات از نظر زمانی
 • ۱۶-احزاب سیاسی و نقش آن در توسعه سیاسی ایران: مطالعه موردی انتخابات
 • ۱۷-فواید احزاب
 • ۱۸-کار ویژه های احزاب
 • ۱۹-برخی از مهمترین کارکردها ی احزاب سیاسی
 • ۲۰-نقش انتخابات در تنظیم رابطه دولت ومردم
 • ۲۱-نقش احزاب سیاسی در انتخابات
 • ۲۲-هرم دموکراسی
 • ۲۳-تاریخچه احزاب سیاسی در ایران
 • ۲۴-تاریخچه احزاب سیاسی در ایران –بعدازانقلاب
 • ۲۵-احزاب سیاسی و توسعه در ایران
 • ۲۶-موانع و محدودیتهای احزاب در ایران
 • ۲۷-بررسی نظام‌های انتخاباتی در برخی کشورهای جهان
 • ۲۸-تاریخچه انتخابات در ایران
 • ۲۹-نظام انتخاباتی چیست؟
 • ۳۰-تقسیم بندی نظام های انتخاباتی
 • ۳۱-نظام انتخاباتی اکثریتی و گونه های مختلف آن
 • ۳۲-گونه شناسی  نظام اکثریتی بر اساس تکرار مراحل انتخابات
 • ۳۳-انتخابات اکثریتی یک مرحله ای
 • ۳۴-انتخابات چند مرحله ای
 • ۳۵-بررسی مدل انتخاباتی برخی کشورها
 • ۳۶-نظام انتخاباتی ایالات متحده آمریکا
 • ۳۷-انحصار حزبی
 • ۳۸-نظام انتخاباتی فرانسه
 • ۳۹-نظام انتخاباتی ترکیه
 • ۴۰-نظام انتخاباتی هند
 • ۴۱-نظام انتخاباتی مالزی
 • ۴۲-نظام انتخاباتی لبنان
 • ۴۳-نظام انتخاباتی آلمان
 • ۴۴-مقایسه نهادهای نظارتی بر انتخابات در ایران و برخی کشورها
 • ۴۵-مراجع اعمال نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها
 • ۴۶-مقایسه‌ی عملکرد این نهادها با شورای نگهبان قانون اساسی
 • ۴۷-مقایسه جایگاه شورای نگهبان قانون اساسی ایران و فرانسه
 • ۴۸-راهنمای کاربردی پیروزی در انتخابات
 • ۴۹-انواع ستاد انتخاباتی
 • ۵۰-ستاد انتخاباتی موفق
 • ۵۱-فرآیند واقعی انتخابات
 • ۵۲-برنامه ریزی استراتژیک درانتخابات
 • ۵۳-عوامل موثربرای یک برنامه کتبی
 • ۵۴-پژوهش یا گام اول در انتخابات
 • ۵۵-سوالات پژوهشی انتخابات
 • ۵۶-روش تحقیق ویژه انتخابات
 • ۵۷-قواعد حاکم بر انتخابات
 • ۵۸-حوزه انتخاباتی
 • ۵۹-رای دهندگان
 • ۶۰-دوره های انتخاباتی گذشته
 • ۶۱-انتخابات پیش رو
 • ۶۲-کاندیدای شما
 • ۶۳-رقبای اصلی

چند لحظه به چشمتان استراحت دهید بعد بریم ادامه فهرست

 • ۶۴-چالش های انتخاباتی درارتباط با رقبا
 • ۶۵-تعیین هدف
 • ۶۶-منظور از کل جمعیت حوزه انتخاباتی چیست
 • ۶۷-منظور از تعداد کل رای دهندگان چیست
 • ۶۸-منظور از آرای انتظاری چیست؟
 • ۶۹-چه تعداد رای برای پیروزی لازم است؟
 • ۷۰-جمع بندی همه موارد فوق
 • ۷۱-تمرین تعیین اهداف
 • ۷۲-هدف گیری رای دهندگان
 • ۷۴-چرا گروهی از رای دهندگان هدف بسازیم؟
 • ۷۵-دنبال کردن رای دهندگان هدف
 • ۷۶-تنوع رای دهندگان
 • ۷۷-تعیین هدف برنامه تبلیغات انتخاباتی
 • ۷۸-تحلیل رأی دهندگان
 • ۷۹-تدوین پیام تبلیغاتی
 • ۸۰-رأی دهندگان به چه چیزی اهمیت می‌دهند و اطلاعات خود را از کجا به دست می‌آورند
 • ۸۱-مشخصات یک پیام خوب
 • ۸۲-چرا به دنبال کسب این مقام هستید؟
 • ۸۳-کادر پیام
 • ۸۴-افزایش اعتبار خود و کاهش اعتبار رقبا در نظر رأی دهندگان
 • ۸۵-موضوعات جاری و پیام تبلیغاتی
 • ۸۷-موضوعات جاری و پیام تبلیغاتی
 • ۸۸-انتخاب و گزینش موضوعات
 • ۸۹-پژوهش اجتماعی و تدوین پیام
 • ۹۰-استمرار پیام
 • ۹۱-تدوین برنامه تماس با رأی دهندگان
 • ۹۲-قاعده منابع محدود
 • ۹۳-قابلیت تعویض منابع و روش‌ها
 • ۹۴-اثربخشی تماس با رأی دهندگان شما
 • ۹۵-ترغیب رأی دهندگان هدف
 • ۹۶-پخش مطالب یا اعلامیه‌ها در منازل
 • ۹۷-پخش اعلامیه در خیابان یا گردهمائی‌ها
 • ۹۸-دیده شدن و مرئی بودن
 • ۹۹-پشتیبانی
 • ۱۰۰-قهوه خانه
 • ۱۰۱-بودجه بندی داوطلبان
 • ۱۰۲-زمانبندی و تقویم انتخاباتی
 • ۱۰۳-کمپین انتخاباتی، مسیر موفقیت در انتخابات
 • ۱۰۴-مطالعات کاربردی و تحلیل وضعیت
 • ۱۰۵-تدوین استراتژی کمیپن انتخاباتی
 • ۱۰۶-ایجاد پیام و جذابیت تبلیغاتی و ارتباطی
 • ۱۰۷-استفاده از ابزار مناسب و پشتیبانی لازم
 • ۱۰۸-رسانه هایی که بنا بر اهداف و استراتژی کمپین می توانند انتخاب شوند
 • ۱۰۹-اجرای کمیپین انتخاباتی
 • ۱۱۰-ایجاد برند شخصی نامزد انتخاباتی
 • ۱۱۱-ارزیابی و اقدامات اصلاحی
 • ۱۱۲-فرآیند تصمیم گیری با استفاده از نظریه بازی ها
 • ۱۱۳-نظریه بازی چیست؟
 • ۱۱۴-اجزاء تشکیل دهنده بازی
 • ۱۱۵-انواع بازی
 • ۱۱۶-تاریخچه پیدایش و تکامل نظریه بازی
 • ۱۱۷-استراتژی بیش- کم
 • ۱۱۸-استراتژی «بیش- کم» منطقی ترین گزینه
 • ۱۱۹-تعادل نش
 • ۱۲۰-تکامل نظریه بازی
 • ۱۲۱-کاربردهایی از نظریه بازی‌ها
 • ۱۲۲-ارزیابی استراتژی های تعیین بازار هدف در پیروزی مبارزات انتخاباتی سازمانها و احزاب سیاسی ایران
 • ۱۲۳-ورود استراتژی های بازاریابی به عنوان اساس حرکت های انتخاباتی
 • ۱۲۴-چهار استراتژی برای یافتن بازار هدف
 • ۱۲۵-تاریخچه بازار یابی سیاسی
 • ۱۲۶-بازاریابی سیاسی: یک پدیده جدید
 • ۱۲۷-بازاریابی شخصی به عنوان خاستگاه اولیه بازاریابی سیاسی
 • ۱۲۸-وظایف و کارکردهای بازاریابی سیاسی
 • ۱۲۹-راهبردهای بازاریابی
 • ۱۳۰-برندسازی (شخصی)
 • ۱۳۱-روایت گویی
 • ۱۳۲-انتخاب درست بازار هدف
 • ۱۳۳-ارتباط با رای‌دهندگان

 

برای دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک انتخابات با رویکرد بازاریابی سیاسی می توانید آن را از لینک زیر تهیه کنید

42,000 تومانافزودن به سبد خرید

 

 

 

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان فایلمَس بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
771 نمایش
42,000 تومان
مزایای شما از این خرید:
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت
دانلود رایگان آپدیت های محصول
دسترسی مادام ‌العمر به فایل محصول
دریافت 10 الماس هدیه به ازای هر 10.000 تومان
6 ماه پشتیبانی رایـگان و تضمین شده
ارتباط مستقیم خریدار با فروشنده از طریق پشتیبانی محصول (تیکت)
پاورپوینت مدیریت استراتژیک انتخابات با رویکرد بازاریابی سیاسی
امتیاز مشتریان: 5 از 2 رای
شامل: 151 اسلاید
اندازه: 4.01 مگابایت
فرمت: ppt
زبان: فارسی
استپ: پاورپوینت قابل ویرایش
برگزارکننده: محرم غفاری
به روز شده در:
محرم غفاری فارغ التحصیل دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ دانشجوی (POST BDA) پسادکترای حرفه ای در دانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819

سایر محصولات محرم غفاری Other Products

پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت لگو Lego
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ دانشجوی (POST BDA) پسادکترای حرفه ای در دانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت لگو یک پاورپوینت آموزشی درمورد تحلیل مدیریت استراتژیک کمپانی Lego میباشد که به بررسی تاریخچه، دلایل موفقیت لگو، بازاریابی چریکی، تجزیه و تحلیل PESTEL و... پرداخته شده است.
43 نمایش
5.0
160,000 تومان
پاورپوینت تاثیر مدل های کسب و کار در موفقیت و سودآوری برندهای مطرح جهانی
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ دانشجوی (POST BDA) پسادکترای حرفه ای در دانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت تاثیر مدل های کسب و کار یک پاورپوینت آموزشی درمورد تاثیر مدل های کسب و کار در موفقیت و سودآوری برندهای مطرح جهانی میباشد که به بررسی انواع مدل ها، عوامل تأثیرگذار، دلایل شکست، روش های رقابت، مدل کسب و کار موفق و... پرداخته شده است.
206 نمایش
5.0
185,000 تومان
پاورپوینت استراتژی بازاریابی و فروش در شرکت سیکو Seiko
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ دانشجوی (POST BDA) پسادکترای حرفه ای در دانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت استراتژی شرکت سیکو یک پاورپوینت آموزشی درمورد استراتژی بازاریابی و فروش در شرکت ساعت سازی سیکو Seiko میباشد که به بررسی ماتریس BCG، تجزیه و تحلیل PESTEL و SWOT، استراتژی اقیانوس آبی در سیکو و... پرداخته شده است.
290 نمایش
5.0
160,000 تومان
پاورپوینت استراتژی بازاریابی و فروش در شرکت شارپ Sharp
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ دانشجوی (POST BDA) پسادکترای حرفه ای در دانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت استراتژی شرکت شارپ یک پاورپوینت آموزشی درمورد استراتژی بازاریابی و فروش در شرکت شارپ Sharp میباشد که به بررسی ماتریس آنسوف، استراتژی اقیانوس آبی، تجزیه و تحلیل SWOT، آتالیز PESTEL در شرکت شارپ، خرده فروشی و... پرداخته شده است.
307 نمایش
5.0
150,000 تومان

محصولات مرتبط Related Products

پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت لگو Lego
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ دانشجوی (POST BDA) پسادکترای حرفه ای در دانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت لگو یک پاورپوینت آموزشی درمورد تحلیل مدیریت استراتژیک کمپانی Lego میباشد که به بررسی تاریخچه، دلایل موفقیت لگو، بازاریابی چریکی، تجزیه و تحلیل PESTEL و... پرداخته شده است.
43 نمایش
5.0
160,000 تومان
پاورپوینت خلاصه فصل پنجم کتاب مصرف و سبک زندگی محمد فاضلی
35% تخفیف
عبدالغفار جنگارکی
عبدالغفار جنگارکی عبدالغفار جنگارکی فارغ التحصیل کاردانی رشته مدیریت(جهانگردی) گردشگری و کارشناسی علوم تربیتی شماره تماس واتساپ،ایتا ، روبیکا:09017538728 جهت مواجهه با هرگونه مشکل به شماره بالا پیام بدین.
پاورپوینت خلاصه فصل پنجم کتاب جامعه شناسی مصرف و سبک زندگی محمد فاضلی   دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مصرف و سبک زندگی در این مطلب به ارائه پاورپوینت خلاصه فصل پنجم کتاب جامعه شناسی مصرف و سبک زندگی محمد فاضلی می‌پردازیم که در قالب 20 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش با [...]
67 نمایش
5.0
15,000 تومان
پاورپوینت مفاهيم اصلی انگيزش (فصل 4 مبانی رفتار سازمانی رابینز)
45% تخفیف
فایلمس
فایلمس ما اولین نیستیم ولی اومدیم که بهترین باشیم | اولویت ما، کیفیت و رضایت کاربران ماست
پاورپوینت مفاهيم اصلی انگيزش یک پاورپوینت آموزشی در مورد فصل 4 کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز میباشد که به بررسی فرايند اصلی انگيزش، نخستين نظريه های انگيزش، سلسله مراتب نيازها (آبراهام مازلو)، تئوری های نوين انگيزش، نظريه تعيين هدف و... پرداخته شده است.
89 نمایش
5.0
12,000 تومان
پاورپوینت مبانی رفتار فرد (فصل 3 مبانی رفتار سازمانی رابینز)
45% تخفیف
فایلمس
فایلمس ما اولین نیستیم ولی اومدیم که بهترین باشیم | اولویت ما، کیفیت و رضایت کاربران ماست
پاورپوینت مبانی رفتار فرد یک پاورپوینت آموزشی در مورد فصل 3 کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز میباشد که به بررسی نقشهای روانشناسی در درک رفتار افراد، نگرش، شخصیت، ادارک، یادگیری، رابطه بین نگرش و رفتار و... پرداخته شده است.
91 نمایش
5.0
12,000 تومان

پاورپوینت مدیریت استراتژیک انتخابات با رویکرد بازاریابی سیاسی